PT-I/DW/71/04/2018

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: zadania pn.: „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6” –  wybór najkorzystniejszej oferty.

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie jako Pełnomocnik Zamawiającego, tj.: Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Na realizatora zamówienia wybrano:

Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 4, 20-150 Lublin

cena ofertowa – 308.010,33 zł,

okres gwarancji – 84 miesiące;

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. IX ust. 2 SIWZ nr PT-I/DW/71/04/2018, tj.

cena ofertowa – 60,00%
okres gwarancji – 40,00%

i w ocenie przyznanie jej łącznie 100,00 punktów.

Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną

oraz okresem gwarancji

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Okres gwarancji

1.

PERFEKT LUBELSKA FABRYKA
OKIEN Sp. z o.o.

ul. Mełgiewska 99

20-234 Lublin

wykluczenie wykonawcy na podst. art. 24 ust.1

pkt 12 Pzp

2.

F.P.H.U. PROGRESS Marek Adamczyk

ul. Wrocławska 21

44-100 Gliwice

odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust. 7b Pzp

3.

P.P.U.H. EURO-BUD Iwona Palus

ul. Widokowa 5

32-067 Zalas

348.940,31 zł

84 miesiące

4.

EURO OKNA – PLUS Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 82 B

37-300 Leżajsk

356.700,00 zł

84 miesiące

5.

Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o.o.

ul. Ceramiczna 4

20-150 Lublin

308.010,33 zł

84 miesiące

6.

Lubelskie Centrum Okien Urszula Opydo

ul. Bursaki 18

20-150 Lublin

352.417,30 zł

60 miesięcy

7.

R&M Alufasady Sp. z o.o.

ul. Kielecka 44

28-300 Jędrzejów

513.911,83 zł

84 miesiące

8.

KAPIBARA Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Floriana 7

44-190 Knurów

odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust. 7b Pzp

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Punkty przyznane
w kryterium „Cena ofertowa”

Punkty przyznane
w kryterium

„Okres gwarancji”

Punkty razem

1. Fabryka Okien SPECTRUM

Sp. z o.o.

ul. Ceramiczna 4

20-150 Lublin

60,00

40,00

100,00

2. P.P.U.H. EURO-BUD Iwona Palus

ul. Widokowa 5

32-067 Zalas

52,96

40,00

92,96

3. EURO OKNA – PLUS Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 82 B

37-300 Leżajsk

51,81

40,00

91,81

4. R&M Alufasady Sp. z o.o.

ul. Kielecka 44

28-300 Jędrzejów

35,96

40,00

75,96

5. Lubelskie Centrum Okien

Urszula Opydo

ul. Bursaki 18

20-150 Lublin

52,44

0,00

52,44

6. KAPIBARA Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Floriana 7

44-190 Knurów

odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust. 7b Pzp

7. F.P.H.U. PROGRESS

Marek Adamczyk

ul. Wrocławska 21

44-100 Gliwice

odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust. 7b Pzp

8. PERFEKT LUBELSKA FABRYKA
OKIEN Sp. z o.o.

ul. Mełgiewska 99

20-234 Lublin

wykluczenie wykonawcy na podst. art. 24 ust.1

pkt 12 Pzp

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura