PT-I/DW/71//04/2018

Zmiana Nr 2

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/04/2018
z 23 kwietnia 2018 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.), w związku z pytaniem Wykonawcy, Zamawiający postanawia przesunąć termin składania ofert.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W rozdz. XV SIWZ.  Miejsce oraz termin składania i otwarcie ofert:

a) ust. 1 pkt. 1.2. otrzymuje brzmienie:

nazwę zadania, napis: „OFERTA na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6” – nie otwierać przed 14 maja 2018 r.” (wpisać datę
i godzinę terminu otwarcia ofert).

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać w kancelarii – pokój nr 307 w: Miejskim Centrum Edukacji,
al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, nie później niż do dnia 14 maja 2018 r.
do godz. 900
. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 maja 2018 r. o godz. 915 w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji, 44-196 Knurów, al. Lipowa 12. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Dodanie rysunku będącego uzupełnieniem dokumentacji technicznej.

3. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

4. Zmianę terminu składania ofert dokonuje się również w ogłoszeniu o zamówieniu.

 

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura