PT-I/DW/71/04/2018

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

dotyczy: zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedź na pytania z 26.04.2018 r.

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XIII ust. 2 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 26 kwietnia 2018 r. pytania.

 

Pytanie:

Zamawiający żąda w SIWZ wykonania stolarki w systemie sześciokomorowym. Ponieważ ilość komór nie wpływa na współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji okiennej
(a taki zapis ogranicza zachowanie uczciwej konkurencji) prosimy o dopuszczenie do realizacji zadania profile pięciokomorowe, dzięki którym również zostanie osiągnięty wymagany przez Zamawiającego współczynnik przenikania ciepła dla całego okna nie większy niż U=0,9 W/m2*K.

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wykonania stolarki w systemie sześciokomorowym. Główny wpływ na ciepło całego okna, ma szyba około 80%. Żeby uzyskać U=0,9, należy zastosować szybę
o wsp U= 0,5, taka szyba ma grubość 48 mm, a w profil pięciokomorowy, który jest węższy, zmieści się szyba grubości 40 – 44mm. Trzeba zastosować profil sześciokomorowy,
aby zmieściła się odpowiednia szyba.

Pytanie:

Ze względu na rozbieżność pomiędzy ilością stolarki zawartą w Przedmiarze Robót
a zestawieniami – proszę o wyjaśnienie, jaka ilość stolarki jest przewidziana do wymiany
w w/w postępowaniu.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zastępuje się zestawienie stolarki okiennej ZS-1 na nowe, zamieszczone poniżej.

 

Pytanie:

Proszę o określenie rodzaju szklenia dla poszczególnych typów okien (czy mają to być szyby zwykłe czy też bezpieczne, jeśli bezpieczne- czy 1- czy 2-stronnie).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy zastosować szkło zwykłe.

 

Pytanie:

Proszę o informację, czy nowe okna mają mieć zainstalowane nawiewniki – jeśli tak, to jakie
i jaka ilość?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nowe okna nie mają mieć zainstalowanych nawiewników.

 

Pytanie:

W Przedmiarze Robót nie zostały ujęte do wymiany drzwi, natomiast w zestawieniach są przewidziane do wymiany drzwi o samb D1,D2,D4,D5.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż drzwi nie wchodzą w zakres wymiany stolarki na tym etapie. Zgodnie z zapisami rozdziału II „Opis przedmiotu zamówienia” w ust. 4 SIWZ
PT-I/DW/71/04/2018 z 23 kwietnia 2018 r. zamówienie dotyczy tylko i wyłącznie wymiany stolarki okiennej. Występujące w opisie technicznym dokumentacji roboty w zakresie wymiany stolarki drzwiowej i inne elementy budowlane, nie są objęte niniejszym zamówieniem.

 

Pytanie:

Zamawiający wymaga aby współczynnik przenikania dla drzwi wynosił nie więcej niż U=1,1 W/m2*K- obecnie obowiązuje współczynnik przenikania dla drzwi U=1,3 W/m2*K- proszę
o potwierdzenie czy Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż drzwi nie wchodzą w zakres wymiany stolarki na tym etapie. Zgodnie z zapisami rozdziału II „Opis przedmiotu zamówienia” w ust. 4 SIWZ
PT-I/DW/71/04/2018 z 23 kwietnia 2018 r. zamówienie dotyczy tylko i wyłącznie wymiany stolarki okiennej. Występujące w opisie technicznym dokumentacji roboty w zakresie wymiany stolarki drzwiowej i inne elementy budowlane, nie są objęte niniejszym zamówieniem.

 

1. ZS1 – Zestawienie stolarki okiennej aktualny

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura