PT-I/DW/71/04/2018

 

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

dotyczy: zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedź na pytania z 24.04.2018 r.

 

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XIII ust. 2 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 24 kwietnia 2018 r. pytania.

 

Pytanie:

Jaki kolor mają mieć okna przeznaczone do wymiany?

Odpowiedź:
Okna mają mieć kolor biały.

 

Pytanie:

W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – 1 jest informacja o demontażu i montażu nowych parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze brązowym, natomiast
w przedmiarze robót nie ma żadnej pozycji KNR z parapetami zewnętrznymi (są tylko wewnętrzne PCV). Czy parapety zewnętrzne nie podlegają wymianie?

Odpowiedź:

Przy sporządzaniu oferty należy kierować się przedmiarem robót. Nie jest przewidziana wymiana parapetów zewnętrznych.

 

Pytanie:

W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – 1 jest informacja na temat krat: „demontaż istniejących krat zewnętrznych, oczyszczenie, malowanie i ponowny montaż, natomiast
w przedmiarze robót KNR 401/354/8 jest „wykucie z muru stalowych krat okiennych, powierzchnia ponad 2m2, kraty do dyspozycji Zamawiającego”. Czy kraty nie mają być ponownie montowane tylko zdemontowane i oddane Zamawiającemu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż kraty, wg przedmiaru robót mają być zdemontowane bez ponownego montażu.

Pytanie:

W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – 1 jest informacja na temat obróbki szpalet zewnętrznych, natomiast w przedmiarze robót nie ma nic o szpaletach zewnętrznych. Obróbka tylko szpalet wewnętrznych – proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż obróbce podlegają szpalety wewnętrzne.

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura