Ogłoszenie nr 500056346-N-2018 z dnia 15-03-2018 r.
Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie: „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 505750-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500023052-N-2018, 500026825-N-2018,500029163-N-2018, 500030384-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów
I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie, Krajowy numer identyfikacyjny 72724500000, ul. ul. Stefana Batorego  5, 44194   Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-32 2352735, e-mail msp6@interia.pl , faks 0-32 2352735.
Adres strony internetowej (url): https://www.msp6.edu.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa jednostka budżetowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PT-I/DW/71/01/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6”, polegającego na remoncie kuchni w tym budowie nowych instalacji: wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej i elektrycznej wraz z wyposażeniem kuchni i zaplecza, w budynku zlokalizowanym w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 2.1. Roboty budowlano-wykończeniowe budynku, tj.: 2.1.1. roboty w zakresie wyburzania, 2.1.2. roboty budowlane piwnic, parteru, dachu, 2.1.3. stolarka otworowa wewnętrzna, 2.1.4. roboty w zakresie instalacji: – wentylacji; – wodno-kanalizacyjnej; – elektrycznej. 2.2. Wyposażenie kuchni i zaplecza w sprzęt gastronomiczny i meble. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zadania określają dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), stanowiące załącznik do SIWZ oraz ustalenia wynikające ze wzoru umowy. Zamawiający, dopuszcza przy wykonaniu robót budowlanych zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Wszelkie parametry urządzeń i materiałów zastosowanych przez wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi wskazane w dokumentacji projektowej. Podanie typów urządzeń oraz nazw producentów należy traktować jako przykładowe.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45111000-8, 45111100-9, 45421131-1, 45262522-6, 45410000-4, 45442100-8, 45320000-6, 45421152-4, 45223110-0, 45233200-1, 45262350-9, 45262311-4, 45261310-0, 45262321-7, 45430000-0, 45431000-7, 45200000-9, 45260000-7, 45262000-1, 45262300-4, 45300000-0, 45310000-3, 45331000-6, 45320000-6, 45321000-3, 45323000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1153397.20
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: ANIN Sp z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Łużycka 16
Kod pocztowy: 44-100
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1224553.57
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1224553.57
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1788500.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Oferta Wykonawcy FIRMA PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWA “MABAPA” Piotr Chudoba, ul. Daszyńskiego 427, 44-151 Gliwice, została odrzucona na podst. art. 89. ust. 1 pkt 2 PZP, gdyż nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w punkcie 3 oferty nie podał terminu zakończenia realizacji zamówienia, co zgodnie z zapisem rozdz. IX ust. 2 pkt 2.2. SIWZ skutkuje odrzuceniem oferty. Oferta Wykonawcy P.H.U. Grzegorz Bednarz Technika Grzewcza i Sanitarna, ul. Złote Łany 43b, 43-227 Góra została odrzucona na podst. art. 89. ust. 1 pkt 4 PZP, gdyż zawiera rażąco niską cenę. Wykonawca po otrzymaniu pisma z prośbą o wyjaśnienia dotyczące cen istotnych części składowych, wyjaśnił, iż osoba wykonująca kalkulacje, błędnie odczytała ceny urządzeń, które były w walucie EU, a kosztorysant przyjął ceny w PLN.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.