PT-I/DW/71/01/2018

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6” –  wybór najkorzystniejszej oferty.

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie jako Pełnomocnik Zamawiającego, tj.: Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6”, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Na realizatora zamówienia wybrano:

ANIN Sp. z o.o., ul. Łużycka 16, 44-100 Gliwice

cena ofertowa – 1 224 553,57 zł,
termin wykonania zamówienia – 88 dni
okres gwarancji – 
60 miesięcy;

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. IX ust. 2 SIWZ nr PT-I/DW/71/01/2018, tj.

cena ofertowa – 55,81%
termin wykonania zamówienia – 30%
okres gwarancji – 
0%

i w ocenie przyznano jej łącznie 85,81 punkty.

Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia oraz okresem gwarancji

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

1. Semper Plus s.c.,
Krzysztof Hadaś, Beata Hadaś,

ul. Daszyńskiego 239,

44-100 Gliwice

1 688 379,13 zł

100 dni

84 miesiące

2. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE Grzegorz Gąsior

ul. Mikołowska 113a

44-203 Rybnik

1 551 986,33 zł

88 dni

84 miesiące

3. ANIN Sp. z o.o.

ul. Łużycka 16

44-100 Gliwice

1 224 553,57 zł

88 dni

60 miesięcy

4. FIRMA PRODUKCYJNO – USŁUGOWO -HANDLOWA „MABAPA”
Piotr Chudoba
ul. Daszyńskiego 427
44-151 Gliwice

Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp

5. Firma A.S. s.c.
Alojzy Polok, Michał Świderek,

ul. Plebańska 9/3,

44-100 Gliwice

1 788 500,00 zł

88 dni

84 miesiące

6. A&P Sp. z o.o.
ul. Jasna 31b

44-122 Gliwice

1 720 000,01 zł

88 dni

84 miesiące

7.

P.H.U.Grzegorz Bednarz Technika Grzewcza i Sanitarna
ul. Złote Łany 43b
43-227 Góra

Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Punkty przyznane
w kryterium „Cena ofertowa

Punkty przyznane
w kryterium „Termin wykonania zamówienia”

Punkty przyznane
w kryterium

Okres gwarancji”

Punkty razem

1. ANIN Sp. z o.o.

ul. Łużycka 16

44-100 Gliwice

60,00

30,00

0,00

90,00

2. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE Grzegorz Gąsior

ul. Mikołowska 113a

44-203 Rybnik

47,34

30,00

10,00

87,34

3. A&P Sp. z o.o.
ul. Jasna 31b

44-122 Gliwice

42,72

30,00

10,00

82,72

4. Firma A.S. s.c.
Alojzy Polok,
Michał Świderek,

ul. Plebańska 9/3,

44-100 Gliwice

41,08

30,00

10,00

81,72

5. Semper Plus s.c.,
Krzysztof Hadaś, Beata Hadaś,

ul. Daszyńskiego 239,

44-100 Gliwice

43,52

20,00

10,00

73,52

6. FIRMA PRODUKCYJNO – USŁUGOWO -HANDLOWA „MABAPA”
Piotr Chudoba
ul. Daszyńskiego 427
44-151 Gliwice

Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp

7.

P.H.U.Grzegorz Bednarz Technika Grzewcza i Sanitarna
ul. Złote Łany 43b
43-227 Góra

Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura