Zmiana Nr 3

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/01/2018
z 23 stycznia 2018 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6”.

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579), w związku z pytaniem Wykonawcy, Zamawiający postanawia przesunąć termin składania ofert.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1) w rozdz. XV SIWZ.  Miejsce oraz termin składania i otwarcie ofert:

a) ust. 1 pkt. 1.3. otrzymuje brzmienie:

napis „OFERTA na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6” – nie otwierać przed 14 lutego
2018 r.” (wpisać datę i godzinę terminu otwarcia ofert).

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać w kancelarii – pokój nr 307 w: Miejskim Centrum Edukacji,
al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, nie później niż do dnia 14 lutego 2018 r.
do godz. 900
. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lutego 2018 r. o godz. 915 w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji, 44-196 Knurów, al. Lipowa 12. Otwarcie ofert jest jawne.

2) W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

3) Zmianę terminu składania ofert dokonuje się również w ogłoszeniu o zamówieniu.

 

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura