PT-I/DW/71/01/2018

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6”– odpowiedź na pytanie z 02.02.2018 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579) oraz zapisami rozdziału XIII ust. 2, 3 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 2 lutego 2018 r. pytanie.

Pytanie 1:

W przedmiarze robót instalacyjnych nie uwzględniono nawietrzaków ściennych i okiennych które występują w projekcie wentylacji. W miarę możliwości prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż uzupełniono przedmiar o wymagane pozycje.

1 Przedmiar robót TOM IV Inst wod-kan-went  – aktualny 08.02.2018r.

 

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura