Ogłoszenie nr 500018009-N-2018 z dnia 24-01-2018 r.

Miejska Szkoła Podstawowa nr 4: „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 616573-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500066023-N-2017, 500068270-N-2017, 500070161-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejska Szkoła Podstawowa nr 4, Krajowy numer identyfikacyjny 72722200000, ul. ul. Jana Kilińskiego 6, 44193 Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-32 3304120, e-mail dw@knurow.edu.pl , faks 0-32 3304120.
Adres strony internetowej (url): https://msp4.knurow.edu.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa jednostka budżetowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PT-I/KS/71/49/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4”, zlokalizowanej w Knurowie przy ul. Kilińskiego 6. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 1.1. Roboty przygotowawcze, 1.2. Roboty rozbiórkowe, 1.3. Roboty ziemne, 1.4. Boisko sportowe: 1.4.1. Boisko wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem; 1.4.2. Samodzielne stanowiska koszykówki; 1.4.3. Podbudowa wraz z nawierzchnią poliuretanową, betonową i asfaltową, 1.5. Odwodnienie nawierzchni betonowych, 1.6. Wyspy ziemne, 1.7. Trybuna, 1.8. Strefa WORKOUT, 1.9. Mała architektura, 1.10. Systemowa scena tymczasowa z zadaszeniem, 1.11. Ogrodzenie z trzech stron w obwodzie boiska wraz z piłkochwytami, otwarte w kierunku placu; Szczegółowy zakres przedmiotu zadania określają dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, przedmiar robót oraz ustalenia wynikające ze wzoru umowy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Wszelkie parametry, w tym parametry techniczno – eksploatacyjne oraz użytkowe urządzeń i materiałów zastosowanych przez wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi wskazane w dokumentacji projektowej. Podanie typów urządzeń oraz nazw producentów należy traktować jako przykładowe.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111000-8, 45111240-2, 45111291-4, 45212220-4, 45233200-1, 45262350-9, 45340000-2, 45112723-9, 45237000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 675479.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BELLSPORT Grzegorz Leszczyński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Hutnicza 4
Kod pocztowy: 41-923
Miejscowość: Bytom
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1147680.86
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1147680.86
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1478577.18
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Powód odrzucenia: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a pzp „Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.” Konsorcjum składające się z firm: ANMED sp. z o.o., 48-130 Dzierżysław, ul. Sobieskiego 32 oraz ENSAN sp. z o.o., 45-061 Opole, ul. Katowicka 39, nie odpowiedziało na wniosek Zamawiającego, co zostało potraktowane jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania i stanowi podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 a.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.