PT-I/KS/71/49/2017

INFORMACJA

O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o u udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4”

  1. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, jako pełnomocnik Zamawiającego tj. Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 z siedzibą w Knurowie przy ul. Kilińskiego 6, 44-193 Knurów informuje, iż działając na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), została odrzucona oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ANMED sp. z o.o., 48-130 Dzierżysław, ul. Sobieskiego 32 oraz ENSAN sp. z o.o., 45-061 Opole, ul. Katowicka 39.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a pzp „Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.”

Uzasadnienie faktyczne:

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie jako pełnomocnik Zamawiającego na podstawie art. 85 ust. 2 pzp zwróciło się do Wykonawców z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą, tj. 46 dni.

Konsorcjum składające się z firm: ANMED sp. z o.o., 48-130 Dzierżysław, ul. Sobieskiego 32 oraz ENSAN sp. z o.o., 45-061 Opole, ul. Katowicka 39, nie odpowiedziało na wniosek Zamawiającego, co zostało potraktowane jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania i stanowi podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 a.

II INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 pzp Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, jako pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Na realizatora zamówienia wybrano:

„BELLSPORT”

Grzegorz Leszczyński

  1. Hutnicza 4

41-923 Bytom

Cena ofertowa: 1.147.680,86 zł – 60 pkt-

Termin realizacji zadania: 14 tygodni – 30 pkt

Okres gwarancji: 84 miesiące – 10 pkt

Liczba uzyskanych punktów: 100 pkt

Uzasadnienie wyboru: Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. IX ust. 2 SIWZ, tj.: cena ofertowa, termin zakończenia robót budowlanych, okres gwarancji.

Informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z ceną, terminem zakończenia robót, okresem gwarancji i łączną przyznaną punktacją

Nr oferty Oznaczenie wykonawcy Cena ofertowa Termin zakończenia robót Okres gwarancji Otrzymane punkty
1. „BELLSPORT”

Grzegorz Leszczyński

ul. Hutnicza 4

41-923 Bytom

1.147.680,86 zł 14 tygodni 84 miesiące 100 pkt
2. Konsorcjum:

1. ANMED Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 32
48-130 Dzierżysław

2. ENSAN Sp. z o.o.
ul. Katowicka 39
45-061 Opole

1.478.577,18 zł 14 tygodni 84 miesiące Odrzucenie oferty na podstawie

art. 89 ust. 1

pkt 7a pzp

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura