PT-I/KS/71/49/2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4”– informacja z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia: 980.000,00 zł.
  2. Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia oraz okresem gwarancji:

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Termin realizacji zadania

Okres gwarancji

1. „BELLSPORT”

Grzegorz Leszczyński

ul. Hutnicza 4

41-923 Bytom

1.147.680,86 zł

14 tygodni

84 miesiące

2. Konsorcjum:

1. ANMED Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 32
48-130 Dzierżysław

2. ENSAN Sp. z o.o.
ul. Katowicka 39
45-061 Opole

1.478.577,18 zł

14 tygodni

84 miesiące

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura