PT-I/KS/71/49/2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4”  – odpowiedzi na pytania z 01.12.2017 r.

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz zapisami rozdziału XIII ust. 2 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 1 grudnia 2017 r. pytania.

1. Pytanie

Zamawiający w dziś udzielonych odpowiedziach na nasz wniosek nr 1 udzielił odpowiedzi:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Powyższa odpowiedź jest niefortunna ponieważ w naszym wniosku nr 1 nie było zadane pytanie o dopuszczenie innych nawierzchni tylko wniosek o zmianę nawierzchni.

Zwracamy uwagę, że zmiana jest konieczna ponieważ pozostawienie zapisów projektu jako ważnych spowoduje, że każdy wykonawca zaoferuje nawierzchnię wg projektu czyli nieodpowiednią ( typu NATRYSK) ponieważ jest tańsza.

W związku z powyższym ponawiamy swój wniosek:

W związku z powyższym wnosimy o zmianę nawierzchni pu na:

– na strefie street workout P2 na nawierzchnię bezpieczną pu wylewaną posiadającą certyfikat zgodności z normą PN-EN 1177:2009 potwierdzający posiadanie HIC (pol. Wysokość Swobodnego Upadku) nie mniejszy niż wymaga tego zestaw street workout – nawierzchnia bezpieczna pu o grubości dostosowanej wymagane HIC (wg systemu producenta i certyfikatu zgodności z normą PN-EN 1177:2009) składająca się 2 warstw:

– górna z mieszaniny granulatu EPDM i lepiszcza pu

– dolna z mieszaniny granulatu SBR i lepiszcza pu

bez warstwy stabilizującej typu ET nazwanej jak podbudowa kompozytowa ponieważ nawierzchnie bezpieczne wylewane instaluje się bezpośrednio na głównej podbudowie.

– na pozostałe strefy P1, P3, P4, P5 i boisko nawierzchnię sportową pu typu EPDM 2S 7+7 posiadającą parametry zgodne z normą PN-EN 14877:2014 składająca się 2 warstw:

– górna z mieszaniny granulatu EPDM i lepiszcza pu o gr. ok. 7 mm

– dolna z mieszaniny granulatu SBR i lepiszcza pu o gr. ok. 7 mm

na zaprojektowanej warstwie stabilizującej typu ET nazwanej jak podbudowa kompozytowa.

Powyższe zapewni użytkownikom zdecydowanie lepsze parametry użytkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dla nawierzchni pod urządzenia workout należy zastosować nawierzchnię spełniającą wymagania normy PN-EN 1177:2009. Dla pozostałych nawierzchni należy zastosować nawierzchnię spełniającą wymogi zawarte w projekcie jak i zawarte w normie PN-EN 14877:2014.

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura