PT-I/KS/71/49/2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4”  –
odpowiedzi na pytania z 29.11.2017 r.

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz zapisami rozdziału XIII ust. 2 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 29 listopada 2017 r. pytania.

1. Pytanie

Zamawiający dla boiska i stref P1, P2, P3, P4, P5 zaprojektował nawierzchnię pu typu NATRYSK.

Powyższy wybór jest niefortunny – szczególnie jeśli chodzi o street workout (P2).

Informujemy, że strefa street workout powinna mieć nawierzchnię bezpieczną posiadającą
o HIC nie mniejszym niż wymaga tego zestaw street workut.

Nawierzchnia pu typu NATRYSK to nawierzchnia sportowa (szczególnie stosowana na bieżnie) a nie bezpieczna.

Wada nawierzchni pu typu NATRYSK jest struktura wierzchniej warstwy, która nie jest gładka, co stanowi dużą wadę dla bezpiecznej eksploatacji.

Na strefę street workout proponujemy nawierzchnię bezpieczną pu wylewaną natomiast na boisko i strefy nie wymagające nawierzchni bezpiecznej proponujemy nawierzchnię sportową pu typu EPDM 2S 7+7 – obie mają taką samą gładką powierzchnię.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę nawierzchni pu na:

– na strefie street workout P2 na nawierzchnię bezpieczną pu wylewaną posiadającą certyfikat zgodności z normą PN-EN 1177:2009 potwierdzający posiadanie HIC (pol. Wysokość Swobodnego Upadku) nie mniejszy niż wymaga tego zestaw street workout – nawierzchnia bezpieczna pu o grubości dostosowanej wymagane HIC (wg systemu producenta i certyfikatu zgodności z normą PN-EN 1177:2009) składająca się 2 warstw:

– górna z mieszaniny granulatu EPDM i lepiszcza pu

– dolna z mieszaniny granulatu SBR i lepiszcza pu

bez warstwy stabilizującej typu ET nazwanej jak podbudowa kompozytowa ponieważ nawierzchnie bezpieczne wylewane instaluje się bezpośrednio na głównej podbudowie.

– na pozostałe strefy P1, P3, P4, P5 i boisko nawierzchnię sportową pu typu EPDM 2S 7+7 posiadającą parametry zgodne z normą PN-EN 14877:2014 składająca się 2 warstw:

– górna z mieszaniny granulatu EPDM i lepiszcza pu o gr. ok. 7 mm

– dolna z mieszaniny granulatu SBR i lepiszcza pu o gr. ok. 7 mm

na zaprojektowanej warstwie stabilizującej typu ET nazwanej jak podbudowa kompozytowa.

Powyższe zapewni użytkownikom zdecydowanie lepsze parametry użytkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązania.

2. Pytanie

Projekt podaje wymagania dotyczące parametrów niezgodnie z aktualną normą dla nawierzchni pu otwartych obiektów sportowych.

Informujemy, że podane w projekcie parametry techniczne są niezgodnie z normą PN-EN 14877 – obowiązująca w Unii Europejskiej norma określająca wymagania dotyczące sportowych nawierzchni pu otwartych obiektów sportowych.

Poniżej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni pu.

parametr wartość wymagana wg normy

PN-EN 14877:2014

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) ³ 0,4
Wydłużenie podczas zerwania, % ³ 40
Tarcie/opór poślizgu, stopnie PTV:

– nawierzchnia sucha

– nawierzchnia mokra

80÷110

55÷110

Przepuszczalność wody, mm/godz (dotyczy tylko wersji przepuszczalnej dla wody) ³ 150
Odporność na zużycie/ścieranie aparatem Tabera, g ≤ 4
Odporność po przyśpieszonym starzeniu:

– wytrzymałość na rozciąganie, N/mm²

– wydłużenie podczas zerwania, %

– amortyzacja, %

– multisport

– lekkoatletyczna

– odporność nawierzchni lekkoatletycznych na kolce:

– wytrzymałość na rozciąganie po kolcach, N/mm²

– zmniejszenie wytrzymałości, %

– wydłużenie podczas zerwania po kolcach, %

– zmniejszenie wydłużenia podczas zerwania, %

≥ 0,4

≥ 40

35÷44 typ SA35÷44

35÷50 typ SA35÷50

≥ 0,4

≤ 20

≥ 40

≤ 20

Odporność po sztucznym starzeniu:

– odporność na zużycie (ścieranie Tabera), mm

– zmiana barwy, stopnie skali szarej

≤ 4

≥ 3

Amortyzacja, %:

– multisport

35÷44 typ SA35÷44
Odkształcenie pionowe, mm:

– multisport

– lekkoatletyczna

≤ 6

≤ 3

Zachowanie się piłki odbitej pionowo:

– piłka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) multisport

≥ 0,89/≥ 85

Powyższe dowodzi, że wymagane przez Zamawiającego parametry są niezgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014.

Wytyczne projektu są oparte o starą nomenklaturę ITB, która nie jest kompatybilna z aktualną normą PN-EN 14877:2014.

Aktualnie jedynym dokumentem dopuszczającym do stosowania nawierzchni pu na terenie UE jest potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 14877:2014, wydane przez niezależna instytucję do tego upoważnioną.

W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę i dopuszczenie nawierzchni sportowych poliuretanowych zamawianego typu, posiadających potwierdzenie posiadania parametrów zgodnych z normą PN-EN 14877:2014 wydane przez niezależną jednostkę badawczą do tego uprawnioną.

Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni pu tylko o to aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny z obowiązującą w Unii Europejskiej normą PN-EN 14877:2014.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie nawierzchni sportowych poliuretanowych zamawianego typu, posiadających potwierdzenie posiadania parametrów zgodnych z normą PN-EN 14877:2014 wydane przez niezależną jednostkę badawczą do tego uprawnioną.

3. Pytanie

Projekt przewiduje dla strefy P1 nawierzchnię pu w formie szachownicy czarno-białej.

Ze względu na brak możliwości technologicznych idealnego odtworzenia szachownicy (zbyt małe elementy) przy zachowaniu właściwego i trwałego wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni pu konieczne jest wykonanie wierzchniej warstwy nawierzchni w jednym kolorze czarnym a następnie naniesienie specjalnej farby pu w kolorze białym. Taką samą technologię stosuje się na boiskach przy malowaniu linii boisk.

W związku z powyższym wnosimy o wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni pu
w jednym kolorze czarnym a następnie naniesienie specjalnej farby pu w kolorze białym dla oznaczenia pól białych szachownicy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie wierzchniej warstwy nawierzchni pu w jednym kolorze czarnym a następnie naniesienie specjalnej farby pu w kolorze białym dla oznaczenia pól białych szachownicy.

4. Pytanie

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie
z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

5. Pytanie

Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

Odpowiedź:

Zgodnie rozdz. V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za termin zakończenia robót, przyjmuje się datę pisemnego powiadomienia zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, po uprzednim uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru końcowego.

6. Pytanie

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z zamieszczonym przedmiarem robót.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż zakres robót jest zgodny z zamieszczonym przedmiarem robót.

7. Pytanie

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza informacje zawarte w powyższym pytaniu.

8. Pytanie

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza informacje zawarte w powyższym pytaniu.

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura