Ogłoszenie nr 500029811-N-2017 z dnia 18-09-2017 r.
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7: „Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 546579-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów
I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7, Krajowy numer identyfikacyjny 106805200000, ul. ul. Jedności Narodowej  5, 44194   Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 352 739, e-mail dw@knurow.edu.pl , faks 322 352 739.
Adres strony internetowej (url): https://msp7.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
https://www.knurow.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa jednotka budżetowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PT-I/KS/71/37/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”, zlokalizowanym w Knurowie przy ul. Jedności Narodowej 5. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 1.2. Roboty ziemne i badanie gruntu, 1.3. Drogi piesze, 1.4. Boiska sportowe zewnętrzne: 1.4.1. Boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej oraz futsala, 1.4.2. Boisko wielofunkcyjne z wpisanym boiskiem do koszykówki i siatkówki , 1.4.3. Skocznia w dal + trójskok, 1.4.4. Bieżnia prosta 100 m, 1.4.5. Bieżnia okólna 200 m, 1.4.6. Pole do pchnięcia kulą, 1.4.7. Pole gier podwórkowych; 1.5. Wielofunkcyjny plac rekreacyjny: 1.5.1. Dostawa i montaż urządzeń TRX 1.5.2. Dostawa i montaż trampoliny 1.5.3. Dostawa i montaż stepu 1.5.4. Dostawa i montaż piramidy do wspinania 1.5.5. Dostawa i montaż równoważni, 1.6. Nawierzchnie, 1.7. Odwodnienie, 1.8. Wyposażenie boisk, 1.9. Mała architektura, 1.10. Piłkochwyty, 1.11. Schody terenowe, 1.12. Balustrady, 1.13. Murek oporowy, 1.14. Rekultywacja terenów zielonych, 1.15. Demontaż instalacji elektrycznej, 1.16. Instalacja oświetlenia zewnętrznego. Szczegółowy zakres przedmiotu zadania określają dokumentacje projektowe oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary robót oraz ustalenia wynikające ze wzoru umowy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Wszelkie parametry, w tym parametry techniczno – eksploatacyjne oraz użytkowe urządzeń i materiałów zastosowanych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi wskazane w dokumentacji projektowej. Podanie typów urządzeń oraz nazw producentów należy traktować jako przykładowe.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111000-8, 45111240-2, 45111291-4, 45200000-9, 45212220-4, 45212140-9, 45233200-1, 45262311-4, 45340000-2, 45310000-3, 45300000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1773267.13
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak
Nazwa wykonawcy: ANMED Sp. z o.o. oraz ENSAN Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sobieskiego 32
Kod pocztowy: 48-130
Miejscowość: Dzierżysław
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2478235.03
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2478235.03
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2775032.83
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: NIE

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.