PT-I/KS/71/37/2017

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie jako Pełnomocnik Zamawiającego
tj.: Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 7, ul. Jedności Narodowej 5, 44-194 Knurów, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Na realizatorów zamówienia wybrano Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie:

1. ANMED Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 32,
48-130 Dzierżysław – pełnomocnik

oraz

2. ENSAN Sp. z o.o.
ul. Katowicka 39,
45-061 Opole

cena ofertowa – 2 478 235,03 zł,

termin realizacji zadania – 06.11.2017 r.,

okres gwarancji – 84 miesiące.

i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów.

Oferta ww. Wykonawców została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. IX ust. 2 SIWZ nr PT-I/KS/71/37/2017 tj. cena, termin zakończenia robót oraz okres gwarancji.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresem gwarancji i punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktacją przyznaną ofertom w kolejności przyznanych punktów

Lp.

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

(pkt)

Termin realizacji zadania

(pkt)

Okres gwarancji (pkt)

Suma punktów

1.

ANMED Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 32,
48-130 Dzierżysław – pełnomocnik

oraz

ENSAN Sp. z o.o.
ul. Katowicka 39,
45-061 Opole

2 478 235,03 zł

(60)

06.11.2017 r.

(30)

84 miesiące

(10)

100 pkt

2.

„BELLSPORT”

Grzegorz Leszczyński
ul. Hutnicza 4,
41-923 Bytom

2 775 032,83 zł

(53,58)

06.11.2017 r.

(30)

79 miesięcy

(7,92)

91,50 pkt

3.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „GRUMIX”
Budzisław 35,
26-234 Słupia

2 489 766,00 zł

(59,72)

16.10.2017 r.

(30)

84 miesiące

(10)

99,72 pkt

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura