Ogłoszenie nr 104783 – 2017 z dnia 2017-07-06 r.
Knurów: Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 533020-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7, krajowy numer identyfikacyjny 106805200000, ul. ul. Jedności Narodowej  5, 44194   Knurów, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 322 352 739, faks 322 352 739, e-mail dw@knurow.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): https://msp7.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa jednostka budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

PT-I/KS/71/36/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”, zlokalizowanym w Knurowie przy ul. Jedności Narodowej 5. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 1.2. Roboty ziemne i badanie gruntu, 1.3. Drogi piesze, 1.4. Boiska sportowe zewnętrzne: 1.4.1. Boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej oraz futsala o wym. 44,00 x 22,00 m, 1.4.2. Boisko wielofunkcyjne z wpisanym boiskiem do koszykówki i siatkówki o wym. 32,10 x 19,10 m, 1.4.3. Skocznia w dal + trójskok, 1.4.4. Bieżnia prosta 100 m, 1.4.5. Bieżnia okólna 200 m, 1.4.6. Pole do pchnięcia kulą, 1.4.7. Pole gier podwórkowych; 1.5. Wielofunkcyjny plac rekreacyjny: 1.5.1. Dostawa i montaż urządzeń TRX 1.5.2. Dostawa i montaż trampoliny 1.5.3. Dostawa i montaż stepu 1.5.4. Dostawa i montaż piramidy do wspinania 1.5.5. Dostawa i montaż równoważni, 1.6. Nawierzchnie, 1.7. Odwodnienie, 1.8. Wyposażenie boisk, 1.9. Mała architektura, 1.10. Piłkochwyty, 1.11. Schody terenowe, 1.12. Balustrady, 1.13. Murek oporowy, 1.14. Rekultywacja terenów zielonych, 1.15. Demontaż instalacji elektrycznej, 1.16. Instalacja oświetlenia zewnętrznego. Szczegółowy zakres przedmiotu zadania określają dokumentacje projektowe oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary robót oraz ustalenia wynikające ze wzoru umowy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Wszelkie parametry, w tym parametry techniczno – eksploatacyjne oraz użytkowe urządzeń i materiałów zastosowanych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi wskazane w dokumentacji projektowej. Podanie typów urządzeń oraz nazw producentów należy traktować jako przykładowe.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111000-8, 45111240-2, 45111291-4, 45200000-9, 45212220-4, 45212140-9, 45233200-1, 45262311-4, 45300000-0, 45340000-2, 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z ze. zm.) W terminie składania ofert na wykonanie niniejszego zadania, tj. do dnia 5 lipca 2017 r. do godziny 9.00, wpłynęły dwie oferty. Cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 1.690.344,50 zł. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej, zaproponowanej przez Wykonawcę
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT1773267.13
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.