PT-I/KS/71/36/2017

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”– unieważnienie postępowania

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia  2004 r. – Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z ze. zm.), Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, działające jako pełnomocnik Zamawiającego, tj. Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 7, ul. Jedności Narodowej 5, 44-194 Knurów, informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp, zostało unieważnione.

W terminie składania ofert na wykonanie niniejszego zadania, tj. do dnia 5 lipca 2017 r. do godziny 9.00, wpłynęły dwie oferty. Cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 1.690.344,50 zł.

Zamawiający informuje, iż nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej, zaproponowanej przez Wykonawcę.

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura