PT-I/DW/71/35/2017

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie jako Pełnomocnik Zamawiającego
tj.: Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki,
ul. T.W. Wilsona 22, 44-190 Knurów, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 – II piętro” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Na realizatora zamówienia wybrano:

Firmę A.S. s.c.,

Alojzy Polok, Michał Świderek,

ul. Plebańska 9/3,

44-100 Gliwice;

cena ofertowa – 664.000,00 zł,

termin realizacji zadania – 28.08.2017 r.,

okres gwarancji – 60 miesięcy.

i w ocenie przyznano jej łącznie 60 punktów.

Informacja o Wykonawcy, który złożył ofertę wraz z ceną, terminem realizacji zadania, okresem gwarancji i punktacją przyznaną w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktacją

Lp.

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

(pkt)

Termin realizacji zadania

(pkt)

Okres gwarancji (pkt)

Suma punktów

1.

Firma A.S. s.c. Alojzy Polok, Michał Świderek,

ul. Plebańska 9/3,

44-100 Gliwice

664 000,00 zł

(60,00)

28.08.2017 r.

(0)

60 miesięcy

(0)

60,00 pkt

Dyrektor  MCE

(-) Anna Misiura