PT-I/DW/71/35/2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 – II piętro” –  informacja  z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia: 569 757,00 zł.
  2. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia oraz okresem gwarancji:

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Termin wykonania zadania

Okres gwarancji

1. Firma A.S. s.c. Alojzy Polok,

Michał Świderek,

ul. Plebańska 9/3,

44-100 Gliwice

664 000,00 zł

28.08.2017 r.

60 miesięcy

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura