Ogłoszenie nr 71794 – 2017 z dnia 2017-04-24 r.
Knurów: Izolacja pionowa ściany zewnętrznej wraz z renowacją tynków w piwnicy w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 38243-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Szkoła Podstawowa nr 4, krajowy numer identyfikacyjny 72722200000, ul. ul. Jana Kilińskiego  6, 44193   Knurów, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 0-32 3304120, faks 0-32 3304120, e-mail dw@knurow.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): www.msp4.knurow.edu.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa jednostka budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Izolacja pionowa ściany zewnętrznej wraz z renowacją tynków w piwnicy w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Izolacja pionowa ściany zewnętrznej wraz z renowacją tynków w piwnicy w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4”, zlokalizowanej w Knurowie przy ul. Kilińskiego 6. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 1.1 Roboty w zakresie burzenia: 1.1.1. Demontaż i montaż ławek, 1.1.2. Demontaż grzejników płytowych z blachy stalowej, 1.1.3. Demontaż rurociągów, 1.1.4. Zerwanie cokolika cementowego, 1.1.5. Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych i ceramicznych, 1.1.6. Roboty przygotowawcze, odbicie tynków z murów, odbicie tynków o powierzchni ponad 5 m2 ze ścian, filarów, pilastrów z zaprawy cementowo-wapiennej, 1.1.7. Roboty przygotowawcze, odbicie tynków z murów, odbicie tynków o powierzchni ponad 5 m2 ze stropów, belek, biegów, spoczników schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej, 1.1.8. Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie, 1.1.9. Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 30 m w poziomie; 2.1. Montaż instalacji: 2.1.1. Montaż grzejników na ścianie, 2.1.2. Montaż rurociągów na ścianach budynku; 3.1. Roboty izolacyjne: 3.1.1. Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub łupanego, mur grubości 20-25 cm, 3.1.2. Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub łupanego, mur grubości 45-50 cm, 3.1.3. Wykonanie uszczelnienia na styku fundamentu i ściany, 3.1.4. Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, gruntowanie, zabiegi antysolne, 3.1.5. Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, wykonanie trzech cykli krzemiankowania; 4.1. Roboty tynkarskie i malarskie: 4.1.1. Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa szczepna, wykonanie obrzutki, zaprawa nakładania kryjącego, 4.1.2. Tynki renowacyjne, 4.1.3. Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie, 4.1.4. Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie, 4.1.5. Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, 4.1.6. Malowanie farbą olejną elementów metalowych, siatek ciągniowych i pleciowych z ramkami stalowymi, 2-krotne. 5.1. Kładzenie i wykładanie podłóg: 5.1.1. Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, 5.1.2. Wykonanie posadzki jednobarwnej z płytek kamionkowych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2; Szczegółowy zakres przedmiotu zadania określają dokumentacje projektowe oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz ustalenia wynikające ze wzoru umowy. Zamawiający, dopuszcza przy wykonaniu robót budowlanych na zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Wszelkie parametry urządzeń i materiałów zastosowanych przez wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi wskazane w dokumentacji projektowej. Podanie typów urządzeń oraz nazw producentów należy traktować jako przykładowe.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111100-9, 45300000-0, 45320000-6, 45400000-1, 45410000-4, 45442100-8, 45432100-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT158714.55
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert7
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Firma A.S. s.c., Alojzy Polok, Michał Świderek ,  assc.przetargi@gmail.com ,  ul. Plebańska 9/3,  44-100,  Gliwice,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 168800.32
Oferta z najniższą ceną/kosztem 166806.31
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 259800.01
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura