Ogłoszenie nr 71783 – 2017 z dnia 2017-04-24 r.
Knurów: „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie” z podziałem na następujące części: Część 1: Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie; Część 2: Budowa placu zabaw.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 38001-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Miejskie Centrum Edukacji, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedszkole nr 2, krajowy numer identyfikacyjny 27023128500000, ul. ul. Lotników  3, 44196   Knurów, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 032 235 27 72, faks 032 235 27 72, e-mail dw@knurow.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): www.przedszkolenr2.edupage.org
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa jednotka budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie” z podziałem na następujące części: Część 1: Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie; Część 2: Budowa placu zabaw.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie”. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 2.1. Część 1: Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie. 2.2. Część 2: Budowa placu zabaw. 3. Część 1: Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie obejmuje wykonanie robót w zakresie przebudowy 2 nowych oddziałów przedszkolnych, w których skład wchodzą: sale dydaktyczne, hol z szatnią, zaplecze sanitarne dla dzieci oraz szatnia oraz toalety dla personelu. Ponadto przedmiotem zamówienia jest przebudowa części kuchni zlokalizowanej na I piętrze (w tym dostawa i montaż wyposażenia kuchni) oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy zamówienia dotyczącego części 1 określa szczegółowo dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) , stanowiące załącznik do SIWZ i obejmuje: 3.1. Roboty budowlano-wykończeniowe budynku, tj. roboty: 3.1.1. w zakresie burzenia, 3.1.2. ziemne, 3.1.3. w zakresie betonowania, 3.1.4. w zakresie wznoszenia konstrukcji ze stali konstrukcyjnej, 3.1.5 murarskie, 3.1.6. tynkarskie, 3.1.7. w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, 3.1.8. płytkarskie, 3.1.9. malarskie. 3.2. Roboty wewnętrznych instalacji: 3.2.1. ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania, 3.2.2. instalacji wody użytkowej, 3.2.3. wentylacji mechanicznej, 3.2.4. kanalizacji sanitarnej, 3.2.5. gazowej, 3.2.6. elektrycznej, 3.2.7. oświetlenia ewakuacyjnego w całym budynku przedszkola. 3.3. Wyposażenie kuchni zgodnie z dokumentacją projektową. 4. Część 2: Budowa placu zabaw obejmuje roboty budowlane określone szczegółowo w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) , stanowiących załącznik do SIWZ i obejmuje: 4.1. Przygotowanie terenu pod budowę, tj. roboty w zakresie: 4.1.1. usunięcia wierzchniej warstwy gleby, 4.1.2. przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 4.1.3. zagospodarowania terenu. 4.2. Wykonanie robót budowlanych w zakresie: 4.1.4. nawierzchni poliuretanowej bezpiecznej, 4.1.5. chodników z płyt deptakowych, 4.1.6. montaż wyposażenia placu zabaw, 4.1.7. przesadzenia krzewów i istniejących urządzeń placu zabaw, 4.1.8. wznoszenia obiektu małej architektury. Szczegółowy zakres przedmiotu zadania określają dokumentacje projektowe oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz ustalenia wynikające ze wzoru umowy. Zamawiający, dopuszcza przy wykonaniu robót budowlanych na zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Wszelkie parametry urządzeń i materiałów zastosowanych przez wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi wskazane w dokumentacji projektowej. Podanie typów urządzeń oraz nazw producentów należy traktować jako przykładowe.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45410000-4, 45421152-4, 45431000-7, 45442100-8, 45262520-2, 45112210-0, 45111200-0, 45110000-1, 45310000-3, 45330000-9, 39141000-2, 44410000-7, 37535200-9, 45112723-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT897409.71
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert5
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Firma A.S. s.c. Alojzy Polok, Michał Świderek ,  ,  ul. Plebańska 9/3 ,  44-100 ,  Gliwice,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1165000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1165000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1983092,99
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Budowa placu zabaw
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT121948.30
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert6
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
COLOR-SPORT s.c. Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski ,  ,  ul. Warszawska 299 ,  44-155,  Bieruń,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 196059.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 171663.11
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 213973.32
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura