PT-I/KS/71/5/2017

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie jako Pełnomocnik Zamawiającego tj.: Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 4,
ul. Kilińskiego 6, 44-193 Knurów, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Izolacja pionowa ściany zewnętrznej wraz z renowacją tynków  w piwnicy w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Na realizatora zamówienia wybrano:

Firmę A.S. s.c.
Alojzy Polok, Michał Świderek,
ul. Plebańska 9/3,
44-100 Gliwice;

cena ofertowa – 168.800,32 zł,
termin realizacji zadania – 
10.07.2017 r.,
okres gwarancji – 
84 miesiące.

i w ocenie przyznano jej łącznie 99,29 punktów.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresem gwarancji i punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktacją przyznaną ofertom w kolejności przyznanych punktów

Lp.

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

(pkt)

Termin realizacji zadania

(pkt)

Okres gwarancji (pkt)

Suma punktów

1.

Firma A.S. s.c. Alojzy Polok, Michał Świderek,

ul. Plebańska 9/3,

44-100 Gliwice

168.800,32 zł

(59,29)

10.07.2017 r.

(30)

84 miesiące

(10)

99,29 pkt

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ALBUD Sp. z o.o.,

ul. Wilsona 24,

44-190 Knurów

184.485,22 zł

(54,25)

10.07.2017 r.

(30)

84 miesiące

(10)

94,25 pkt

3.

BEN-BUD Janusz Benisz,

ul. Gajowa 68,

44-240 Żory

190.671,43 zł

(52,49)

10.07.2017 r.

(30)

84 miesiące

(10)

92,49 pkt

4.

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych
„PROTECH” Sp. z o.o.,

ul. Słoneczna 15,

26-085 Miedziana Góra

198.961,98 zł

(50,30)

10.07.2017 r.

(30)

84 miesiące

(10)

90,30 pkt

5.

STANEPOXYD
Stanisław Świtalski,

Danków 29,

42-165 Lipie

166.806,31 zł

(60)

10.07.2017 r.

(30)

60 miesięcy

(0)

90,00 pkt

6.

Zakład Remontowo Budowlany BUDOLEX Stanisław Oleksy,

34-603 Ujanowice 109

236.380,83 zł

(42,34)

10.07.2017 r.

(30)

84 miesiące

(10)

82,34 pkt

7.

PPUH „LEX-BUD” s.c., Leszek Mgłosiek
& Dariusz Tyrala,

ul. Gen Hallera 18a/407,

41-709 Ruda Śląska

259.800,01 zł

(38,52)

10.07.2017 r.

(30)

84 miesiące

(10)

78,52 pkt

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura