PT-I/DW/71/6/2017

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie jako Pełnomocnik Zamawiającego, tj.: Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy, ul. Lotników 3, 44-196 Knurów, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie”, dokonano wyboru ofert najkorzystniejszych.

Na realizatora zamówienia wybrano:

w części 1: Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie;

Firma A.S. s.c. Alojzy Polok, Michał Świderek,
ul. Plebańska 9/3,
44-100 Gliwice
cena ofertowa – 1 165 000,00 zł,
termin zakończenia robót budowlanych wewnątrz budynku – do 11.08.2017 r.
okres gwarancji – 
84 miesiące;

w części 2: Budowa placu zabaw:

COLOR-SPORT s.c. Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski,
ul. Warszawska 299,
44-155 Bieruń

cena ofertowa – 196 059,50 zł
termin zakończenia robót budowlanych wewnątrz budynku – do 14.08.2017 r.
okres gwarancji – 
84 miesiące

Oferty ww. Wykonawców zostały określone jako zgodne z wymaganiami SIWZ i uznane za najkorzystniejsze, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. IX ust. 2 SIWZ nr PT-I/DW/71/6/2017, tj.

część 1: Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie
Firma A.S. s.c. 
Alojzy Polok, Michał Świderek,
ul. Plebańska 9/3,
44-100 Gliwice

cena ofertowa – 60%
termin zakończenia robót budowlanych wewnątrz budynku – 30%
okres gwarancji – 
10%

i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów;

część 2: Budowa placu zabaw
COLOR-SPORT s.c. Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski,
ul. Warszawska 299,
44-155 Bieruń

cena ofertowa – 52,53%
termin zakończenia robót budowlanych wewnątrz budynku – 30%
okres gwarancji – 
10%

i w ocenie przyznano jej łącznie 92,53 punktak.

Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia oraz okresem gwarancji

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Część zadania

Cena ofertowa

Termin wykonania zadania

Okres gwarancji

1. JOKO Jolanta Kozłowska,

ul. Iwaszkiewicza 26/2,

55-200 Oława

Część 2 198 947,56 zł 14.08.2017 r. 60 miesięcy
2. P.P.U. Hebex s.c.

Ireneusz i Anna Noculak,

ul. Jankowskiego 1,

41-710 Ruda Śląska

Część 2 196 209,60 zł 14.08.2017 r. 84 miesiące
3. Konsorcjum firm:

BHPlay Maciej Mync,

ul. Spółdzielcza 27/2,
44-102 Gliwice

oraz

PPHU Multi

Anna Wszelaczyńska,

ul. Żytnia 106,

44-141 Gliwice

Część 2 179 580,00 zł 14.08.2017 r. 60 miesięcy
4. KORA Jamer i Wspólnicy
Spółka Jawna,

32-828 Biadoliny Szlacheckie 190

Część 2 171 663,11 zł 14.08.2017 r. 60 miesięcy
5. Semper Plus s.c.,
Krzysztof Hadaś,

Beata Hadaś,

ul. Daszyńskiego 239,

44-100 Gliwice

Część 1 1 330 072,33 zł 11.08.2017 r. 84 miesiące
6. PPUH „INFO-BUD”
Krzysztof Małek,

ul. Kwiatowa 11,

44-218 Rybnik

Część 1 1 296 599,58 zł 16.08.2017 r. 72 miesiące
7. Firma A.S. s.c.
Alojzy Polok,
Michał Świderek,

ul. Plebańska 9/3,

44-100 Gliwice

Część 1 1 165 000,00 zł 11.08.2017 r. 84 miesiące
8. ALBUD Sp. z o.o.,

ul. Wilsona 24,

44-190 Knurów

Część 1 1 401 333,56 zł 21.08.2017 r. 60 miesięcy
9. BEN-BUD
Janusz Benisz,

ul. Gajowa 68,

44-240 Żory

Część 1 1 983 092,99 zł 11.08.2017 r. 84 miesiące
10. Anmed Sp. Z o.o.,

Dzierżysław,

ul. Sobieskiego 32,

48-130 Kietrz

Część 2 213 973,32 zł 14.08.2017 r. 84 miesiące
11. COLOR-SPORT s.c.

Adam Wilk,
Waldemar Kosiorowski,
ul. Warszawska 299,

44-155 Bieruń

Część 2 196 059,50 zł 14.08.2017 r. 84 miesiące

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów w części 1 – Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie.

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium termin zakończenia robót budowlanych

Liczba punktów uzyskanych w kryterium gwarancja

Łączna punktacja

1.

Firma A.S. s.c.
Alojzy Polok,  Michał Świderek,

ul. Plebańska 9/3,

44-100 Gliwice

60

30

10

100

2.

Semper Plus s.c.,
Krzysztof Hadaś, Beata Hadaś,

ul. Daszyńskiego 239,

44-100 Gliwice

52,55

30

10

92,55

3.

BEN-BUD, Janusz Benisz,

ul. Gajowa 68,

44-240 Żory

35,25

30

10

75,25

4.

PPUH „INFO-BUD” , Krzysztof Małek,

ul. Kwiatowa 11,
44-218 Rybnik

53,91

15

5

73,91

5.

ALBUD Sp. z o.o.,

ul. Wilsona 24,
44-190 Knurów

49,88

0

0

49,88

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów w części 2 – Budowa placu zabaw.

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium termin zakończenia robót budowlanych

Liczba punktów uzyskanych w kryterium gwarancja

Łączna punktacja

1.

COLOR-SPORT s.c.

Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski,
ul. Warszawska 299,

44-155 Bieruń

52,53

30

10

92,53

2.

P.P.U. Hebex s.c.

Ireneusz i Anna Noculak,

ul. Jankowskiego 1,

41-710 Ruda Śląska

52,49

30

10

92,49

3.

KORA Jamer i Wspólnicy
Spółka Jawna,

32-828 Biadoliny Szlacheckie 190

60

30

0

90,00

4.

Anmed Sp. Z o.o.,

Dzierżysław,

ul. Sobieskiego 32,

48-130 Kietrz

48,14

30

10

88,14

5.

Konsorcjum firm:

1. BHPlay Maciej Mync,

ul. Spółdzielcza 27/2,
44-102 Gliwice

2. PPHU Multi , Anna Wszelaczyńska,

ul. Żytnia 106,

44-141 Gliwice

57,35

30

0

87,35

6.

JOKO Jolanta Kozłowska,

ul. Iwaszkiewicza 26/2,
55-200 Oława

51,77

30

0

81,77

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura