PT-I/DW/71/6/2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej” odpowiedź na pytania z 17.03.2017 r.

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XIII ust. 2 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 17 marca 2017 r. pytania.

  1. Proszę o potwierdzenie, że wyposażenie typu stoliki, krzesła, hamaki itp. Pokazane na wizualizacjach poglądowych np. str. 46 dokumentacji nie stanowią przedmiotu zamówienia.

Wyposażenie typu stoliki, krzesła, hamaki nie stanowią przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego. Wyposażenie to będzie przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego.

  1. Z uwagi na bardzo ogólnikową odpowiedź Zamawiającego na pytania wykonawców
    z dnia 10 marca 2017, uważamy że taki sposób określenia przedmiotu zamówienia może prowadzić do jego unieważnienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy
    z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz 907,
    z późn. Zm. ), gdyż może być ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stwierdzamy, że Zamawiający w sposób nieprecyzyjny dokonuje opisu przedmiotu zamówienia na etapie odpowiedzi na pytania wykonawców, tj nie określił ilości oraz jednostek obmiarowych koniecznych do wykonania w trakcie realizacji zamówienia. Precyzyjne opisanie przedmiotu zamówienia ma zapobiec różnicy zdań między stronami umowy w toku realizacji przedmiotu zamówienia i zapewnić Zamawiającemu wykonanie wymaganego zakresu robót. Przedmiotowa wada uniemożliwia porównanie złożonych ofert z uwagi na dowolny sposób sporządzenia kosztorysów ofertowych przez oferentów
    w powyższym zakresie i uniemożliwia zawarcie ważnej umowy. Prosimy o precyzyjną i jasną dla wszystkich odpowiedź na zadane pytania.

Odnosząc się do punktu 2 zamawiający informuje, iż wszystkie dane konieczne do sporządzenia oferty zamieszczone są w dokumentacji projektowej, STWOR jak również
w SIWZ. Jednocześnie uszczegółowiając udzielone odpowiedzi na pytania zadane 10.03.2017 r. informuję, iż wszelkie dane wynikają z dokumentacji zamieszczonej na stronie:

https://www.knurow.edu.pl/index.php/zp/br/1041-ogoszenie-o-zamowieniu-nowa-bajka-przebudowa-miejskiego-przedszkola-nr-2-im-jana-brzechwy-w-knurowie-w-celu-poprawy-dostpnoci-do-edukacji-przedszkolnej-w-gminie-knurow

w załączniku „Dokumentacja dotycząca części 1”

Pytanie:

Czy w zakres robót budowlanych wchodzi wyposażenie obiektu w gaśnice proszkowe ABC
i AF?

Odpowiedź:
W zakres robót budowlanych wchodzi wyposażenie w sprzęt ppoż. wraz z oznakowaniem
(rozdz. III, ust. 1, pkt 1.3., ppkt 1.3.4., tiret 3 SIWZ)

Pytanie:

W przedmiarze robót przyjęto nadproża L19 natomiast w opisie są nadproża YTONG -jakie przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Odpowiedź na to pytanie pozostaje bez zmian, „Nadproża należy wykonać zgodnie
z projektem, tj. w nowych ścianach działowych z bloczków silikatowych należy wykonać nadproża YTONG w nowych otworach, natomiast w istniejących ścianach należy wykonać nadproża typu L19.”

Pytanie:

Brak przedmiarów wykonania tynków ścian po skuciu – 679,638 m².

Odpowiedź:

Wykonanie tynków ściennych wynika z pkt 2.8 przedmiaru robót budowlanych, zgodnie
z którym należy przyjąć do wykonania 594 163 m² tynku na ścianach.

Pytanie:

Brak przedmiarów wykonania gładzi gipsowych na ścianach i sufitach.

Odpowiedź:

Należy przyjąć gładź jednowarstwową (na ścianach – 693 843 m² , natomiast na sufitach – 704 593 m² )

Pytanie:

Brak przedmiarów montażu narożników stalowych ,,zerówek” na narożach ścian.

Odpowiedź:

Montaż narożników stalowych „zerówek” na narożach ścian należy uwzględnić w ramach robót tynkarskich. Wszelkie naroża wypukłe w pomieszczeniach należy zabezpieczyć przed wtopienie w warstwę gładzi gipsowej narożników stalowych „zerówek”.

Pytanie:

Brak pozycji wykonania izolacji płynną folią izolacyjną w sanitariatach.

Odpowiedź:

Wykonanie izolacji płynną folią izolacyjną w sanitariatach należy uwzględnić w ramach robót budowlanych. Wykonanie izolacji płynną folią izolacyjną na posadzkach – 18,27 m², natomiast izolacja ścian – 74,16 m².

Pytanie:

Brak pozycji wykonania półek w sanitariatach dzieci.

Odpowiedź:

Wykonanie półek w sanitariatach dzieci należy uwzględnić w ramach robót budowlanych. Półki w sanitariatach dzieci wykonane z płyt HPL wg rysunku B-07 o długości 2.75 m oraz 1.20 m o szerokości 0,15 m każda.

Pytanie:

Brak przedmiarów montażu sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z wytycznymi w projekcie. Dokładne wytyczne dotyczące sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych znajdują się w przedmiarze robót budowlanych części 1 w :poz. 2.36 (Sufity podwieszane z płytami ażurowymi aluminiowymi, sufity z rastami 600×600 mm – 10 m²),oraz 2.37 ( Analogia – Obudowa elementów gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 50-101 – 33,5 m²).

Pytanie:

Czy w zakres robót zaliczyć wyposażenie meblowe/stoliki, krzesła/,półki i haczyki
w sanitariatach?

Odpowiedź:

W zakres robót należy zaliczyć wyposażenie w półki i haczyki w sanitariatach.

Pytanie:

W jakich dokładnie pomieszczeniach mają być zrobione podesty?. W opisie pisze, że
w pomieszczeniach 0.20 i 0.17 są to pomieszczenia dydaktyczne, natomiast na rys. I-01 pomieszczenia 0.20 – to kotłownia, a pomieszczenie 0.17 to zaplecze.

Odpowiedź:

Podesty mają być wykonane zgodnie z częścią projektową opracowania a nie
wg rysunków inwentaryzacji (I-01). Podesty do wykonania w pomieszczeniach 0.20 i 0.17
w narożu o wysokości h=15 cm każdy. Rys. B-01.

Pytanie:

W zestawieniu wyposażenia kuchni w poz. 8.1 jest dostawa i montaż drobnego sprzętu kuchennego zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w projekcie – gdzie znajduje się owa specyfikacja i co należy zaliczyć do drobnego sprzętu?

Odpowiedź:

Dostawa i montaż drobnego sprzętu kuchennego będzie przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego.

Pytanie:

Brak rysunku balustrady dla osób niepełnosprawnych.

Odpowiedź:

Niezbędne dane do wyceny podjazdu dla niepełnoprawnych zamieszczony jest
w dokumentacji dotyczącej części 1, w przedmiarze robót budowlanych w punktach 4.1 do 4.14. Rysunek balustrady to rysunek W-04

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura