Ogłoszenie nr 46673 – 2017 z dnia 2017-03-20 r.
Knurów: Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 16252-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Żłobek Publiczny w Knurowie, krajowy numer identyfikacyjny 27791262800000, ul. ul. Lotników  3, 44196   Knurów, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 32 235 27 72, faks 32 235 27 72, e-mail zlobekknurow@wp.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zlobek.knurow.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa jednostka budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka”, zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Wiosennej 1. 2.Ogólna charakterystyka. 2.1.Powierzchnia zabudowy budynku objętego opracowaniem: 2 153,15 m2 2.2.Powierzchnia wewnętrzna budynku żłobka: 1 619,89 m2 2.3.Powierzchnia zewnętrzna budynku żłobka: 381,32 m2 2.4.Kubatura budynku: 10 227,50 m3 2.5.Powierzchnia zabudowy budynku do składowania odpadów: 16,00 m2 2.6.Tereny zielone: 1 725,70 m2 2.7.Długość ogrodzenia panelowego (h=1,43 m 38,23 m2 2.8.Długość ogrodzenia panelowego (h=2,00 m) 28,50 m2 2.9.Powierzchnia ciągów pieszo-jezdnych z kostki betonowej (gr. 8 cm): 992,00 m2 2.10.Powierzchnia miejsc postojowych z kostki granitowej (6/8 cm): 210,83 m2 2.11.Powierzchnia tarasów z deski kompozytowej: 301,40 m2 2.12.Powierzchnia poliuretanu: 42,70 m2 2.13.Tereny zielone: 1 725,75 m2 2.14.Długość ogrodzenia panelowego (h=1,43 m): 180,40 m2 2.15.Furtka (szer. 1,10 m): 3 szt. 2.16.Ilość kondygnacji: 1 3.Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia obejmuje dokończenie budowy 4 – oddziałowego żłobka z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu. W budynku żłobka przewiduje się 4 sale dydaktyczne, w każdej oddzielny węzeł sanitarny oraz przy każdej sali pomieszczenie magazynowe na leżaki i pościel oraz magazyn i szatnia podręczna. Z każdej z sal prowadzi wyjście bezpośrednio na ogrodzony plac zabaw oraz na główny korytarz. Ponadto w budynku przewiduje się ogólną salę zabaw, kuchnię wraz z zapleczem i stołówkę oraz skrzydło biurowo – socjalne. Układ pomieszczeń w bloku żywieniowym spełnia niezbędne warunki do dostarczania produktów, ich przechowywania, przygotowywania do dalszej obróbki, gotowania lub podgrzania, rozdzielenia, porcjowania i podawania dzieciom. Dojazd do budynku żłobka zapewniony będzie od ul. Wiosennej, wzdłuż której zlokalizowano miejsca parkingowe oraz z której prowadzi wjazd na teren żłobka do zaplecza kuchennego oraz odbioru nieczystości stałych. Zakres rzeczowy zamówienia określa szczegółowo przedmiar robót, stanowiący załącznik do SIWZ i obejmuje: 3.1.Roboty budowlano-wykończeniowe budynku: 3.1.1. dekarskie, 3.1.2. malarskie, 3.1.3. posadzkowe, 3.1.4. elewacyjne, 3.1.5. grafika artystyczna pomieszczeń wewnętrznych. 3.2.Roboty wewnętrznych instalacji: 3.2.1. sanitarnej, 3.2.2. wodociągowej, 3.2.3. elektrycznej, 3.2.4. centralnego ogrzewania, 3.2.5. wentylacyjnej, 3.2.6. kotłowni wraz z instalacją solarną i instalacją gazową dla kotłowni i kuchni, 3.2.7. monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego, 3.2.8. alarmowej, 3.2.9. teletechnicznej. 3.3.Dostawę i montaż wyposażenia, w tym: 3.3.1. dostawę i montaż wyposażenia kuchni, 3.3.2. dostawę i montaż rolet zaciemniających wraz z napędami w salach przeznaczonych na leżakowanie. 3.4.Uzbrojenie terenu: 3.4.1. przyłącze wodociągowe – płukanie i dezynfekcja rurociągu, 3.4.2. przyłącze kanalizacji sanitarnej – regulacja studzienek, 3.4.3. przyłącze kanalizacji deszczowej – regulacja studzienek. 3.5.Roboty drogowe: 3.5.1. budowa wjazdu od ul. Wiosennej, 3.5.2. wewnętrzny układ drogowy z ciągami pieszo-jezdnymi i miejscami parkingowymi – dokończenie. 3.6.Zagospodarowanie terenu: 3.6.1. zieleń (trawnik, nasadzenia drzew i krzewów), 3.6.2. tarasy, 3.6.3. ogrodzenie panelowe – dokończenie, 3.6.4. śmietnik z pojemnikami na odpadki – wyposażenie. 3.7.Organizację ruchu na czas budowy. 3.8.Kompleksową obsługę geodezyjną. 4.Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie Żłobka Publicznego w Knurowie przy ul. Wiosennej na działce nr 3537/58. Zakres rzeczowy robót obejmuje: 4.1.wykonanie nawierzchni: 4.1.1.poliuretanowej 347,00 m2 4.1.2 mineralnej 539,00 m2 4.1.3. utwardzonej z kostki brukowej 150,60 m2 4.1.4. z kory (zieleńce, zieleń okrywowa) 336,95 m2 4.1.5. trawiastej 1 380,40 m2 4.1.6. innej (obrzeża, labirynty z lawendy) 1 380,40 m2 4.2.wykonanie ogrodzenia placu zabaw o wysokości całkowitej 100 cm z trzema furtkami o szerokości 125 cm i wysokości 100 cm, 4.3. montaż ławek, 4.4. montaż koszy na śmieci, 4.5. zabudowę urządzeń zabawowych, 4.6. nasadzenie drzew zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, cięcia pielęgnacyjne drzew istniejących, obsianie trawą terenu, 4.7. nasadzenie krzewów i żywopłotów, 4.8. nasadzenie niskiej zieleni okrywowej oraz rabat ziołowych, 4.9. montaż tablicy regulaminowej. Szczegółowy zakres przedmiotu zadania określają dokumentacje projektowe oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz ustalenia wynikające ze wzoru umowy. Zamawiający, zgodnie z art. 30 ust. 4 pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym normom, a także nazwom własnym materiałów, wskazanym w ww. dokumentach przetargowych o parametrach nie gorszych lub tych samych, co wskazane w dokumentach przetargowych. 5.Warunki prowadzenia robót: 5.1.Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 5.1.1. specyfikacjach technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych, 5.1.2. założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym dokumentacji projektowej, 5.1.3. bieżących uzgodnieniach z użytkownikiem oraz gestorami uzbrojenia terenu, 5.1.4. uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 5.1.5. decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej. 5.2.Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano – montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym koszty z tym związane. 5.3.Zamawiający przekaże wykonawcy do realizacji plac budowy, określony dokumentacją projektową. 5.4.Wykonawca we własnym zakresie: 5.4.1. ogrodzi plac budowy w niezbędnym zakresie, 5.4.2. zorganizuje czasowe zaplecze budowy, 5.4.3. wykona drogę dojazdową na plac budowy, jeżeli będzie to wynikało z docelowej organizacji ruchu uzgodnionego z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Knurowie. 5.5.Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 5.5.1. dozór budowy i ochronę mienia, 5.5.2. zagospodarowanie placu budowy, 5.5.3. utrudnienia związane z realizacją zadania, 5.5.4. wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.). Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne składowisko odpadów materiałów z demontażu i gruzu z rozbiórek, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu dostarczy Zamawiającemu. Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody, energii elektrycznej obciążają wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 5.6.Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy i wygrodzenia placu budowy. 5.7.Wykonawca zobowiązany jest: 5.7.1. opracować projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu i uzgodnić go z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Knurowie, 5.7.2. uzyskać zgodę na czasowe zajęcie pasów drogowych, Koszty zajęcia pasa drogowego i wbudowania urządzeń w pas drogowy wykonawca winien uwzględnić w kosztach ogólnych. Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego uregulowania należności za wbudowania urządzeń w pas drogowy za cały okres. 5.7.3. uzyskać opinię o urządzeniach technicznych wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego (dotyczy kotłowni), 5.7.4. na bieżąco aktualizować harmonogram robót w porozumieniu z zamawiającym, 5.7.5. uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu, 5.7.6. zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd: użytkownikom sąsiednich posesji, służbom komunalnym, pojazdom uprzywilejowanym, 5.7.7. zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym oznakowaniem, 5.7.8. zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu, 5.7.9. prowadzić roboty bez zajęcia sąsiednich działek należących do osób fizycznych, 5.7.10. w okresie trwania budowy żłobka, sieci, wjazdu, wykonawca zobowiązany jest do utrzymania układu drogowego w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czystości. 5.7.11. prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz utrzymywać plac budowy w należytym porządku, 5.7.12. przyjąć technologie i organizacje robót, która nie spowoduje dewastacji wykonanych obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót, 5.7.13. zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy i magazyn urobku powstałego podczas wykonywania robót, 5.7.14. prowadzić roboty zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), 5.7.15. spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), 5.7.16. spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r., Nr 47, poz. 401). Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 5.8.W wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić koszt wszystkich robót i zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót w tym również: 5.8.1. sporządzenie dokumentacji docelowej i tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego, dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 5.8.2. opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za wbudowanie sieci uzbrojenia terenu za cały okres podany w zezwoleniu wydanym przez Urząd Miasta Knurów, 5.8.3. sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy oraz założenia i obserwacji plomb kontrolnych, reperów geodezyjnych; 5.8.4. kompleksowej obsługi geodezyjnej, 5.8.5. odtworzenia zniszczonych istniejących układów dróg lokalnych w tym rejonie, wjazdów na posesje i terenu budowy i zaplecza budowy, 5.8.6. całodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 5.8.7. dozoru obiektu w okresie od odbioru technicznego do czasu uzyskania przez wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu, 5.8.8. sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (PLAN BIOZ) zgodnie z: Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290) – art. 21a; Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; Potwierdzenie sporządzenia „PLANU BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu obowiązków kierownika budowy. 5.8.9. zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, 5.8.10. sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, 5.8.11. sporządzenia instrukcji eksploatacji budynku i urządzeń, sporządzenia instrukcji ppoż. budynku, 5.8.12. wyposażenia budynku w sprzęt ppoż. wraz z ich oznakowaniem, 5.8.13. oznakowanie dróg ewakuacyjnych, 5.8.14. umów przyłączeniowych, usunięcia ew. kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania i odbioru robót, 5.8.15. sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób. 5.9.Odległość dowozu materiałów masowych (m. in. kamień, piasek, żwir, humus) wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w cenie oferty. 5.10.Obsługę geodezyjną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w cenie oferty. 5.11.Kompleksowa obsługa geodezyjna m. in. obejmuje: 5.11.1. wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 5.11.2. wykonywanie pomiarów bieżących, 5.11.3. prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 5.11.4. inwentaryzację powykonawczą. 5.12. W terminie zakończenia – odbioru zadania wykonawca dostarczy: 5.12.1 pomiar powykonawczy geodezyjny, zarejestrowany w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, sporządzony zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2016r . poz. 1629), 5.12.2 dokumentację powykonawczą budowlaną w branżach w 1 egz. dla zamawiającego, 5.12.3 świadectwo charakterystyki energetycznej budynku; 5.12.4 decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dla obiektu. 5.13.Nadzór autorski zapewnia zamawiający. 5.14.Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w: 5.14.1. Deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.U.UE.L.2011.88.5 ze zm.), 5.14.2. Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290), 5.14.3. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570). Na wszystkie materiały wykonawca dostarczy atesty lub świadectwa (np. Instytutu Techniki Budowlanej) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej oraz deklarację zgodności – przed wbudowaniem. 5.15.Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych z uprawnieniami budowlanymi, będących członkami samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i posiadających obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 5.16.Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres zgodny z deklaracją zawartą w ofercie, jednak nie mniejszy niż 60 miesięcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45200000-9, 45300000-0, 45214100-1, 45220000-5, 45312000-7, 45312100-8, 45314000-1, 45111000-8, 45112723-9, 45233200-1, 45112720-8, 45262350-9, 45342000-6, 37535200-9, 45112710-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT1890651.63
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
PPUH „INFO-BUD” Krzysztof Małek – lider,  kmał ek@info-bud.pl ,  ul. Kwiatowa 11,  44-218,  Rybnik,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Zakład Stolarski i Remontowo-Budowlany „TOMAN”,  ,  ul. Kościuszki 61,  44-351,  Turza Śląska,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3091974.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3091974,00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3370269,05
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.