PT-I/DW/71/6/2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej”– odpowiedź na pytania z 10.03.2017 r.

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XIII ust. 2 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 10 marca 2017 r. pytanie.

Pytanie:

Czy w zakres robót budowlanych wchodzi wyposażenie obiektu w gaśnice proszkowe ABC
i AF?

Odpowiedź:
Zgodnie z rozdz. III, ust. 1, pkt 1.3., ppkt 1.3.4., tiret 3 SIWZ, Wykonawca musi uwzględnić
w wynagrodzeniu ryczałtowym: m.in. wyposażenie budynku w sprzęt ppoż. wraz z jego oznakowaniem w niezbędnym zakresie (dotyczy części 1 zamówienia).

Pytanie:

W przedmiarze robót przyjęto nadproża L19 natomiast w opisie są nadproża YTONG -jakie przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Nadproża należy wykonać zgodnie z projektem, tj. w nowych ścianach działowych
z bloczków silikatowych należy wykonać nadproża YTONG w nowych otworach, natomiast
w istniejących ścianach należy wykonać nadproża typu L19.

Pytanie:

Brak przedmiarów wykonania tynków ścian po skuciu – 679,638 m2.

Odpowiedź:

Roboty tynkarskie uwzględnione są w: Dokumentacji dotyczącej części 1, Przedmiar_roboty_budowlane, pozycja 2.8 i 2.9.

Pytanie:

Brak przedmiarów wykonania gładzi gipsowych na ścianach i sufitach.

Odpowiedź:

Należy przyjąć gładź jednowarstwową.

Pytanie:

Brak przedmiarów montażu narożników stalowych ,,zerówek” na narożach ścian.

Odpowiedź:

Montaż narożników stalowych „zerówek” na narożach ścian należy uwzględnić w ramach robót tynkarskich.

Pytanie:

Brak pozycji wykonania izolacji płynną folią izolacyjną w sanitariatach.

Odpowiedź:

Wykonanie izolacji płynną folią izolacyjną w sanitariatach należy uwzględnić w ramach robót budowlanych.

Pytanie:

Brak pozycji wykonania półek w sanitariatach dzieci.

Odpowiedź:

Wykonania półek w sanitariatach dzieci należy uwzględnić w ramach robót budowlanych.

Pytanie:

Brak przedmiarów montażu sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie
z wytycznymi w projekcie

Pytanie:

Czy w zakres robót zaliczyć wyposażenie meblowe/stoliki, krzesła/,półki i haczyki
w sanitariatach?

Odpowiedź:

W zakres robót należy zaliczyć wyposażenie meblowe/stoliki, krzesła/,półki i haczyki
w sanitariatach

Pytanie:

W jakich dokładnie pomieszczeniach mają być zrobione podesty?. W opisie pisze, że
w pomieszczeniach 0.20 i 0.17 są to pomieszczenia dydaktyczne, natomiast na rys. I-01 pomieszczenia 0.20 – to kotłownia, a pomieszczenie 0.17 to zaplecze.

Odpowiedź:

Podesty mają być wykonane zgodnie z częścią projektową opracowania a nie
wg rysunków inwentaryzacji (I-01).

Pytanie:

W zestawieniu wyposażenia kuchni w poz. 8.1 jest dostawa i montaż drobnego sprzętu kuchennego zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w projekcie – gdzie znajduje się owa specyfikacja i co należy zaliczyć do drobnego sprzętu?

Odpowiedź:

Dostawa i montaż drobnego sprzętu kuchennego będzie przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego.

Pytanie:

Brak rysunku balustrady dla osób niepełnosprawnych.

Odpowiedź:

Niezbędne dane do wyceny zamieszczono w projekcie oraz przedmiarze robót, rysunek balustrady W-04.