PT-I/DW/71/2/2017

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie jako Pełnomocnik Zamawiającego tj.: Żłobka Publicznego, ul. Lotników 3, 44-196 Knurów, na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa planu zabaw przy budynku żłobka” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Na realizatora zamówienia wybrano:

Konsorcjum firm:

PPUH „INFO-BUD”
Krzysztof Małek
ul. Kwiatowa 11
44-218 Rybnik – lider
oraz
Zakład Stolarski i Remontowo-Budowlany „TOMAN”
ul. Kościuszki 61
44-351 Turza Śląska

cena ofertowa – 3 091 974,00 zł,
termin zakończenia robót budowlanych wewnątrz budynku – do12 tygodni,

okres gwarancji – 84 miesiące.

i w ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów.

Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia oraz okresem gwarancji

1. Konsorcjum firm:
PPUH „INFO-BUD” Krzysztof Małek, ul. Kwiatowa 11, 44-218 Rybnik – lider
oraz
Zakład Stolarski Remontowo-Budowlany „TOMAN”, ul. Kościuszki 61, 44-351 Turza Śląska

cena ofertowa: 3 091 974,00 zł

termin zakończenia robót budowlanych wewnątrz budynku: 12 tygodni od podpisania umowy

okres gwarancji: 84 miesiące

2. OLAX Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów

cena ofertowa: 3 211 981,45 zł

termin zakończenia robót budowlanych wewnątrz budynku: 12 tygodni na roboty wewnątrz budynku od podpisania umowy

okres gwarancji: 84 miesiące

3. Przedsiębiorstwo, Remontów Ulic i Mostów, ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice
cena ofertowa: 3 370 269,05 zł
termin zakończenia robót budowlanych wewnątrz budynku: 14 tygodni na roboty wewnątrz budynku od podpisania umowy

okres gwarancji: 84 miesiące

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium termin zakończenia robót budowlanych wewnątrz budynku

Liczba punktów uzyskanych w kryterium gwarancja

Łączna punktacja

1.

Konsorcjum firm:

1. PPUH „INFO-BUD”
Krzysztof Małek
ul. Kwiatowa 11
44-218 Rybnik – lider
oraz
2. Zakład Stolarski i Remontowo-Budowlany „TOMAN”
ul. Kościuszki 61
44-351 Turza Śląska

60

30

10

100

2.

OLAX Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 27
43-190 Mikołów

57,76

30

10

97,76

3.

Przedsiębiorstwo
Remontów Ulic i Mostów
ul. Nad Bytomką 1
44-100 Gliwice

55,05

0

10

65,05

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura