PT-I/DW/71/2/2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” – odpowiedź na pytanie.

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XI ust. 2, 3 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, faksem, w dniu 10 lutego 2017 r. pytanie. Nadmieniam równocześnie, iż pytanie to wpłynęło po terminie wskazanym w rozdz. XI ust. 3 SIWZ.

Pytanie:

Czy zamawiający, posiada niezbędne dokumenty potrzebne do złożenia kompletnego wniosku o udzielnie pozwolenia na użytkowanie w zakresie wykonanych już robót budowlanych na przedmiotowej inwestycji, tj.

1)      oryginał dziennika budowy wraz z wpisami dotyczącymi zakresu wykonanych robót oraz wpisem określającym stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazanej budowy,

2)      protokoły badań i sprawozdań wykonanych urządzeń,

3)      potwierdzeń odbiorów wykonanych przyłączy,

4)      atestów i certyfikatów użytych materiałów.

Odpowiedź:

Ad. 1) Zamawiający posiada dokument wskazanych w punkcie 1). Dziennik budowy zostanie przekazany nowemu wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

Ad. 2) Protokoły i sprawozdania wskazane w punkcie 2) zostaną sporządzone po zakończeniu poszczególnych rodzajów robót. Zamawiający posiada ww. dokumenty dotyczące jedynie kotłowni.

Ad. 3) Dokumenty wskazane w punkcie 3) zamawiający posiada w części, natomiast wykonawcy przyłączeń deklarują udostępnienie protokołów odbiorów wykonanych przyłączy.

Ad 4) Zamawiający jest w trakcie pozyskiwania dokumentów wskazanych w punkcie 4) od poprzedniego wykonawcy na materiały już wbudowane.

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura