PT-I/DW/71/2/2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” – odpowiedź na pytanie.

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XI ust. 2 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 7 lutego 2017 r. pytanie.

Pytanie:

Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie treści SIWZ i potwierdzenie, iż termin wykonania przedmiotu zamówienia 14 tygodni wskazany w rozdziale III pkt 2.1. nie obejmuje czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowania obiektu. W myśl obowiązujących przepisów i posiadanego przez zamawiającego pozwolenia na budowę wszystkie niezbędne odbiory straży pożarnej, sanepidu oraz Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego trwają
5 tygodni, które należy doliczyć do czasu trwania prac budowlanych. Zapisy rozdziału III SIWZ stoją w sprzeczności z terminami określonymi w Ustawie Prawo Budowlane, gdyż wskazują dwutygodniowy (16 tygodni z pkt 2.2. minus 14 tygodni z pkt 2.1.) termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie od momentu zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. robót budowlanych wewnątrz budynku ma nastąpić maksymalnie w terminie 14 tygodni (rozdz. III, ust. 2, pkt 2.1. SIWZ), natomiast termin zakończenia robót budowlanych na zewnątrz budynku to maksymalnie 16 tygodni (rozdz. III, ust. 2, pkt. 2.2. SIWZ).

Zamawiający informuje, iż znane mu są terminy procedury odbiorowej i zgłoszenia obiektu do użytkowania, jednakże mając na względzie wyjątkowy charakter budowy, Wykonawca zobligowany jest tak przeprowadzić roboty budowlane wewnątrz budynku, aby zakończyć je w takich terminach, by możliwe było uzyskanie przez niego pozwolenia na użytkowanie obiektu i przekazanie niniejszego dokumentu Zamawiającemu, w terminie określonym
w rozdz. III, ust. 2, pkt 2.2. SIWZ.

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura