PT-I/DW/71/2/2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” – informacja z zebrania Wykonawców.

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwaną w skrócie pzp, zgodnie z zapisami rozdziału XI ust. 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz ogłoszeniem o zebraniu wykonawców
z 31.01.2017 r., w dniu 6 lutego 2017 roku odbyło się zebranie wykonawców w budynku nowopowstającego żłobka w Knurowie przy ul. Wiosennej 1. W zebraniu udział wzięło pięciu Wykonawców, przedstawiciel Zamawiającego – pracownik żłobka, przedstawiciele Pełnomocnika Zamawiającego oraz inspektor nadzoru budowlanego o specjalności instalacji sanitarnej. Na zebraniu zostały zadane poniższe pytania:

 1. 1. Jaki strop przewidziany jest w kotłowni?

Odpowiedź:

Strop w kotłowni został już wykonany – jest to strop gęstożebrowy typu RECTOR. Natomiast wykończenie tego stropu ma być wykonane jako sufit z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym.

 1. 2. Czy w różnicowym przedmiarze robót został ujęty system wentylacji hybrydowej ARECCO, który był przewidziany w pierwotnej dokumentacji na „Budowę żłobka”  ?

Odpowiedź:

W przedmiarze robót ujęto zabudowę wszystkich brakujących elementów zawartych w pierwotnej dokumentacji, a które nie zostały wykonane przez wcześniejszego wykonawcę. Wcześniejszy wykonawca nie zabudował nasad VBP na kominach oraz skrzynek rozprężnych oraz nie zamontował nawiewników higrosterowanych (wykonanie tych elementów wykonane ma być przez nowego wykonawcę).

 1. 3. Czy w różnicowym przedmiarze robót został ujęty osprzęt sieci telefonicznej, komputerowej, domofonu, kamer i alarmu (prośba o wskazanie miejsca)?

Odpowiedź:

Osprzęt instalacji niskoprądowych znajduje się w „Dokumentacja projektowa żłobka – instalacje” (załącznik nr 5), w plikach – „zlobek_dokumantacja”/ „dokumentacja”/ „przedmiary” / „Przedmiar żłobek – instalacje niskoprądowe”

 1. 4. Czy została w pełni wykonana już instalacja hydrantowa?

Odpowiedź:

Instalacja hydrantowa jest w pełni wykonana.

 1. 5. Czy zostały wykonane przejścia pożarowe?

Odpowiedź:

Nie zostały wykonane przejścia pożarowe przez wcześniejszego wykonawcę.

 1. 6. W jakim zakresie pozostały do zrobienia tarasy?

Odpowiedź:

Zrobiona została tylko podkonstrukcja bez zasypek.

 1. 7. Pytanie dotyczące kompletności ogrzewania podłogowego i grzejników instalacji centralnego ogrzewania.

Odpowiedź:

Ogrzewanie podłogowe wymaga montażu sterowników hydraulicznych, natomiast przy grzejnikach montażu głowic grzejnikowych.

 1. 8. Czy nowy Wykonawca będzie zobowiązany do skucia ułożonych płytek ceramicznych wraz z listwami wykończeniowymi i położenia nowych?

Odpowiedź:

Nowy Wykonawca zobowiązany będzie do dokończenia układania płytek ceramicznych wraz
z wykończeniem bez konieczności skucia wcześniej położonych płytek.

 1. 9. Czy terminy wykonania robót budowlanych wskazane w SIWZ są terminami ostatecznymi
  i niewzruszalnymi?

Odpowiedź:

Zgodnie z rozdz. III ust. 2 SIWZ, termin zakończenia robót to termin zgodny z deklaracją wykonawcy, zawartą w ofercie, z tym że zadeklarowany termin nie może być dłuższy niż 14 tygodni na roboty budowlane wewnątrz budynku oraz 16 tygodni na roboty na zewnątrz budynku. Natomiast zgodnie
z zapisami rozdz. VII, ust. 2, pkt 2.2. SIWZ termin zakończenia robót wewnątrz budynku jest kryterium, za które wykonawca otrzymać może dodatkowe punkty. W związku z tym zadeklarowany termin zakończenia tych prac będzie wpisany do umowy, a jego przekroczenie będzie skutkowało narażeniem wykonawcy na zapłatę kary umownej.

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura