PT-I/DW/71/1/2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” – unieważnienie postępowania.

Na podstawie art. 93 ust.1, pkt 4 ustawy  z dnia 29 stycznia  2004 r. – Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z ze. zm.), Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, działające jako pełnomocnik Zamawiającego, tj. Żłobka Publicznego z siedzibą w Knurowie przy ul. Lotników 3, 44-196 Knurów, informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30.000 euro, ale mniejszej niż kwota określona w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 pzp, pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” zostało unieważnione.

W terminie składania ofert na wykonanie niniejszego zadania, tj. do dnia 25 stycznia
2017 r. do godziny 9.00, wpłynęła jedna oferta. Oferowana przez Wykonawcę, najkorzystniejsza cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 1.900.000,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej, zaproponowanej przez Wykonawcę.

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura