PT-I/DW/71/1/2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” – informacja z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

1.900.000,00 zł

2. Nazwa firmy, adres wykonawcy, która złożyła ofertę w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia oraz okresem gwarancji:

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

Termin realizacji zadania

Okres gwarancji

1.

Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD”
Damian Świącik
al. Bohaterów Monte Cassino 40
42-200 Częstochowa

3.607.234,19 zł

10 tygodni na roboty wewnątrz budynku

15 tygodni na roboty na zewnątrz budynku

od podpisania umowy

84 miesiące

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura