PT-I/DW/71/1/2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka”.

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XI ust. 2 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 12 stycznia 2017 r. pytanie.

Pytania:

 1. Prośba o jednoznaczne określenie zakresu zadania – Zamawiający opublikował dokumentację techniczną dotyczącą całości robót, podczas gdy część tych robót została już wykonana. Czy zakres zadania określony jest w następujących przedmiarach o nazwach:
 1. a)przedmiar robót żłobka – załącznik nr 8 (kosztorys inwestorski różnicowy)
 2. b)przedmiar robót – Plac zabaw – załącznik nr 11
 1. Czy zakres zadania obejmuje również roboty ujęte w opublikowanych przez Zamawiającego przedmiarach o nazwach:
 1. a)przedmiar żłobek – instalacje niskoprądowe
 2. b)przedmiar robót żłobka 03.10.2015.

Czy ten drugi przedmiar obejmuje całość robót budowlanych łącznie z przyłączami, czy przedmiar ten drugi został dołączony przez pomyłkę?

 1. Wniosek o dostarczenie szczegółowego wykazu robót zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawcę, Firmę REMBUD Sp. z o.o. z Rybnika.
 2. Wniosek o podanie wartości robót wykonanych i zafakturowanych przez poprzedniego Wykonawcę, Firmę REMBUD Sp. z o.o. z Rybnika.
 3. Prośba o opublikowanie protokołów częściowych odbioru robót wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę, Firmę REMBUD Sp. z o.o. z Rybnika.
 4. Wniosek o opublikowanie szczegółowego harmonogramu robót wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę, Firmę REMBUD Sp. z o.o. z Rybnika.
 5. Wniosek o opublikowanie dokumentacji z inwentaryzacji robót wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę, Firmę REMBUD Sp. z o.o. z Rybnika.
 6. Czy zamawiający gwarantuje odpowiednią jakość robót już wykonanych, co z gwarancją na roboty wykonane przez nowego Wykonawcę, wyłonionego w tym postępowaniu. Jakość robót wykończeniowych może być bezpośrednio uzależniona od jakości wykonania robót przez poprzedniego Wykonawcę.
 7. Czy Zamawiający gwarantuje odpowiednią jakość i prawidłowość robót już wykonanych w kontekście uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Jakie działania będą podjęte przez Zamawiającego jeśli okaże się, że jakość robót budowlanych wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę uniemożliwia uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 8. W związku z brakiem jednoznacznego określenia zakresu zadań i brakiem powyższych dokumentów, uniemożliwiających dokonanie rzetelnej wyceny zadania składam wniosek o przedłużenie terminu składania ofert minimum o 14 dni.

Odpowiedzi:

Ad.1

Dokumentacja techniczna i projektowa stanowiące załączniki do SIWZ (zamieszczone na stronie internetowej) w pełni określają zakres robót przedmiotowego zamówienia
z zastrzeżeniem odpowiedzi ad. 2.

Przedmiar robót żłobka (załącznik nr 8) jest przedmiarem sporządzonym po odstąpieniu od wykonania umowy przez Wykonawcę – firmę REMBUD sp. z o.o. z Rybnika i jest podstawą do sporządzenia oferty w zakresie dokończenia budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia.

Natomiast Przedmiar robót – Plac zabaw (załącznik nr 11) jest podstawą do sporządzenia oferty w zakresie budowy placu zabaw przy budynku żłobka. Równocześnie nadmieniam, iż budowa placu zabaw nie była częścią wcześniejszego zamówienia, którego Wykonawcą była firma REMBUD sp. z o.o. z Rybnika.

Ad. 2

Zakres zadania obejmuje również roboty ujęte w „Dokumentacji projektowej żłobka – instalacje” (załącznik nr 5) – „INSTALACJE NISKOPRĄDOWE”.

Natomiast „Przedmiar robót żłobka 03.10.2015” został opublikowany dla porównania zakresu robót na etapie rozpoczęcia zadania w 2015 r., z zakresem robót wykonanych przez firmę REMBUD sp. z o.o. z Rybnika. „Przedmiar robót żłobka 03.10.2015” należy traktować wyłącznie informacyjnie.

Ad. 3

Szczegółowy wykaz robót zrealizowanych przez firmę REMBUD sp. z o. o. z Rybnika stanowi „Protokół z inwentaryzacji stanu zaawansowania prac budowlanych Budowy żłobka
w Knurowie” wraz z pozostałymi dokumentami stanowiącymi załącznik do niniejszej odpowiedzi.

Ad. 4, 5, 6

Wartość robót wykonanych i zafakturowanych przez poprzedniego Wykonawcę, protokoły częściowe robót wykonanych oraz harmonogram robót wykonanych przez firmę REMBUD sp. z o.o. z Rybnika, nie są informacjami niezbędnymi do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zadania pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka”. Zakres robót przedmiotowego zamówienia wynika z załączników do SIWZ.

Ad. 7

Dokumentacja z inwentaryzacji robót wykonanych przez firmę REMBUD sp. z o.o. z Rybnika stanowi „Protokół z inwentaryzacji stanu zaawansowania prac budowlanych Budowy żłobka w Knurowie” wraz z pozostałymi dokumentami stanowiącymi załącznik do niniejszej odpowiedzi (patrz Ad. 3).

Ad. 8

Rękojmia za wady i gwarancja dotyczy tylko robót, które należy wykonać w ramach kontynuacji zadania. Wykonawcy mieli możliwość zapoznania się z zakresem i jakością wykonanych robót w czasie spotkania wykonawców w dniu 11 stycznia 2017 r.

Ad. 9

Zamawiający gwarantuje, że prawidłowe wykonanie robót przewidzianych w załączonej do SIWZ dokumentacji, umożliwi uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Ad. 10

Zakres zadań został określony w sposób prawidłowy w dokumentacji będącej załącznikami do ogłoszenia o zamówieniu publicznym. Dokumenty wskazane jako brakujące, tj.

 • Szczegółowy wykaz robót zrealizowanych,
 • Wartość robót wykonanych i zafakturowanych,
 • Protokół częściowych odbiorów robót wykonanych,
 • Szczegółowy harmonogram robót wykonanych,
 • Dokumentacja z inwentaryzacji robót wykonanych,

nie są niezbędne Wykonawcom do sporządzenia oferty, z uwagi na to wszystkie dokumenty konieczne do przygotowania oferty (m.in. przedmiar robót żłobka – załącznik nr 8 (kosztorys inwestorski różnicowy), daje pogląd na to co zostało wykonane i to co jeszcze musi zostać ujęte w ofercie na wykonanie niniejszego zamówienia.

 

Jednocześnie informuję, iż termin składania ofert został przedłużony do 25 stycznia 2017 r. do godz. 9.00  ( informacja o zmianie SIWZ w zakresie terminu składania ofert oraz terminu otwarcia ofert na stronie https://www.knurow.edu.pl/index.php/zp/br ).

 

 

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura

Lp Nazwa dokumentu Data publikacji Pobieranie
1 Protokoły z inwentaryzacji (załącznik nr 1)
20.01.2017 r.