Ogłoszenie nr 10933 – 2017 z dnia 2017-01-19 r.
Knurów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 2734 – 2017
Data: 04/01/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Żłobek Publiczny w Knurowie, Krajowy numer identyfikacyjny 27791262800000, ul. ul. Lotników  3, 44196   Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 235 27 72, e-mail zlobekknurow@wp.pl , faks 32 235 27 72.
Adres strony internetowej (url): www.zlobek.knurow.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 20/01/2017, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 25/01/2017, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura

Lp Nazwa dokumentu Data publikacji Pobieranie
1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2734-2017
19.01.2017 r. Link
2 Zmiana SIWZ Nr 1
19.01.2017 r.