PT-I/DW/71/1/2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” – informacja z zebrania Wykonawców.

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwaną w skrócie pzp, zgodnie z zapisami rozdziału XI ust. 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz ogłoszeniem o zebraniu wykonawców z 09.01.2017 r., w dniu 11 stycznia 2017 roku odbyło się zebranie wykonawców w budynku nowopowstającego żłobka w Knurowie przy ul. Wiosennej 1. W zebraniu udział wziął jeden Wykonawca, Zamawiający – dyrektor żłobka, Pełnomocnik Zamawiającego – dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, przedstawiciele Pełnomocnika Zamawiającego oraz inspektorzy nadzoru budowlanego o specjalności: konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i projektant. Na zebraniu zostały zadane poniższe pytania:

 1. Czy przetarg na zadanie pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą
  i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka”, obejmuje wyposażenie w meble i sprzęty wszystkich pomieszczeń żłobka, jak to miało miejsce
  w przetargu na zadanie pn. „Budowa żłobka”?

Odpowiedź:

Wyposażenie jakie jest przewidziane w zamówieniu publicznym pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” obejmuje jedynie wyposażenie w meble i sprzęt w kuchni, wykonanie szafek (pawlaczy) w pomieszczeniach biurowych oraz montaż urządzeń sanitarnych w łazienkach i kuchni.

 1. Jaki zakres robót dekarskich pozostał do wykonania?

Odpowiedź:

Zakres robót dekarskich do wykonania przy realizacji ww. zadania obejmuje:

 • położenie jednej warstwy papy na całej powierzchni dachu,
 • rozbiórka opierzenia murków ogniowych wraz z podstawą,
 • wykonanie na nowo opierzenia murków ogniowych wraz z podstawą.

 1. Jakie jest ocieplenie stropo – dachu?

Odpowiedź:

Na stropie ułożono styropian o grubości 20 cm oraz dla wyrobienia spadków dachu ułożono warstwę betonu komórkowego.

 1. Pytanie dotyczące kompletności ogrzewania podłogowego i grzejników instalacji centralnego ogrzewania.

Odpowiedź:

Ogrzewanie podłogowe wymaga montażu sterowników hydraulicznych, natomiast przy grzejnikach montażu głowic grzejnikowych.

 1. Pytanie dotyczące kompletności kotłowni.

Odpowiedź:

Dokończenie budowy kotłowni w zakresie automatyki zgodnie z dokumentacją projektową.

 1. Czy istnieje możliwość uzyskania danych kontaktowych do podwykonawców wcześniejszego głównego wykonawcy zadania pn. „Budowa żłobka”?

Odpowiedź:

Zamawiający po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą udzieli ww. informacji dotyczących  podwykonawców biorących udział w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Budowa żłobka”.

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura