MCE/261/16/2020/DW

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

dotyczy: „Modernizacja budynku A w ZSP3 na potrzeby przedszkola – IV etap”– odpowiedź na pytania z 08.01.2021 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XIII ust. 2, 3 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 8 stycznia 2021 r. pytania:

 

Pytanie 1:

W załączonych przedmiarach robót wykazano ścinanie 2 szt. drzew, proszę o wskazanie na zagospodarowaniu terenu, które drzewa należy ściąć.

Odpowiedź

Drzewa do wycinki wskazane zostały na rys. ZTw-1 Zagospodarowania terenu – wyburzenia.

Pytanie 2:

Brak w przedmiarach robót rozbiórki oraz ponownego ułożenia istniejącej kostki brukowej w miejscach wykonania nowej kanalizacji deszczowej jak i instalacji elektrycznej (nawierzchnia N6). Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

W załączeniu „Aktualny przedmiar TOM III inst. kanalizacji deszczowej” – zmodyfikowana poz. 4.

Pytanie 3:

Zgodnie z dokumentacją projektową należy rozebrać istniejącą nawierzchnię kostki brukowej oraz wykonać parking na 5 miejsc postojowych. Przedmiar robót w zakresie N1 nie uwzględnia w/w parkingu. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Prace przy wykonywaniu nawierzchni N1 + miejsca postojowe zakładają wykonanie nowej podbudowy pod całością powierzchni dojazdu i parkingu, wykonanie dojazdu z istniejącej rozebranej kostki oraz wykonanie nawierzchni miejsc postojowych wraz z uzupełnieniem pasów bocznych dojazdu z kostki nowej. Wszystkie czynności zostały ujęte w przedmiarze.

Pytanie 4:

Na rysunku ZT-1 zaznaczono „projektowane nowe obrzeże drogowe” – brak pozycji w przedmiarach robót.

Odpowiedź:

W przedmiarze zostały ujęte wszystkie obrzeża betonowe w ilości 291 mb i są zgodne z ilością w dokumentacji projektowej.

Pytanie 5.

Zgodnie z opisem technicznym przy nawierzchniach N5 oraz N3 należy wykonać obrzeża bezpieczne. Przedmiar robót zakłada wykonanie tylko 75 mb, jeśli należy zostawić istniejące obrzeża na placu zabaw to należy je przełożyć. Proszę o korektę.

Odpowiedź:

W pozycji przedmiarowej 5.d.1.1 (roboty rozbiórkowe) przez zwrot “kalkulacja własna” należy rozumieć demontaż nawierzchni poliuretanowych wraz z obrzeżami elastycznymi. Obrzeża te należy pozostawić do ponownego montażu.

Pytanie 6.

Studzienka kanalizacji deszczowej D1 zgodnie z rysunkiem jest D600 – brak w przedmiarach.

Odpowiedź:

W załączeniu „Aktualny przedmiar TOM III inst. kanalizacji deszczowej” – zmodyfikowana poz. 14.

Pytanie 7

W dokumentacji projektowej sufit sali gimnastycznej należy podwiesić na konstrukcji z profili T24, wypełnienie sufitu podwieszanego stanowi blacha perforowana o oczkach w kształcie rombu i wymiarach 22×9,5 mm o prześwicie na poziomie 66,8% w kolorze RAI, w przedmiarach przyjęto sufit modułowy z wypełnieniem z paneli perforowanych 60×60 – proszę o podanie jednoznaczne, z czego należy wykonać sufit podwieszany w sali gimnastycznej wraz z przykładem zdjęciowym.

Odpowiedź:

W załączniku nr 2 szkic panelu perforowanego 60×60 cm zabudowywanego na profilach T24.

 

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura

Załączniki:

  1. Aktualny przedmiar TOM III inst. kanalizacji deszczowej
  2. Szkic panelu perforowanego 60×60 cm zabudowywanego na profilach T24.