Ogłoszenie nr 510410056-N-2021 z dnia 29.01.2021 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 : „Modernizacja budynku A w ZSP3 na potrzeby przedszkola – IV etap” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane (UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA)

Ogłoszenie nr 510410056-N-2021 z dnia 29.01.2021 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 : „Modernizacja budynku A w ZSP3 na potrzeby przedszkola – IV etap”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 764741-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540399605-N-2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 , Krajowy numer identyfikacyjny 386529572, ul. St. Batorego  7, 44-194   Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32-235-27-35, e-mail msp6@knurow.edu.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): http://www.zsp3.knurow.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa jednostka budżetowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Modernizacja budynku A w ZSP3 na potrzeby przedszkola – IV etap”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

MCE/261/16/2020/DW

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Modernizacja budynku A w ZSP3 na potrzeby przedszkola – IV etap”, polegająca na remoncie sali gimnastycznej oraz zagospodarowaniu terenu wokół budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 w Knurowie zlokalizowanego przy ul. Stefana Batorego 5. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.: 2.1. zagospodarowanie terenu i nawierzchnie, 2.2. zadaszenie membranowe, 2.3. roboty w zakresie instalacji oświetlenia zewnętrznego, 2.4. roboty remontowe sali gimnastycznej, 2.5. roboty w zakresie instalacji elektrycznej i niskoprądowej, 2.6. roboty w zakresie instalacji WOD-KAN, 2.7. roboty w zakresie instalacji kanalizacji deszczowej. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zadania określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), stanowiące załączniki do SIWZ oraz ustalenia wynikające ze wzoru umowy. Zamawiający, dopuszcza przy wykonaniu robót budowlanych zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Wszelkie parametry urządzeń i materiałów zastosowanych przez wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi wskazane w dokumentacji projektowej. Podanie typów urządzeń należy traktować jako przykładowe. 4. Zamawiający informuje, iż roboty budowlane będą wykonywane na czynnym obiekcie. W związku z powyższym, wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia robót budowlanych w sposób niezakłócający pracy przedszkola. 5. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a pzp wymaga, aby osoby wykonujące roboty budowlane tj. roboty w zakresie: zagospodarowania terenu i nawierzchni, zadaszenia membranowego, instalacji oświetlenia zewnętrznego, remontowe sali gimnastycznej, instalacji elektrycznej, niskoprądowej, WOD-KAN oraz kanalizacji deszczowej, objęte przedmiotem umowy były zatrudnione w okresie realizacji umowy przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2020, poz. 1320 ze zm.).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45111000-8, 45112720-8, 45212221-1, 45236100-1, 45233200-1, 45262350-9, 45342000-6, 45232130-2, 45110000-1, 45400000-1, 45421130-4, 45262522-6, 45410000-4, 45442100-8, 45320000-6, 45421152-4, 45223110-0, 45262311-4, 45262321-7, 45430000-0, 45431000-7, 45311100-1, 45311200-2, 45315600-4, 45315700-5, 45317300-5, 45232000-2, 45311000-0, 45314310-7, 45112100-6, 45300000-0, 45231300-8, 45332200-5, 45332300-6
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp. W terminie składania ofert, tj. do dnia 14.01.2021 r. do godziny 9.00, wpłynęły trzy oferty. W wyniku badania ofert, oferta najkorzystniejsza została 25.01.2021 r. odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 pzp. W związku z tym, iż cena kolejnej oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 1500000,00 zł, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, postępowanie zostało unieważnione.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura

„Modernizacja budynku A w ZSP3 na potrzeby przedszkola - IV etap”– unieważnienie postępowania

MCE/261/16/2020/DW

Wykonawcy
uczestnicy postępowania

dotyczy: „Modernizacja budynku A w ZSP3 na potrzeby przedszkola - IV etap”– unieważnienie postępowania.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia  2004 r. – Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Miejskie Centrum Edukacji
w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, działające jako pełnomocnik Zamawiającego, tj. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Knurowie, ul. Stefana Batorego 7, 44-194 Knurów, informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Modernizacja budynku A w ZSP3 na potrzeby przedszkola - IV etap”, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp, zostało unieważnione.

W terminie składania ofert, tj. do dnia 14.01.2021 r. do godziny 9.00, wpłynęły trzy oferty. W wyniku badania ofert, oferta najkorzystniejsza została 25.01.2021 r. odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 pzp.

W związku z tym, iż cena kolejnej oferty  najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 1 500 000,00 zł,
a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, postępowanie pn. „Modernizacja budynku A w ZSP3 na potrzeby przedszkola - IV etap” zostaje unieważnione, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp.

 

 

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura

 


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 510396449-N-2021 z 07.01.2021 r.

Ogłoszenie nr 540404842-N-2021 z dnia 19.01.2021 r.
Knurów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510396449-N-2021
Data: 07.01.2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie , Krajowy numer identyfikacyjny 270231285, ul. ul. Lotników  3, 44-196  Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 235 27 72, e-mail mp2@knurow.edu.pl, faks 032 235 27 72.
Adres strony internetowej (url): https://www.przedszkolenr2.edupage.org
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 5)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ NR:1 NAZWA: Artykuły spożywcze IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JAPI Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Lompy 8c/3 Kod pocztowy: 41-500 Miejscowość: Chorzów Kraj/woj.: śląskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura

„Modernizacja budynku A w ZSP3 na potrzeby przedszkola - IV etap” – informacja z otwarcia ofert

MCE/261/16/2020/DW

 

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

 

dotyczy: zadania pn. „Modernizacja budynku A w ZSP3 na potrzeby przedszkola - IV etap” – informacja z otwarcia ofert.

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia: 1 500 000,00 zł.
  2. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną, terminem zakończenia robót budowlanych oraz okresem gwarancji:

 

Nr oferty Oznaczenie
wykonawcy
Cena ofertowa Okres gwarancji Termin zakończenia robót budowlanych
(od dnia przekazania placu budowy)
 

1.

Kapibara Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Floriana 7
44-190 Knurów
Oferta wycofana
 

2.

Zakład Remontowo Budowlany „Plast-Bud” Mariusz Dawidowski
ul. Wiślana 17/4
44-119 Gliwice
1 992 600,00 zł 60 miesięcy 150 dni
 

3.

Konsorcjum Firm:

Lider konsorcjum:
BEN-BUD Sp. z o.o.
44-240 Żory, ul. Gajowa 68
Partner konsorcjum:
BEN-BUD Janusz Benisz
44-240 Żory, ul. Gajowa 68

 

1 319 685,14 zł 60 miesięcy 150 dni
4. Kapibara
Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Floriana 7
44-190 Knurów
1 858 168,44 zł 60 miesięcy 150 dni

 

 

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura

 

 

 


„Modernizacja budynku A w ZSP3 na potrzeby przedszkola - IV etap” – informacja o transmisji online otwarcia ofert

MCE/261/16/2020/DW

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

dotyczy: zadania pn. „Modernizacja budynku A w ZSP3 na potrzeby przedszkola - IV etap” – informacja o transmisji online otwarcia ofert.

            Z uwagi na obecnie istniejące zagrożenie epidemiczne, zgodnie z zapisami rozdziału XV ust. 11 SIWZ nr MCE/261/16/2020/DW z 16 grudnia 2020 r., Zamawiający zapewnia jawność otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, poprzez transmisję online otwarcia ofert bez fizycznej obecności wykonawców, która będzie dostępna na stronie https://www.youtube.com/watch?v=yMLeO9pw_zE&feature=youtu.be

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura


Zmiana Nr 2 SIWZ Nr MCE/261/16/2020/DW

Zmiana Nr 2

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr MCE/261/16/2020/DW
o udzielenie zamówienia publicznego pn. ”Modernizacja budynku A w ZSP3
na potrzeby przedszkola - IV etap”

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w skrócie SIWZ).

Zamawiający informuje, iż zmienia się treść rozdz. XX SIWZ, poprzez dodanie zapisu:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 ze zm.) – „Do postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie uchylonej w art. 89, wszczętych po 31 stycznia 2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie postępowań o udzielenia zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1”. Środki ochrony prawnej zostały opisane w dziale IX art. 505-595 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

 

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura

 

 


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 764741-N-2020 z 16/12/2020

Ogłoszenie nr 540399605-N-2021 z dnia 11.01.2021 r.
Knurów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 764741-N-2020
Data: 16/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 , Krajowy numer identyfikacyjny 386529572, ul. St. Batorego  7, 44-194   Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32-235-27-35, e-mail msp6@knurow.edu.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): http://www.zsp3.knurow.edu.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 12.01.2021, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > POLSKI
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 14.01.2021, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > POLSKI

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura

Zmiana Nr 1 SIWZ Nr MCE/261/16/2020/DW o udzielenie zamówienia publicznego pn. ”Modernizacja budynku A w ZSP3 na potrzeby przedszkola - IV etap”

Zmiana Nr 1
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr MCE/261/16/2020/DW
o udzielenie zamówienia publicznego pn. ”Modernizacja budynku A w ZSP3
na potrzeby przedszkola - IV etap”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 oraz ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający postanawia:
1. dokonać zmiany treści w rozdz. XV SIWZ. Składanie i otwarcie ofert:
a) ust. 1 pkt. 1.2. otrzymuje brzmienie:
nazwę zadania, napis: „OFERTA na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja budynku A w ZSP3 na potrzeby przedszkola - IV etap” - nie otwierać przed 14 stycznia 2021 r.” (wpisać datę i godzinę terminu otwarcia ofert).

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
Oferty należy składać w kancelarii - pokój nr 307 w: Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, nie później niż do dnia 14 stycznia 2021 r. do godz. 9.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

c) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.01.2021 r. o godz. 9.30 w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, 44-196 Knurów, al. Lipowa 12. Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający dopuszcza możliwość zapewnienia jawności otwarcia ofert poprzez transmisję online otwarcia ofert bez fizycznej obecności wykonawców, po uprzednim poinformowaniu wykonawców na swojej stronie internetowej https://www.knurow.edu.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-na-roboty-budowlane/ o planowanej transmisji.

2. Zamawiający dołączył „Aktualny przedmiar TOM III inst. kanalizacji deszczowej” na stronie https://www.knurow.edu.pl/zamowienia-publiczne/roboty-budowlane/23812-modernizacja-budynku-a-w-zsp3-na-potrzeby-przedszkola-iv-etap-odpowiedz-na-pytania-z-08-01-2021-r/

3. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.
4. Zmianę terminu składania ofert dokonuje się również w ogłoszeniu o zamówieniu.

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura


„Modernizacja budynku A w ZSP3 na potrzeby przedszkola - IV etap”– odpowiedź na pytania z 08.01.2021 r.

MCE/261/16/2020/DW

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

dotyczy: „Modernizacja budynku A w ZSP3 na potrzeby przedszkola - IV etap”– odpowiedź na pytania z 08.01.2021 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) oraz zapisami rozdziału XIII ust. 2, 3 i 5 SIWZ, odpowiadam na złożone przez Wykonawcę, drogą elektroniczną w dniu 8 stycznia 2021 r. pytania:

 

Pytanie 1:

W załączonych przedmiarach robót wykazano ścinanie 2 szt. drzew, proszę o wskazanie na zagospodarowaniu terenu, które drzewa należy ściąć.

Odpowiedź

Drzewa do wycinki wskazane zostały na rys. ZTw-1 Zagospodarowania terenu - wyburzenia.

Pytanie 2:

Brak w przedmiarach robót rozbiórki oraz ponownego ułożenia istniejącej kostki brukowej w miejscach wykonania nowej kanalizacji deszczowej jak i instalacji elektrycznej (nawierzchnia N6). Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

W załączeniu „Aktualny przedmiar TOM III inst. kanalizacji deszczowej” - zmodyfikowana poz. 4.

Pytanie 3:

Zgodnie z dokumentacją projektową należy rozebrać istniejącą nawierzchnię kostki brukowej oraz wykonać parking na 5 miejsc postojowych. Przedmiar robót w zakresie N1 nie uwzględnia w/w parkingu. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Prace przy wykonywaniu nawierzchni N1 + miejsca postojowe zakładają wykonanie nowej podbudowy pod całością powierzchni dojazdu i parkingu, wykonanie dojazdu z istniejącej rozebranej kostki oraz wykonanie nawierzchni miejsc postojowych wraz z uzupełnieniem pasów bocznych dojazdu z kostki nowej. Wszystkie czynności zostały ujęte w przedmiarze.

Pytanie 4:

Na rysunku ZT-1 zaznaczono „projektowane nowe obrzeże drogowe” – brak pozycji w przedmiarach robót.

Odpowiedź:

W przedmiarze zostały ujęte wszystkie obrzeża betonowe w ilości 291 mb i są zgodne z ilością w dokumentacji projektowej.

Pytanie 5.

Zgodnie z opisem technicznym przy nawierzchniach N5 oraz N3 należy wykonać obrzeża bezpieczne. Przedmiar robót zakłada wykonanie tylko 75 mb, jeśli należy zostawić istniejące obrzeża na placu zabaw to należy je przełożyć. Proszę o korektę.

Odpowiedź:

W pozycji przedmiarowej 5.d.1.1 (roboty rozbiórkowe) przez zwrot "kalkulacja własna" należy rozumieć demontaż nawierzchni poliuretanowych wraz z obrzeżami elastycznymi. Obrzeża te należy pozostawić do ponownego montażu.

Pytanie 6.

Studzienka kanalizacji deszczowej D1 zgodnie z rysunkiem jest D600 – brak w przedmiarach.

Odpowiedź:

W załączeniu „Aktualny przedmiar TOM III inst. kanalizacji deszczowej” - zmodyfikowana poz. 14.

Pytanie 7

W dokumentacji projektowej sufit sali gimnastycznej należy podwiesić na konstrukcji z profili T24, wypełnienie sufitu podwieszanego stanowi blacha perforowana o oczkach w kształcie rombu i wymiarach 22x9,5 mm o prześwicie na poziomie 66,8% w kolorze RAI, w przedmiarach przyjęto sufit modułowy z wypełnieniem z paneli perforowanych 60x60 – proszę o podanie jednoznaczne, z czego należy wykonać sufit podwieszany w sali gimnastycznej wraz z przykładem zdjęciowym.

Odpowiedź:

W załączniku nr 2 szkic panelu perforowanego 60x60 cm zabudowywanego na profilach T24.

 

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura

Załączniki:

  1. Aktualny przedmiar TOM III inst. kanalizacji deszczowej
  2. Szkic panelu perforowanego 60x60 cm zabudowywanego na profilach T24.