Zmiana Nr 1
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr MCE/261/16/2020/DW
o udzielenie zamówienia publicznego pn. ”Modernizacja budynku A w ZSP3
na potrzeby przedszkola – IV etap”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 oraz ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający postanawia:
1. dokonać zmiany treści w rozdz. XV SIWZ. Składanie i otwarcie ofert:
a) ust. 1 pkt. 1.2. otrzymuje brzmienie:
nazwę zadania, napis: „OFERTA na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja budynku A w ZSP3 na potrzeby przedszkola – IV etap” – nie otwierać przed 14 stycznia 2021 r.” (wpisać datę i godzinę terminu otwarcia ofert).

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
Oferty należy składać w kancelarii – pokój nr 307 w: Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, nie później niż do dnia 14 stycznia 2021 r. do godz. 9.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

c) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.01.2021 r. o godz. 9.30 w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, 44-196 Knurów, al. Lipowa 12. Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający dopuszcza możliwość zapewnienia jawności otwarcia ofert poprzez transmisję online otwarcia ofert bez fizycznej obecności wykonawców, po uprzednim poinformowaniu wykonawców na swojej stronie internetowej https://www.knurow.edu.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-na-roboty-budowlane/ o planowanej transmisji.

2. Zamawiający dołączył „Aktualny przedmiar TOM III inst. kanalizacji deszczowej” na stronie https://www.knurow.edu.pl/zamowienia-publiczne/roboty-budowlane/23812-modernizacja-budynku-a-w-zsp3-na-potrzeby-przedszkola-iv-etap-odpowiedz-na-pytania-z-08-01-2021-r/

3. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.
4. Zmianę terminu składania ofert dokonuje się również w ogłoszeniu o zamówieniu.

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura