Ogłoszenie nr 510410056-N-2021 z dnia 29.01.2021 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 : „Modernizacja budynku A w ZSP3 na potrzeby przedszkola – IV etap”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 764741-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540399605-N-2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 , Krajowy numer identyfikacyjny 386529572, ul. St. Batorego  7, 44-194   Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32-235-27-35, e-mail msp6@knurow.edu.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): http://www.zsp3.knurow.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa jednostka budżetowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Modernizacja budynku A w ZSP3 na potrzeby przedszkola – IV etap”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

MCE/261/16/2020/DW

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Modernizacja budynku A w ZSP3 na potrzeby przedszkola – IV etap”, polegająca na remoncie sali gimnastycznej oraz zagospodarowaniu terenu wokół budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 w Knurowie zlokalizowanego przy ul. Stefana Batorego 5. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.: 2.1. zagospodarowanie terenu i nawierzchnie, 2.2. zadaszenie membranowe, 2.3. roboty w zakresie instalacji oświetlenia zewnętrznego, 2.4. roboty remontowe sali gimnastycznej, 2.5. roboty w zakresie instalacji elektrycznej i niskoprądowej, 2.6. roboty w zakresie instalacji WOD-KAN, 2.7. roboty w zakresie instalacji kanalizacji deszczowej. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zadania określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), stanowiące załączniki do SIWZ oraz ustalenia wynikające ze wzoru umowy. Zamawiający, dopuszcza przy wykonaniu robót budowlanych zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Wszelkie parametry urządzeń i materiałów zastosowanych przez wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi wskazane w dokumentacji projektowej. Podanie typów urządzeń należy traktować jako przykładowe. 4. Zamawiający informuje, iż roboty budowlane będą wykonywane na czynnym obiekcie. W związku z powyższym, wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia robót budowlanych w sposób niezakłócający pracy przedszkola. 5. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a pzp wymaga, aby osoby wykonujące roboty budowlane tj. roboty w zakresie: zagospodarowania terenu i nawierzchni, zadaszenia membranowego, instalacji oświetlenia zewnętrznego, remontowe sali gimnastycznej, instalacji elektrycznej, niskoprądowej, WOD-KAN oraz kanalizacji deszczowej, objęte przedmiotem umowy były zatrudnione w okresie realizacji umowy przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2020, poz. 1320 ze zm.).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45111000-8, 45112720-8, 45212221-1, 45236100-1, 45233200-1, 45262350-9, 45342000-6, 45232130-2, 45110000-1, 45400000-1, 45421130-4, 45262522-6, 45410000-4, 45442100-8, 45320000-6, 45421152-4, 45223110-0, 45262311-4, 45262321-7, 45430000-0, 45431000-7, 45311100-1, 45311200-2, 45315600-4, 45315700-5, 45317300-5, 45232000-2, 45311000-0, 45314310-7, 45112100-6, 45300000-0, 45231300-8, 45332200-5, 45332300-6
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp. W terminie składania ofert, tj. do dnia 14.01.2021 r. do godziny 9.00, wpłynęły trzy oferty. W wyniku badania ofert, oferta najkorzystniejsza została 25.01.2021 r. odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 pzp. W związku z tym, iż cena kolejnej oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 1500000,00 zł, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, postępowanie zostało unieważnione.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura