MCE/261/16/2020/DW

Wykonawcy
uczestnicy postępowania

dotyczy: „Modernizacja budynku A w ZSP3 na potrzeby przedszkola – IV etap”– unieważnienie postępowania.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia  2004 r. – Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Miejskie Centrum Edukacji
w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, działające jako pełnomocnik Zamawiającego, tj. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Knurowie, ul. Stefana Batorego 7, 44-194 Knurów, informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Modernizacja budynku A w ZSP3 na potrzeby przedszkola – IV etap”, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp, zostało unieważnione.

W terminie składania ofert, tj. do dnia 14.01.2021 r. do godziny 9.00, wpłynęły trzy oferty. W wyniku badania ofert, oferta najkorzystniejsza została 25.01.2021 r. odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 pzp.

W związku z tym, iż cena kolejnej oferty  najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 1 500 000,00 zł,
a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, postępowanie pn. „Modernizacja budynku A w ZSP3 na potrzeby przedszkola – IV etap” zostaje unieważnione, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp.

 

 

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura