Zmiana Nr 2

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr MCE/261/16/2020/DW
o udzielenie zamówienia publicznego pn. ”Modernizacja budynku A w ZSP3
na potrzeby przedszkola – IV etap”

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w skrócie SIWZ).

Zamawiający informuje, iż zmienia się treść rozdz. XX SIWZ, poprzez dodanie zapisu:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 ze zm.) – „Do postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie uchylonej w art. 89, wszczętych po 31 stycznia 2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie postępowań o udzielenia zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1”. Środki ochrony prawnej zostały opisane w dziale IX art. 505-595 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

 

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura