MCE/260/44/2020/DW

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Knurów z siedzibą przy ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, reprezentowana przez Annę Misiurę – Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie
z siedzibą przy al. Lipowej 12, 44-196 Knurów, zaprasza do złożenia oferty na zadanie
pn. „Szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Kolorowe przedszkole – dziecko
w swoim żywiole!”.

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 001/10/2019 dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie
z dnia 4 kwietnia 2019 r.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla 15 nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania w wieku przedszkolnym.

2.Wykonawca zobowiązany będzie do:

a)    przeprowadzenia szkolenia obejmującego 400 godzin zajęć (1 godzina zajęć
to 60 min.), z następującym podziałem:

 • gimnastyka korekcyjna – 3 nauczycieli – 80 h po 8 h dziennie (10 dni);
 • arteterapia – 3 nauczycieli – 80 h po 8 h dziennie (10 dni);
 • muzykoterapia – 3 nauczycieli – 80 h po 8 h dziennie (10 dni);
 • bajkoterapia – 3 nauczycieli – 80 h po 8 h dziennie (10 dni);
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 3 nauczycieli – 80 h po 8 h dziennie (10 dni).

b)    zapewnienia przerw kawowych i lunchów/obiadów opisanych w pkt. 7 niniejszego zapytania.

3. Zamawiający wymaga by zajęcia prowadzone w ramach szkoleń były przede wszystkim zajęciami praktycznymi.

4. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie:

 • do  prowadzenia dziennika szkoleniowego,
 • sporządzania list obecności oraz ankiet ewaluacyjnych,
 • wystawienia zaświadczeń,
 • sporządzenia raportu końcowego,
 • stosowania aktualnych logotypów UE na dokumentach.

5. Szkolenia muszą zakończyć się najpóźniej do 31 sierpnia 2020 r. Szczegółowy harmonogram szkoleń wykonawca ustali z dyrektorem Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie (w skrócie MSP6), po podpisaniu umowy, biorąc pod uwagę dostępność poszczególnych nauczycieli w okresie wakacyjnym.

6. Wykonawca w celu przeprowadzenia szkolenia zobowiązany będzie zawrzeć z dyrektorem MSP6 umowę nieodpłatnego użyczenia sal dydaktycznych na czas realizacji szkolenia.

7. Zamawiający przewiduje każdego dnia szkolenia jedną przerwę kawową oraz jedną przerwę na lunch/obiad (tj. 50 przerw kawowych i 50 przerw na lunch/obiad). W przerwie kawowej wykonawca zapewni kawę lub herbatę do wyboru, wodę mineralną gazowaną lub niegazowaną (0,5l) oraz słodki poczęstunek. W porze lunchu/obiadu wykonawca zapewni ciepły posiłek składający się z mięsa lub ryby do wyboru (150g), warzywa wg. uznania (150g), dodatek w postaci ryżu/makaron/ziemniaków itp. (150g) oraz napój lub woda mineralna gazowana/niegazowana (0,5l). Opisany powyżej poczęstunek, lunch/obiad i napoje dotyczą jednej osoby szkolonej.

8. Wykonawca w cenie ofertowej brutto zawrze wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie związane z realizacją zamówienia tj. m.in. przerwę kawową oraz lunch/obiad w każdym dniu szkoleniowym, dojazd do miejsca szkolenia we własnym zakresie, materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika, sprzęt i materiały konieczne do przeprowadzenia szkoleń, prowadzenie dziennika szkoleniowego, listy obecności oraz  ankiet ewaluacyjnych, wystawienie zaświadczeń.

II. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r.

III. Sposób obliczenia ceny i warunki płatności

1. Cena ofertowa powinna zawierać cały zakres zamówienia oraz koszty pośrednie i bezpośrednie związane z realizacją zamówienia.

2. Niedoszacowanie nie może być podstawą żądania zmiany wynagrodzenia.

3. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania wynagrodzenia.

4. Wszelkie rozliczenia zamawiającego z wykonawcą będą realizowane wyłącznie w polskich złotych.

5. Podstawą zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura oraz protokół odbioru realizacji zamówienia, zaakceptowany i podpisany „bez uwag” przez zamawiającego lub inne osoby do tego upoważnione.

6. Zapłata nastąpi z konta zamawiającego na rachunek wykonawcy wskazany na fakturze.

7. Zgodnie z zapisami ustawy z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018, poz. 2191), Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość złożenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej oraz innych ustrukturyzowanych dokumenty elektronicznych, za pośrednictwem tzw. platformy elektronicznego fakturowania, która znajduje się na stronie: https://efaktura.gov.pl/.

8. Faktury będą płatne przelewem najpóźniej do 14 dni od daty jej otrzymania przez zamawiającego.

9. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku zamawiającego.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, na lub według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Oferta powinna zawierać w szczególności:

 • pieczęć firmową wykonawcy,
 • nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, adres wykonawcy, numer NIP, numer REGON, dane teleadresowe do kontaktu,
 • kwotę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, termin związania ofertą wynoszący 30 dni od upływu terminu składania ofert,
 • datę sporządzenia oferty oraz własnoręczny podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu.

V. Miejsce i termin składania ofert

Oferta w oryginale powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, dostarczona osobiście na adres: Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, bądź w formie skanu oferty drogą elektroniczną na adres: kancelaria@knurow.edu.pl , do dnia ……………….…. do godz. godz. 10.00. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o cenę ofertową brutto.

Cena (C) – 100%

Liczone jako Cena najniższej oferty Cena badanej oferty x 100

2. W niniejszym kryterium, wykonawca  może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

 1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi każdego z wykonawców, który złożył ofertę o pozycji złożonej przez niego oferty
  i  otrzymanej punktacji.
 2. Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o terminie podpisania umowy.
 3. W przypadku uchylania się od podpisania umowy przez wykonawcę, którego oferta została wybrana, zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.

VIII. Dodatkowe informacje:

 1. W związku z przeprowadzonym postępowaniem zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawców oraz dane osobowe innych osób zamieszczone
  w dokumentach składanych w związku z prowadzonym postępowaniem. Informacje
  o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 2.
 2. Dodatkowych informacji udziela specjalista MCE Magdalena Kowalska pod numerem telefonu 32 235 27 04 lub adresem e-mail: mkowalska@knurow.edu.pl .

Załączniki:

 1. Wzór formularza oferty,
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

(-) Anna Misiura
Dyrektor MCE