PT-I/DW/71/06/2019

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020” –  wybór najkorzystniejszej oferty.

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020”, dokonało wyboru ofert najkorzystniejszych. Na realizatora zamówienia wybrano:

 

Zadanie 1 – trasa nr I

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

 

cena ofertowa – 259,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie I

cena (brutto)za 1 km wydłużonej trasy I – 0,01 zł
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – w 2019 r.

 

Zadanie 2 – trasa nr II

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

 

cena ofertowa – 239,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie II

cena (brutto)za 1 km wydłużonej trasy II – 0,01 zł
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – w 2019 r.

Zadanie 3 – trasa nr III

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

 

cena ofertowa – 226,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie III

cena (brutto)za 1 km wydłużonej trasy III – 0,01 zł
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – w 2019 r.

Zadanie 4 – trasa nr IV

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

 

cena ofertowa – 259,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie III

cena (brutto)za 1 km wydłużonej trasy IV – 0,01 zł
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – w 2019 r.

Zadanie 5 – trasa nr V

PUPH TRANSPORT OSOBOWY Andrzej Kostrz
ul. Osiedle 18

44-177 Chudów

 

cena ofertowa 1 dzień dowozu na trasie V, na odcinku:

Knurów-  Zabrze – 290,00 zł

Knurów – Katowice – 310,00 zł

Knurów – Zabrze – Katowice – 330,00 zł

Średnia cena na trasie V – 310,00 zł

cena (brutto)za 1 km wydłużonej trasy V – 0,10 zł
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – w 2019 r.

Zadanie 6 – trasa nr VI

PUPH TRANSPORT OSOBOWY Andrzej Kostrz
ul. Osiedle 18

44-177 Chudów

 

cena ofertowa – 305,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie III

cena (brutto) za 1 km wydłużonej trasy III – 0,10 zł
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – w 2019 r.

 

Oferty ww. Wykonawców zostały określone jako zgodne z wymaganiami SIWZ i uznane za najkorzystniejsze, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII ust. 2 SIWZ nr PT-I/DW/71/06/2019, tj.

 

Zadanie 1 – trasa nr I

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

 

cena ofertowa – 50,00%

cena (brutto)za 1 km wydłużonej trasy I – 10,00%

ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 40,00%

i w ocenie przyznano jej łącznie 100,00 punktów;

 

Zadanie 2 – trasa nr II

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

 

cena ofertowa – 46,03%,

cena (brutto)za 1 km wydłużonej trasy II – 10,00%
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 40,00%,

i w ocenie przyznano jej łącznie 96,03 punktów;

Zadanie 3 – trasa nr III

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

 

cena ofertowa – 50,00%,

cena (brutto)za 1 km wydłużonej trasy III – 10,00%
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 40,00%,

i w ocenie przyznano jej łącznie 100,00 punktów;

Zadanie 4 – trasa nr IV

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

 

cena ofertowa –  48,26%,

cena (brutto)za 1 km wydłużonej trasy IV– 10,00%
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 40,00%,

i w ocenie przyznano jej łącznie 98,26 punktów;

 

Zadanie 5 – trasa nr V

PUPH TRANSPORT OSOBOWY Andrzej Kostrz
ul. Osiedle 18

44-177 Chudów

 

cena ofertowa –  48,39%,

cena (brutto)za 1 km wydłużonej trasy V– 10,00%
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 40,00%,

i w ocenie przyznano jej łącznie 98,39 punktów;

 

Zadanie 6 – trasa nr VI

PUPH TRANSPORT OSOBOWY Andrzej Kostrz
ul. Osiedle 18

44-177 Chudów

 

cena ofertowa –  50,00%,

cena (brutto)za 1 km wydłużonej trasy VI – 10,00%
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 40,00%,

i w ocenie przyznano jej łącznie 100,00 punktów;

 

Nazwa firmy, adres wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie wraz z ceną za 1 dzień dowozu, ceną za 1 km wydłużonej trasy oraz deklaracją ukończenia bądź nie ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

 

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Zadanie nr

Cena (brutto)

za jeden dzień przewozu

Cena (brutto)

za 1 km wydłużonej trasy

Ukończenie kursu/ szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

1.

 

TRANSPORT OSOBOWO – TOWAROWY s.c.

P. Jarosz, W. Pelc

ul. Ziemowita 4b/6

44-100 Gliwice

II

250,00 zł

1,00 zł

ukończony w 2019 r.

V Knurów-Zabrze

250,00 zł

1,00 zł

ukończony w 2019 r.

V Knurów-Katowice

300,00 zł

V Knurów-Zabrze-Katowice

350,00 zł

2.

 

 

FENIKS V Sp. z o.o.
ul. Pionierów 8

44-100 Gliwice

I

 

750,00 zł

5,50 zł

ukończony między 2015 r. a 2018 r.

II

900,00 zł

5,50 zł

ukończony między 2015 r. a 2018 r.

 

 

 

3.

 

FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

I

350,00 zł

0,10 zł

ukończony między 2015 r. a 2018 r.

II

220,00 zł

0,10 zł

ukończony w 2019 r.

III

230,00 zł

0,10 zł

ukończony w 2019 r.

IV

250,00 zł

0,10 zł

ukończony w 2019 r.

V Knurów-Zabrze

250,00 zł

0,10 zł

ukończony w 2019 r.

V Knurów-Katowice

400,00 zł

V Knurów-Zabrze-Katowice

400,00 zł

VI

520,00 zł

0,10 zł

ukończony w 2019 r.

4.

 

PUPH TRANSPORT OSOBOWY Andrzej Kostrz

ul. Osiedle 18

44-177 Chudów

V Knurów-Zabrze

290,00 zł

0,10 zł

ukończony w 2019 r.

V Knurów-Katowice

310,00 zł

V Knurów-Zabrze-Katowice

330,00 zł

VI

305,00 zł

0,10 zł

ukończony w 2019 r.

5

 

 

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

 

I

259,00 zł

0,01 zł

ukończony w 2019 r.

II

239,00 zł

0,01 zł

ukończony w 2019 r.

III

226,00 zł

0,01 zł

ukończony w 2019 r.

IV

259,00 zł

0,01 zł

ukończony w 2019 r.

V Knurów-Zabrze

239,00 zł

1,50 zł

ukończony w 2019 r.

V Knurów-Katowice

340,00 zł

V Knurów-Zabrze-Katowice

350,00 zł

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 1 – trasa nr I

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium – Cena (brutto)

za 1 km wydłużonej trasy

Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Łączna punktacja

1.

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

50,00

10,00

40,00

100,00

2.

FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

37,00

1,00

30,00

68,00

3.

FENIKS V Sp. z o.o.

ul. Pionierów 8

44-100 Gliwice

17,27

0,02

30,00

47,29

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 2 – trasa nr II

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium – Cena (brutto)

za 1 km wydłużonej trasy

Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Łączna punktacja

1.

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

46,03

10,00

40,00

96,03

2.

FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

50,00

1,00

40,00

91,00

3.

FENIKS V Sp. z o.o.

ul. Pionierów 8

44-100 Gliwice

12,22

0,02

30,00

42,24

4.

TRANSPORT OSOBOWO – TOWAROWY s.c.

P. Jarosz, W. Pelc

ul. Ziemowita 4b/6

44-100 Gliwice

Oferta Wykonawcy na zadanie 2 – trasa II odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 pzp

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 3 – trasa nr III

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium – Cena (brutto)

za 1 km wydłużonej trasy

Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Łączna punktacja

1.

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

50,00

10,00

40,00

100,00

2.

FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

49,13

1,00

40,00

90,13

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 4 – trasa nr IV

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium – Cena (brutto)

za 1 km wydłużonej trasy

Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Łączna punktacja

1.

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

48,26

10,00

40,00

98,26

2.

FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

50,00

1,00

40,00

91,00

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 5 – trasa nr V

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium – Cena (brutto)

za 1 km wydłużonej trasy

Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Łączna punktacja

1.

PUPH TRANSPORT OSOBOWY
Andrzej Kostrz

ul. Osiedle 18

44-177 Chudów

48,39

10,00

40,00

98,39

2.

FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

42,86

10,00

40,00

92,86

3.

TRANSPORT OSOBOWO – TOWAROWY s.c.

P. Jarosz, W. Pelc

ul. Ziemowita 4b/6

44-100 Gliwice

50,00

1,00

40,00

91,00

4.

Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

48,44

0,67

40,00

89,11

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 6 – trasa nr VI

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium – Cena (brutto)

za 1 km wydłużonej trasy

Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Łączna punktacja

1.

PUPH TRANSPORT OSOBOWY
Andrzej Kostrz

ul. Osiedle 18

44-177 Chudów

50,00

10,00

40,00

100,00

2.

FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

29,33

10,00

40,00

79,33

zastępca dyrektora MCE

(-) Tomasz Lewicki