PT-I/DW/71/06/2019

Zmiana Nr 1

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr PT-I/DW/71/06/2019
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.), Zamawiający  dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W „Harmonogramie dowozu dzieci na trasie II ” stanowiącym załącznik nr 5.2 do SIWZ zapis znajdujący się pod tabelą zmienia się z:

„Podane w harmonogramie godziny odbioru dzieci są orientacyjne i mogą ulec nieznacznej zmianie. Odwóz dzieci ze szkoły odbywa się dwa razy w ciągu dnia. Godziny odwozu uczniów zostaną ustalone pomiędzy przewoźnikiem a dyrektorem placówki.”
na

„Podane w harmonogramie godziny odbioru dzieci są orientacyjne i mogą ulec nieznacznej zmianie. Godziny odwozu uczniów zostaną ustalone pomiędzy przewoźnikiem a dyrektorem placówki.”

2. W „Harmonogramie dowozu dzieci na trasie III ” stanowiącym załącznik nr 5.3 do SIWZ zapis znajdujący się pod tabelą zmienia się z:

„Podane w harmonogramie godziny odbioru dzieci są orientacyjne i mogą ulec nieznacznej zmianie. Odwóz dzieci ze szkoły odbywa się dwa razy w ciągu dnia. Godziny odwozu uczniów zostaną ustalone pomiędzy przewoźnikiem a dyrektorem placówki.”
na

„Podane w harmonogramie godziny odbioru dzieci są orientacyjne i mogą ulec nieznacznej zmianie. Godziny odwozu uczniów zostaną ustalone pomiędzy przewoźnikiem a dyrektorem placówki.”

3. W rozdz. XIII SIWZ. Składanie i otwarcie ofert

a) ust. 1 pkt. 1.2. otrzymuje brzmienie:

1.2. nazwę zadania, napis „OFERTA na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020” – nie otwierać przed 19 lipca 2019 r. (wpisać datę i godzinę terminu otwarcia ofert).

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

8. Oferty należy składać w kancelarii – pokój nr 307 w: Miejskim Centrum Edukacji

w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, nie później niż do dnia 19 lipca 2019 r.
do godz. 900. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

 

c) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

11. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lipca 2019 r. o godz. 915 w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, 44-196 Knurów, al. Lipowa 12. Otwarcie ofert jest jawne.

4. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

5. Zmianę terminu składania ofert dokonuje się również w ogłoszeniu o zamówieniu.

 

Harmonogramy dowozu dzieci na trasie I-VI (załączniki nr 5.1 do 5.6) – Aktualne 17.07.2019 r.

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura