Ogłoszenie nr 500182960-N-2018 z dnia 02-08-2018 r.
Miejskie Centrum Edukacji: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 581805-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejskie Centrum Edukacji, Krajowy numer identyfikacyjny 000727185, ul. al. Lipowa  12, 44-196   Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 352 700, e-mail kancelaria@knurow.edu.pl , faks 322 352 770.
Adres strony internetowej (url): www.knurow.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PT-I/DW/71/06/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019”, na 4 trasach opisanych w ust. 2 polegającego na: 1.1. Odbiorze dzieci z wyznaczonych przez zamawiającego miejsc (w szczególnych przypadkach również z miejsca zamieszkania) i dowozie dzieci najdogodniejszą dla dzieci trasą do szkoły/placówki oświatowej. 1.2. Odbiorze dzieci po zajęciach ze szkoły/placówki oświatowej i dowozie (najdogodniejszą dla dzieci trasą) do miejsca, z którego zostały odebrane od rodziców/opiekunów, bądź wskazanego indywidualnie przez rodziców/opiekunów. 1.3. Przez najdogodniejszą dla dzieci trasę należy rozumieć trasę przejazdu zapewniającą najkrótszy czas przebywania dziecka w pojeździe w czasie podróży od miejsca odbioru dziecka z właściwego przystanku do szkoły/placówki oświatowej oraz w drodze powrotnej. 1.4. Przez odbiór należy rozumieć: 1.4.1. podstawienie pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w oznaczonym miejscu i czasie ustalonym z przewoźnikiem po podpisaniu umowy; 1.4.2. umożliwienie przewożonym dzieciom dostania się do wnętrza pojazdu za pomocą wszelkich możliwych rozwiązań technicznych i organizacyjnych (w uzasadnionych i wskazanych przypadkach również pomoc we wniesieniu dziecka do pojazdu). 1.5. Przez dowóz należy rozumieć: 1.5.1. przemieszczenie się najdogodniejszą dla dzieci trasą pomiędzy miejscem odbioru a miejscem celu podróży (z uwzględnieniem wyznaczonych przystanków); 1.5.2. umożliwienie przewożonym dzieciom opuszczenia pojazdu (w tym w uzasadnionych i wskazanych przypadkach pomoc w przeniesieniu dziecka z pojazdu do miejsca zamieszkania). 1.6. Przez szkołę/placówkę oświatową należy rozumieć: 1.6.1. Miejską Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie, ul. Wilsona 22 (MSP 2); 1.6.2. Miejską Szkołę Podstawową nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5 (MSP 6); 1.6.3. Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, ul. Szpitalna 25 (ZSS); 1.6.4. Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie, ul. Piłsudczyków 4, (MP 13); 1.6.5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach, ul. Gierymskiego 7 (ZSOS nr 7); 1.6.6. Zespół Szkolno – Przedszkolnym nr 7 w Gliwicach, ul. Ligonia 36 (ZSP nr 7); 1.6.7. Gliwickie Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne – Niepubliczne Przedszkole Dla Dzieci Niepełnosprawnych, w Gliwicach ul. Słowackiego 58B, (GCER); 1.6.8. Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Gliwicach, ul. Dolnej Wsi 74, (ZS); 1.6.9. Zespół Szkół Specjalnych nr 42 w Zabrzu, ul. H. Sienkiewicza 47, (ZSS nr 42). 1.7. Zamawiający wymaga, aby przewozy realizowane były “na wyłączność”, tzn. zamawiający nie dopuszcza, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w pojeździe znajdowały się inne osoby poza uprawnionymi przez zamawiającego, tj: 1.7.1. realizatorami zamówienia (kierowca i opiekun); 1.7.2. dziećmi (mieszkańcy Gminy Knurów); 1.7.3. w uzasadnionych przypadkach w pojeździe może się znajdować – rodzic lub opiekun prawny przewożonego dziecka, bądź inna osoba upoważniona przez rodzica lub opiekuna prawnego (np. w przypadku niedyspozycji dziecka wymagającej obecności tej osoby). 1.8. Wykonawca zobowiązany jest do przewozu osób, o których mowa w ust. 1, pkt 1.7, ppkt 1.7.3. pod warunkiem, gdy liczba miejsc siedzących w pojeździe jest większa niż liczba przewożonych osób (tj. dzieci wraz z opiekunem – w danym dniu). 1.9. Na każdą trasę wykonawca winien zapewnić min. jednego opiekuna na całą długość trasy (w obie strony). 1.10. Opiekunem powinna być osoba dorosła, nie karana, sprawna fizycznie oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Opiekun zobowiązany jest do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa przewożonym dzieciom (w tym również obowiązkowego zabezpieczenia dzieci pasami bezpieczeństwa w czasie przejazdu) od momentu odbioru dzieci od rodzica/opiekuna, w czasie przewozu a także w czasie przejścia z pojazdu do szkoły lub placówki i ze szkoły/placówki do pojazdu aż do chwili przekazania go rodzicowi/opiekunowi. 1.11. Przewożone dzieci mogą bez opieki udać się z pojazdu do domu, tylko w przypadku pisemnej dyspozycji rodziców lub opiekunów prawnych złożonej opiekunowi. 1.12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie opiekuna oraz za bezpieczeństwo dzieci w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 1.13. Zamawiający wymaga, aby transport dzieci wraz z opiekunami przeprowadzany był pojazdem, zapewniającym wszystkim pasażerom miejsca siedzące, wyposażone w pasy bezpieczeństwa na danym etapie podróży. 1.14. Przez dany etap podróży należy rozumieć podróż dziecka/dzieci, od momentu odbioru z właściwego przystanku/szkoły/placówki oświatowej, do momentu dowozu dziecka/dzieci do szkoły/placówki oświatowej/właściwego przystanku (np. po dowiezieniu dziecka/dzieci na dany przystanek istnieje możliwość odbioru kolejnego dziecka/dzieci z przystanku pod warunkiem, iż wszystkie przewożone dzieci, w tym opiekunowie między przystankiem odbioru a przystankiem dowozu będą miały zapewnione miejsca siedzące zabezpieczone pasami bezpieczeństwa). 1.15. Liczby uczniów są wielkościami prognozowanymi i mogą się zmieniać w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras i godzin w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w organizacji roku szkolnego (np. skrócenie lekcji czy zamknięcie szkoły). Wykonawca powinien dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony przez zamawiającego. 1.16. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenie trasy (np. z powodu zmiany miejsca zamieszkania ucznia, zmiany szkoły, zwiększenia liczby przewożonych uczniów w ramach posiadanych wolnych miejsc w pojeździe, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa). 1.17. Za wydłużoną trasę przejazdu o której mowa w pkt 1.16.,wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, obliczone w następujący sposób: 1.17.1. wykonawca dokonuje obliczenia liczby kilometrów, o które będzie wydłużona dana trasa i przekazuje tę informację w terminie 3 dni zamawiającemu, celem akceptacji; 1.17.2. wynagrodzenie za wydłużoną trasę będzie stanowiło iloczyn wyliczonych kilometrów wydłużonej trasy zaakceptowanym przez zamawiającego i ceny brutto za 1 km wydłużonej danej trasy zgodnie z ofertą wykonawcy; 1.17.3. w sytuacji gdy okoliczność powodująca wydłużenie trasy przestanie mieć miejsce (np. dziecko nie będzie już dowożone do nowej szkoły) dodatkowe wynagrodzenie, ustalone zgodnie z pkt 1.17.2., wykonawcy nie przysługuje. 1.18. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia przez wykonawcę z wnioskiem o zmianę przebiegu trasy ustalonej wcześniej pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązanie nie będzie mniej korzystne dla zamawiającego. 1.19. Wykonawca może zmienić trasy przejazdu, tylko po uzyskaniu pisemnej zgody od zamawiającego chyba, że wynika to z nieprzewidzianych okoliczności, na które nie miał wpływu wykonawca, a które utrudniały, bądź uniemożliwiały wykonanie przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji, wykonawca winien niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie zamawiającego. 1.20. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu, o którym mowa w pkt. 1.18. 1.21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby dzieci. 1.22. Zamawiający zastrzega zlecenie przewozu dzieci poza dniami roboczymi, w dniach, w których dana szkoła/placówka oświatowa odpracowuje dni wolne od zajęć. 1.23. Wykonawca zamówienia musi realizować przewóz dzieci niepełnosprawnych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz.1099). 1.24. W okresach zimowych pojazd dowożący dzieci musi być ogrzewany, a na stopniach wejściowych do pojazdu nie może zalegać lód i nie mogą być one śliskie. 1.25. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające uprawnienia do przewozu osób, tj. aktualnie obowiązujące zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego osób lub, jeżeli usługi objęte przedmiotem zamówienia świadczone będą samochodem osobowym lub pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, aktualnie obowiązującej, odpowiedniej licencji wydanej na podstawie ustawy o transporcie drogowym. 1.26. Wykonawca winien posiadać opłaconą polisę ubezpieczeń OC i NNW (od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów), a także dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na cały okres realizacji zamówienia, oraz inne dokumenty, jeśli wymagają tego przepisy prawa. 1.27. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z eksploatacją pojazdu i uiszczaniem opłat oraz kar nałożonych na niego przez właściwe organy. 1.28. Wykonawca w razie wystąpienia przejściowych okoliczności uniemożliwiających mu świadczenie usług (np. awaria, zatrzymanie pojazdu) objętych umową, we własnym zakresie, na własny koszt zapewni pojazd zastępczy o standardzie nie gorszym niż jego pojazd oraz osoby, które w jego imieniu i za pisemną zgodą zamawiającego będą świadczyć usługi. W przypadku niemożności zrealizowania przewozu wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez zamawiającego. 1.29. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnoście spełniania warunków realizacji przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z SIWZ, umową oraz wymaganiami stawianymi przepisami prawa. 1.30. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a pzp wymaga, aby osoba wskazana w rozdz. VIII ust. 1, pkt 1.2., ppkt 1.2.3., tiret 2, lit. a) wykonująca czynności w zakresie realizacji zamówienia, została zatrudniona w okresie realizacji, umowy przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. Z 2018, poz. 108). 1.31. Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącej załączniki do SIWZ, szczegółowe zapisy dotyczące: 1.29.1. sposobu dokumentowania zatrudnienia w/w osoby, 1.29.2. uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia w/w osoby oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, 1.29.3. rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 2. Szczegółowy opis tras przewozu dzieci: 2.1. Zadanie nr I – TRASA nr I. 2.1.1. Przewóz powinien być realizowany pojazdem, zapewniającym miejsca siedzące, wyposażone w pasy bezpieczeństwa na danym etapie podróży, wszystkim przewożonym pasażerom. 2.1.2. Zamawiający przewiduje 22 dzieci/uczniów przewożonych na trasie nr I. 2.1.3. Wykonawca winien zapewnić, co najmniej jednego opiekuna na całą długość trasy (w obie strony). 2.1.4. Przystanki na trasie nr I oraz godziny odbioru i dowozu dzieci określa załącznik nr 5.1. do SIWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA I”. Godziny odbioru dzieci podane w załączniku są orientacyjne i będą doprecyzowane przez wykonawcę z zastrzeżeniem, iż dzieci muszą być dowiezione do szkoły do godz. 8.00. 2.1.5. Zamawiający na trasie I przewiduje jeden termin dowozu dzieci/uczniów do szkoły oraz DWA terminy odbioru dzieci ze szkoły, tj. trasa I obejmuje: – przejazd na trasie miejsca zamieszkania/odbioru dzieci – szkoła (godziny ranne), – przejazd na trasie szkoła – miejsce zamieszkania/odbioru dzieci po lekcjach (godziny południowe), – przejazd na trasie szkoła – miejsce zamieszkania/odbioru dzieci po lekcjach (godziny popołudniowe). 2.1.6. Godzinę odbioru dzieci po zajęciach przewoźnik ustala z dyrektorem szkoły/przedszkola w dwóch godzinowych terminach. 2.2. Zadanie nr II – TRASA nr II. 2.2.1. Przewóz powinien być realizowany pojazdem, zapewniającym miejsca siedzące, wyposażone w pasy bezpieczeństwa na danym etapie podróży, wszystkim przewożonym pasażerom. 2.2.2. Zamawiający przewiduje 19 dzieci/uczniów przewożonych na trasie nr II. 2.2.3. Wykonawca winien zapewnić co najmniej jednego opiekuna na całą długość trasy (w obie strony). 2.2.4. Przystanki na trasie nr II oraz godziny odbioru i dowozu dzieci określa załącznik nr 5.2. do SIWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA II”. Godziny odbioru dzieci podane w załączniku są orientacyjne i będą doprecyzowane przez wykonawcę z zastrzeżeniem, iż dzieci muszą być dowiezione do MSP 6 i ZSS do godz. 8.00. 2.2.5. Zamawiajacy na trasie II przewiduje jeden termin dowozu dzieci do szkoły oraz jeden termin odwozu dzieci ze szkoły/przedszkola na miejsce odwozu dzieci po zajęciach, tj. – przejazd na trasie miejsca zamieszkania/odbioru dzieci – szkoła/przedszkole (godziny ranne), – przejazd na trasie szkoła/przedszkole – miejsce zamieszkania/odbioru dzieci po zajęciach. 2.2.6. Godzinę odbioru dzieci po zajęciach przewoźnik ustala z dyrektorem szkoły. 2.3. Zadanie nr III – TRASA nr III. 2.3.1. Przewóz powinien być realizowany pojazdem zapewniającym miejsca siedzące, wyposażone w pasy bezpieczeństwa na danym etapie podróży, wszystkim przewożonym pasażerom . 2.3.2. Zamawiający przewiduje 6 dzieci/uczniów przewożonych na trasie III. 2.3.3.Wykonawca winien zapewnić jednego opiekuna na całą długość trasy (w obie strony). 2.3.4. Zamawiajacy na trasie III przewiduje jeden termin dowozu dzieci do szkoły/placówki oświatowej oraz jeden termin odwozu dzieci ze szkoły/placówki oświatowej na miejsce odwozu dzieci po zajęciach: – przejazd na trasie miejsca zamieszkania/odbioru dzieci w Knurowie – szkoła/placówka oświatowa w Gliwicach (godziny ranne), – przejazd na trasie szkoła/placówka oświatowa w Gliwicach – miejsce zamieszkania/odbioru dzieci po lekcjach w Knurowie (godziny popołudniowe). 2.3.5. Pojazd, którym będą przewożone dzieci na trasie III musi posiadać platformę przeznaczoną do wjazdu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim (pojazd, platforma oraz drzwi do pojazdu powinny zapewniać przewóz osoby w wózku inwalidzkim o wymiarach 75 cm x 130 cm) oraz miejsce dedykowane do przewożenia osoby na wózku inwalidzkim, zabezpieczone w pasy bezpieczeństwa. 2.3.6. Przystanki na trasie nr III oraz godziny odbioru i dowozu dzieci określają załączniki nr 5.3. do SIWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA III”. Godziny odbioru dzieci podane w załączniku są orientacyjne i będą doprecyzowane przez wykonawcę z zastrzeżeniem, iż dzieci muszą być dowiezione do szkół/placówek oświatowych w Gliwicach do godz. 8.00. 2.3.7. Godzinę odbioru dzieci po zajęciach przewoźnik ustala z dyrektorem szkoły/placówki oświatowej. 2.4. Zadanie nr IV – TRASA nr IV. 2.4.1. Przewóz powinien być realizowany pojazdem zapewniającym miejsca siedzące, wyposażone w pasy bezpieczeństwa na danym etapie podróży, wszystkim przewożonym pasażerom. 2.4.2. Zamawiający przewiduje 1 dziecko/ucznia przewożone na trasie IV. 2.4.3. Wykonawca winien zapewnić jednego opiekuna na całą długość trasy (w obie strony). 2.4.4. Zamawiajacy na trasie IV przewiduje jeden termin dowozu dziecka do szkoły/placówki oświatowej oraz jeden termin odwozu dziecka ze szkoły na miejsce odwozu dziecka po zajęciach: – przejazd na trasie miejsce zamieszkania/odbioru dziecka w Knurowie – ZSS nr 42 (godziny ranne), – przejazd na trasie ZSS nr 42 – miejsce zamieszkania/odbioru dziecka po lekcjach w Knurowie (godziny popołudniowe). 2.4.5. Przystanki na trasie nr IV określa załączniki nr 5.4. do SIWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA IV”. Godziny dowiezienia dziecka do ZSS nr 42 oraz godziny odbioru dziecka po zajęciach w poszczególnych dniach tygodnia przewoźnik ustala z dyrektorem ZSS nr 42. 2.4.6. Rozliczenie dowozu ucznia na trasie IV nastąpi na podstawie listy obecności ucznia potwierdzonej przez dyrektora placówki lub osobę upoważnioną.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV: 85312120-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Trasa I
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 38920.32
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Andrzej Sabadach
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Satyryków 8/6
Kod pocztowy: 44-113
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 45504.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 45504.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 134400.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Trasa II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 27290.88
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: FIRMA TRANSPORTOWA „MARIO – TRANS” Mariusz Sowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wyszyńskiego 14b/16
Kod pocztowy: 44-100
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 37440.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 37440.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 134400.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Trasa III
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 34237.44
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: FIRMA TRANSPORTOWA „MARIO – TRANS” Mariusz Sowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wyszyńskiego 14b/16
Kod pocztowy: 44-100
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 44160.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 44160.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 61056.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: Trasa IV
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 49104.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: FIRMA TRANSPORTOWA „MARIO – TRANS” Mariusz Sowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wyszyńskiego 14b/16
Kod pocztowy: 44-100
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 48000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 48000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 61056.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.