PT-I/DW/71/06/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
złożonej na zadanie pn. 
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych
w roku szkolnym 2018/2019”.

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (pzp)
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019”, dokonało wyboru ofert najkorzystniejszych. Na realizatora zamówienia wybrano:

Zadanie 1 – trasa nr I

Andrzej Sabadach

  1. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

cena ofertowa – 237,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie I

cena (brutto)za 1 km wydłużonej trasy I – 0,80 zł
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – TAK;

Zadanie 2 – trasa nr II

FIRMA TRANSPORTOWA „MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

  1. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

cena ofertowa – 195,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie II

cena (brutto)za 1 km wydłużonej trasy II – 0,10 zł
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – TAK;

Zadanie 3 – trasa nr III

FIRMA TRANSPORTOWA „MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

  1. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

cena ofertowa – 230,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie III

cena (brutto)za 1 km wydłużonej trasy III – 0,10 zł
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – TAK;

Zadanie 4 – trasa nr IV

FIRMA TRANSPORTOWA „MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

  1. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

cena ofertowa – 250,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie III

cena (brutto)za 1 km wydłużonej trasy III – 0,10 zł
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – TAK.

Oferty ww. Wykonawców zostały określone jako zgodne z wymaganiami SIWZ i uznane za najkorzystniejsze, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII ust. 2 SIWZ nr PT-I/DW/71/06/2018, tj.

Zadanie 1 – trasa nr I

Andrzej Sabadach

  1. Satyrków 8/6

44-113 Gliwice

cena ofertowa – 60,00%

cena (brutto)za 1 km wydłużonej trasy I – 2,50%

ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 20,00%

i w ocenie przyznano jej łącznie 82,50 punktów;

Zadanie 2 – trasa nr II

FIRMA TRANSPORTOWA „MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

  1. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

cena ofertowa – 60,00%,

cena (brutto)za 1 km wydłużonej trasy II – 20,00%
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 20,00%,

i w ocenie przyznano jej łącznie 100,00 punktów;

Zadanie 3 – trasa nr III

FIRMA TRANSPORTOWA „MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

  1. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

cena ofertowa – 60,00%,

cena (brutto)za 1 km wydłużonej trasy III – 20,00%
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 20,00%,

i w ocenie przyznano jej łącznie 100,00 punktów;

Zadanie 4 – trasa nr IV

FIRMA TRANSPORTOWA „MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

  1. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

cena ofertowa – 60,00%,

cena (brutto)za 1 km wydłużonej trasy IV– 20,00%
ukończenie kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 20,00%,

i w ocenie przyznano jej łącznie 100,00 punktów;

Nazwa firmy, adres wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie wraz z ceną za 1 dzień dowozu, ceną za 1 km wydłużonej trasy oraz deklaracją ukończenia bądź nie ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy Zadanie nr Cena (brutto)

za jeden dzień przewozu

Cena (brutto)

za 1 km wydłużonej trasy

Ukończenie kursu/ szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”
1. FENIKS V Sp. z o.o.
ul. Pionierów 8

44-100 Gliwice

I 700,00 zł 5,00 zł TAK
II 700,00 zł 5,00 zł TAK
2. FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

I 260,00 zł 0,10 zł NIE
II 195,00 zł 0,10 zł TAK
III 230,00 zł 0,10 zł TAK
IV 250,00 zł 0,10 zł TAK
3. Usługi Przewozowe
Lucjan Brożek
ul. Mendego 31
41-809 Zabrze
I 318,00 zł 2,00 zł TAK
II 318,00 zł 2,00 zł TAK
III 318,00 zł 2,00 zł TAK
IV 318,00 zł 2,00 zł TAK
4. Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

I 237,00 zł 0,80 zł TAK
II 230,00 zł 0,80 zł TAK
III 230,00 zł 0,80 zł TAK
5 PUPH TRANSPORT OSOBOWY Andrzej Kostrz

ul. Osiedle 18

44-177 Chudów

 

IV

280,00 zł 2,30 zł Nie zaznaczono
6 TRANSPORT OSOBOWO – TOWAROWY s.c.

P. Jarosz, W. Pelc

ul. Ziemowita 4b/6

44-100 Gliwice

I 276,00 zł 1,80 zł TAK
II 215,00 zł 1,80 zł TAK

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 1 –trasa nr I

Lp Nazwa i adres wykonawcy: Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena Liczba punktów uzyskanych w kryterium – Rok produkcji pojazdu, którym będzie realizowana usługa Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” Łączna punktacja
1. Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

60,00 2,50 20,00 82,50
2. FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

54,69 20,00 0,00 74,69
3. TRANSPORT OSOBOWO – TOWAROWY s.c.

P. Jarosz, W. Pelc

ul. Ziemowita 4b/6

44-100 Gliwice

51,52 1,11 20,00 72,63
4. Usługi Przewozowe Lucjan Brożek
ul. Mendego 31
41-809 Zabrze
44,72 1,00 20,00 65,72
5. FENIKS V Sp. z o.o.

ul. Pionierów 8

44-100 Gliwice

20,31 0,40 20,00 40,71

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 2 –trasa nr II

Lp Nazwa i adres wykonawcy: Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena Liczba punktów uzyskanych w kryterium – Rok produkcji pojazdu, którym będzie realizowana usługa Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” Łączna punktacja
1. FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

60,00 20,00 20,00 100,00
2. TRANSPORT OSOBOWO – TOWAROWY s.c.

P. Jarosz, W. Pelc

ul. Ziemowita 4b/6

44-100 Gliwice

54,42 1,11 20,00 75,53
3. Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

50,87 2,50 20,00 73,37
4. Usługi Przewozowe Lucjan Brożek
ul. Mendego 31
41-809 Zabrze
36,79 1,00 20,00 57,79
5. FENIKS V Sp. z o.o.

ul. Pionierów 8

44-100 Gliwice

16,71 0,40 20,00 37,11

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 3 –trasa nr III

Lp Nazwa i adres wykonawcy: Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena Liczba punktów uzyskanych w kryterium – Rok produkcji pojazdu, którym będzie realizowana usługa Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” Łączna punktacja
1. FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

60,00 20,00 20,00 100,00
2. Andrzej Sabadach

ul. Satyryków 8/6

44-113 Gliwice

60,00 2,50 20,00 82,50
3. Usługi Przewozowe Lucjan Brożek
ul. Mendego 31
41-809 Zabrze
43,40 1,00 20,00 64,40

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 4 –trasa nr IV

Lp Nazwa i adres wykonawcy: Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena Liczba punktów uzyskanych w kryterium – Rok produkcji pojazdu, którym będzie realizowana usługa Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” Łączna punktacja
1. FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

60,00 20,00 20,00 100,00
2. Usługi Przewozowe Lucjan Brożek
ul. Mendego 31
41-809 Zabrze
47,17 1,00 20,00 68,17
3. PUPH TRANSPORT OSOBOWY
Andrzej Kostrz

ul. Osiedle 18

44-177 Chudów

53,57 0,87 0,00 54,44

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura