Ogłoszenie nr 500050670-N-2017 z dnia 30-10-2017 r.
Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie: Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. 31.12.2019 r. dla placówek oświatowych w Knurowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500034316-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie, ul. A. Słoniny 1, 44-190 Knurów, REGON:000727191, osoba do kontaktu – dyrektor szkoły: Barbara Starek, tel./fax (32)235-27-16, e-mail: mspnr1_knurow@o2.pl
Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 w Knurowie, ul. J. Kilińskiego 6, 44-193 Knurów, REGON:000727222, osoba do kontaktu: dyrektor szkoły: Jadwiga Salwa, tel./fax: (32) 330-41-20, e-mail: msp4@o2.pl
Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów, REGON:000727245, osoba do kontaktu – dyrektor szkoły: Eugeniusz Szybiak , tel./fax: (32) 235-27-35, e-mail: msp6@interia.pl
Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie, ul. Jedności Narodowej 5, 44-194 Knurów, REGON:001068052, osoba do kontaktu – dyrektor szkoły: Danuta Pluta, tel./fax: (32) 235-27-40, e-mail: sp7knurow@poczta.onet.pl
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego w Knurowie, ul. Feliksa Michalskiego 27, 44-193 Knurów, REGON:278099230, osoba do kontaktu – dyrektor placówki: Barbara Iwanicka,tel./fax (32)235-27-79, e-mail: knurow-msp3@oswiata.org.pl
Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie, REGON:270231285, osoba do kontaktu – dyrektor przedszkola: Lidia Książek, tel./fax (32)235-27-72, e-mail: mp2knurow@wp.pl
Miejskie Przedszkole nr 3 im. Juliana Tuwima w Knurowie, ul. Jana Kilińskiego 10, 44-193 Knurów, REGON:272001371, osoba do kontaktu – dyrektor przedszkola: Iwona Stańczyk, tel./fax (32)235-27-75, e-mail: miejskieprzedszkolenr3@op.pl
Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 21A, 44-190 Knurów, REGON:272001394, osoba do kontaktu – dyrektor przedszkola: Grażyna Misztalewska, tel./fax (32)235-27-83, e-mail: misztalewska@op.pl
Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie, ul. Armii Krajowej 5, 44-194 Knurów, REGON:272001448, osoba do kontaktu – dyrektor przedszkola: Ilona Wierzbowska-Pluta, tel./fax (32) 235-27-85, (32) 235-27-86, e-mail: przedszkole12knurow@poczta.onet.pl
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie, ul. Piłsudczyków 4, 44-196 Knurów, REGON:272001454, osoba do kontaktu – dyrektor przedszkola: Aldona Rychlewska, tel./fax (32) 235-27-88, e-mail: mp13knurow@op.pl
Miejski Żłobek w Knurowie, ul. Wiosenna 1, 44-196 Knurów, REGON: 277912628, osoba do kontaktu – dyrektor żłobka: Małgorzata Dorabiała, tel./fax 32 441-97-43, e-mail: zlobekknurow@wp.pl
Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie, ul. Wilsona 22, 44 – 190 Knurów, REGON:000727200, osoba do kontaktu: dyrektor szkoły: Teresa Bochenek, tel. (32) 235-27-25 / fax (32) 235-27-25, e-mail: msp2@poczta.onet.pl
Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, REGON:271078118, osoba do kontaktu – dyrektor szkoły: Marzena Rudzewicz, tel./fax.: (32) 235-27-45, e-mail: www.sp9.knurow.edu.pl
I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, Krajowy numer identyfikacyjny 271078118, ul. Aleja Lipowa  12, 44-196   Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 235 27 45, e-mail msp9knurow@poczta.onet.pl , faks 32 235 27 65.
Adres strony internetowej (url): www.sp9.knurow.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa jednostka budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
1. Za przeprowadzenie postępowania odpowiedzialna jest: Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, która na podstawie art. 15 Pzp udzieliła pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania: Miejskiemu Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, reprezentowanemu przez dyrektora – Annę Misiurę, tel./fax 32/235-27-00, e-mail: kancelaria@knurow.edu.pl 2. Zamówienie zostało udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. 31.12.2019 r. dla placówek oświatowych w Knurowie.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PT-I/DW/71/39/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej obejmującej korzystanie przez Odbiorców z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w tym w szczególności: 1. transport energii elektrycznej siecią dystrybucyjną w celu dostarczenia energii elektrycznej do miejsc wskazanych w załączniku nr 1, 2. utrzymanie ciągłości dostarczania energii elektrycznej oraz niezawodności jej dostarczania, 3. utrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 65310000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej na okres 01.01.2018 r. 31.12.2019 r. dla placówek oświatowych w Knurowie.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 339194.99
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 417209.84
Oferta z najniższą ceną/kosztem 417209.84
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 417209.84
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Przedmiotowe postępowanie zostało przygotowane i przeprowadzone przez Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, reprezentowane przez Annę Misiurę – dyrektora MCE w Knurowie, działające na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej w skrócie Pzp) (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) jako pełnomocnik zamawiającego, tj. Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie reprezentującej na podstawie art. 16 ust. 1 i art. 15 ust. 1 Pzp, w związku z art. 16 ust. 5 Pzp, 13 wspólnych zamawiających wymienionych w sekcji I. Kwota wynikająca z sekcji IV pkt IV.6)ogłoszenia tj. kwota 417 209,84 zł stanowi sumę wszystkich udzielanych zamówień. Przedmiotowe zamówienie zostało udzielone indywidualnie przez każdego z ww. zamawiających, Wykonawcy – Tauron Dystrybucja sp. z o.o., ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków, na kwoty i w terminach wskazanych poniżej: 1.Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie, ul. A. Słoniny 1, 44-190 Knurów – wartość trzech umów: 41 761,64 PLN zawartych w dniach 3.10.2017 r. i 4.10.2017 r. 2. Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie, ul. Wilsona 22, 44 – 190 Knurów – wartość dwóch umów: 34 805,09 PLN, zawartych w dniu 2.10.2017 r., 3. Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 w Knurowie, ul. J. Kilińskiego 6, 44-193 Knurów – wartość trzech umów: 38 497,83 PLN,zawartych w dniu 3.10.2017 r. 4. Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów – wartość dwóch umów: 43 704,64 PLN, zawartych w dniach 3.10.2017 r. i 4.10.2017 r., 5. Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7 w Knurowie, ul. Jedności Narodowej 5, 44-194 Knurów – wartość umowy: 70 178,55 PLN, zawartej dnia 9.10.2017 r., 6. Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów – wartość umowy: 71 190,44 PLN, zawartej w dniu 9.10.2017 r., 7. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego w Knurowie, ul. Feliksa Michalskiego 27, 44-193 Knurów – wartość dwóch umów: 30 952,80 PLN, zawartych w dniu 4.10.2017 r., 8. Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie, ul. Lotników 3, 44-196 Knurów – wartość umowy: 8 535,45 PLN, zawartej w dniu 4.10.2017 r., 9. Miejskie Przedszkole nr 3 im. Juliana Tuwima w Knurowie, ul. Jana Kilińskiego 10, 44-193 Knurów – wartość umowy: 8 584,65 PLN, zawartej w dniu 3.10.2017 r., 10. Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 21A, 44-190 Knurów – wartość dwóch umów: 24 399,74 PLN, zawartych w dniu 3.10.2017 r., 11. Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie, ul. Armii Krajowej 5, 44-194 Knurów – wartość umowy: 15 734,42 PLN, zawartej w dniu 4.10.2017 r., 12. Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie, ul. Piłsudczyków 4, 44-196 Knurów – wartość umowy: 13 300,78 PLN, zawartej w dniu 3.10.2017 r., 13. Miejski Żłobek w Knurowie, ul. Wiosenna 1, 44-196 Knurów – wartość umowy: 15 566,06 PLN, zawartej w dniu 4.10.2017 r.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Usługę dystrybucji energii elektrycznej na danym terenie może wykonać tylko lokalny dystrybutor (OSD) będący właścicielem sieci elektroenergetycznej, do której przyłączone są obiekty odbiorców. Na terenie, na którym znajdują się punkty poboru energii elektrycznej lokalnym dystrybutorem jest: TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Podgórskiej 25a, 31-035 Kraków – który może wykonywać usługę dystrybucji energii elektrycznej. W związku z powyższym spełniona jest przesłanka do udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki – zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp, tj. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze być świadczone tylko przez jednego wykonawcę.