PT-I/DW/71/38/2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018” – wybór najkorzystniejszej oferty.

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018”, dokonało wyboru ofert najkorzystniejszych.

Na realizatora zamówienia wybrano:

Zadanie 1 – trasa nr I

Andrzej Sabadach

ul. Satyrków 8/6

44-113 Gliwice

cena ofertowa – 214,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie I
rok produkcji pojazdu którym będzie realizowana usługa na trasie I – 2017 r.

rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 2016 r.;

Zadanie 2 – trasa nr II

FIRMA TRANSPORTOWA „MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

cena ofertowa – 159,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie II
rok produkcji pojazdu którym będzie realizowana usługa na trasie II – 2003 r.

rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 2016 r.;

Zadanie 3 – trasa nr III

FIRMA TRANSPORTOWA „MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

cena ofertowa – 150,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie III na odcinku: Knurów – Gliwice,

cena ofertowa – 160,00 zł za 1 dzień dowozu na trasie III na odcinku Gliwice – Ziemięcice,
rok produkcji pojazdu którym będzie realizowana usługa na trasie III – 2001 r.

rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 2016 r.;

Oferty ww. Wykonawców zostały określone jako zgodne z wymaganiami SIWZ i uznane za najkorzystniejsze, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII ust. 2 SIWZ nr PT-I/DW/71/38/2017, tj.

Zadanie 1 – trasa nr I

Andrzej Sabadach

ul. Satyrków 8/6

44-113 Gliwice

cena ofertowa – 50,19 %
rok produkcji pojazdu którym będzie realizowana usługa na trasie I – 20%

rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 20%

i w ocenie przyznano jej łącznie 90,19 punktów;

Zadanie 2 – trasa nr II

FIRMA TRANSPORTOWA „MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

cena ofertowa – 60%
rok produkcji pojazdu którym będzie realizowana usługa na trasie II – 0%

rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 20%

i w ocenie przyznano jej łącznie 80,00 punktów;

Zadanie 3 – trasa nr III

FIRMA TRANSPORTOWA „MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

cena ofertowa – 60%

rok produkcji pojazdu którym będzie realizowana usługa na trasie III – 0%

rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – 20%

i w ocenie przyznano jej łącznie 80,00 punktów;

Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, rokiem produkcji pojazdu oraz rokiem ukończenia kursu/szkolenia opiekuna „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Zadanie nr

Cena (brutto)

za jeden dzień realizacji zadania

Rok produkcji pojazdu, którym będzie realizowana usługa

Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

1. TRANSPORT OSOBOWO – TOWAROWY s.c.

P. Jarosz, W. Pelc

ul. Ziemowita 4b/6

44-100 Gliwice

I

279,00 zł

2014 r.

2017 r.

II

238,00 zł

2010 r.

2017 r.

2. FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

I

179,00 zł

1996 r.

2016 r.

II

159,00 zł

2003 r.

2016 r.

III
Knurów-Gliwice

150,00 zł

2001 r.

2016 r.

III
Gliwice- Ziemięcice

160,00 zł

3. FENIKS V Sp. z o.o.

ul. Pionierów 8

44-100 Gliwice

I

324,00 zł

2007 r.

2016 r.

II

324,00 zł

2007 r.

2016 r.

III
Knurów-Gliwice

324,00 zł

2008 r.

2016 r.

III
Gliwice- Ziemięcice

50,00 zł

4. Andrzej Sabadach

ul. Satyrków 8/6

44-113 Gliwice

I

214,00 zł

2017 r.

2016 r.

II

198,00 zł

2004 r.

2016 r.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 1 –trasa nr I

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium – Rok produkcji pojazdu, którym będzie realizowana usługa

Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Łączna punktacja

1.

Andrzej Sabadach

ul. Satyrków 8/6

44-113 Gliwice

50,19

20,00

20,00

90,19

2.

FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

60,00

0,00

20,00

80,00

3.

TRANSPORT OSOBOWO – TOWAROWY s.c.

P. Jarosz, W. Pelc

ul. Ziemowita 4b/6

44-100 Gliwice

38,49

20,00

20,00

78,49

4.

FENIKS V Sp. z o.o.

ul. Pionierów 8

44-100 Gliwice

33,15

0,00

20,00

53,15

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 2 – trasa nr II

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium – Rok produkcji pojazdu, którym będzie realizowana usługa

Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Łączna punktacja

1.

FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

60,00

0,00

20,00

80,00

2.

Andrzej Sabadach

ul. Satyrków 8/6

44-113 Gliwice

48,18

0,00

20,00

68,18

3.

TRANSPORT OSOBOWO – TOWAROWY s.c.

P. Jarosz, W. Pelc

ul. Ziemowita 4b/6

44-100 Gliwice

40,08

5,00

20,00

65,08

4.

FENIKS V Sp. z o.o.

ul. Pionierów 8

44-100 Gliwice

29,44

0,00

20,00

49,44

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom
w kolejności przyznanych punktów na zadanie 3 – trasa nr III

Ze względu, iż trasa III składa się z dwóch odcinków trasy, na których usługi są świadczone w różnej ilości dni w ciągu roku szkolnego 2017/2018, zamawiający w pierwszej kolejności przeliczył koszt dowozu dzieci na odcinku Knurów – Gliwice, gdzie usługa będzie świadczona przez 208 dni oraz koszt dowozu dzieci na odcinku Gliwice – Ziemięcice, na którym to odcinku usługa będzie świadczona przez 68 dni, a następnie zsumował koszt całej trasy III w całym roku szkolnym 2017/2018. Punktacja przyznana w kryterium cena brutto – trasa nr III wyliczona została zgodnie ze wzorem podanym w rozdz. VII ust. 2, pkt 2.1. z uwzględnieniem cen brutto na całej trasie w całym roku szkolnym.

Zgodnie z powyższym dla obliczenia liczby punktów w kryterium cena brutto na trasie III dokonano następującego przeliczenia:

  1. FIRMA TRANSPORTOWA, „MARIO – TRANS”, Mariusz Sowa, ul. Wyszyńskiego 14b/16, 44-100 Gliwice:

Trasa III – Gliwice – Ziemięcice:150,00 zł x 208 dni = 31 200,00 zł

Trasa III – Ziemięcice – Gliwice: 160,00 x 68 = 10 880,00 zł

Koszt (cena brutto) usługi przewozu dzieci na trasie III w całym roku szkolnym wynosi 42 080,00 zł.

  1. FENIKS V Sp. z o.o., ul. Pionierów 8, 44-100 Gliwice:

Trasa III – Gliwice – Ziemięcice:324,00 zł x 208 dni = 67 392,00 zł

Trasa III – Ziemięcice – Gliwice: 50,00 x 68 = 3 400,00 zł

Koszt (cena brutto) usługi przewozu dzieci na trasie III w całym roku szkolnym wynosi
70 792,00 zł.

Z uwagi na powyższe, zamawiający przyznał następującą punktację na zadania 3 – trasa III

Lp

Nazwa i adres wykonawcy:

Liczba punktów uzyskanych
w kryterium cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium – Rok produkcji pojazdu, którym będzie realizowana usługa

Liczba punktów uzyskanych w kryterium Rok ukończenia kursu/szkolenia opiekuna – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Łączna punktacja

1.

FIRMA TRANSPORTOWA

„MARIO – TRANS”

Mariusz Sowa

ul. Wyszyńskiego 14b/16

44-100 Gliwice

60,00

0,00

20,00

80,00

2.

FENIKS V Sp. z o.o.

ul. Pionierów 8

44-100 Gliwice

35,67

5,00

20,00

60,67

Zastępca Dyrektora MCE

(-) Tomasz Lewicki