PT-I/DW/71/38/2017

Zmiana Nr 1

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/38/2017
z 14 lipca 2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018”

 1. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 zm.), Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegających na:

1) we wzorze umowy obejmującej trasę 1 stanowiącym załącznik do SIWZ,

 • § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizował za pośrednictwem następującego pojazdu:

–      marka ………………………………………………………..

–      numer rejestracyjny ………………………………………

–      rok produkcji pojazdu …………………………………

(kserokopia dowodu rejestracyjnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy oraz kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC i NNW pojazdu stanowi załącznik nr 4).”

 • § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. w przypadku awarii pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 3, zrealizować przedmiot umowy pojazdem zastępczym. Rok produkcji pojazdu zastępczego nie może być starszy niż zadeklarowany w ofercie, winien odpowiadać wszystkim wymogom, określonym w SIWZ, ofercie Wykonawcy oraz posiadać aktualne badania techniczne i ubezpieczenie OC i NNW (komunikacyjne),”

 • § 6 ust. 1 pkt. 4) otrzymuje brzmienie:

„4) realizacji przedmiotu umowy z naruszeniem postanowień niniejszej umowy, polegającym w szczególności na:

a)    wydłużeniu trasy, nie wynikającym z przyczyn obiektywnych (takim jak np. roboty drogowe, kolizja, wypadek, działanie siły wyższej),

b)    przewożeniu osób nieuprawnionych,

c)    odmowie udzielenia pomocy w wejściu bądź opuszczeniu pojazdu dziecku, które takiej pomocy wymaga,

d)    odmowie w udzieleniu pomocy we wniesieniu i wyniesieniu dziecka do i z pojazdu
w przypadku, gdy dziecko takiej pomocy wymaga,

e)    przewożenia dzieci pojazdem nie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa oraz nie zapewniającym wszystkim uprawnionym miejsc siedzących,

f)      realizacji przedmiotu umowy z naruszeniem zapisów § 5 ust. 1 pkt 4-9,

g)    realizacji przedmiotu umowy pojazdem innym niż wskazanym w § 2 ust. 3 oraz przy udziale innych osób niż wskazanych w § 2 ust. 4 i 5,

w wysokości 2% średniego miesięcznego wynagrodzenia umownego, ustalonego zgodnie z ust. 1 pkt 1 za każdy przypadek naruszenia.”

2) we wzorze umowy obejmującej trasę 2 stanowiącym załącznik do SIWZ,

 • § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizował za pośrednictwem następującego pojazdu:

–      marka ………………………………………………………..

–      numer rejestracyjny ………………………………………

–      rok produkcji pojazdu …………………………………

(kserokopia dowodu rejestracyjnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy oraz kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC i NNW pojazdu stanowi załącznik nr 4).”

 • § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. w przypadku awarii pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 3, zrealizować przedmiot umowy pojazdem zastępczym. Rok produkcji pojazdu zastępczego nie może być starszy niż zadeklarowany w ofercie, winien odpowiadać wszystkim wymogom, określonym w SIWZ, ofercie Wykonawcy oraz posiadać aktualne badania techniczne i ubezpieczenie OC i NNW (komunikacyjne),”

 • § 6 ust. 1 pkt. 4) otrzymuje brzmienie:

„4) realizacji przedmiotu umowy z naruszeniem postanowień niniejszej umowy, polegającym w szczególności na:

a)       wydłużeniu trasy, nie wynikającym z przyczyn obiektywnych (takim jak np. roboty drogowe, kolizja, wypadek, działanie siły wyższej),

b)       przewożeniu osób nieuprawnionych,

c)       odmowie udzielenia pomocy w wejściu bądź opuszczeniu pojazdu dziecku, które takiej pomocy wymaga,

d)       odmowie w udzieleniu pomocy we wniesieniu i wyniesieniu dziecka do i z pojazdu
w przypadku, gdy dziecko takiej pomocy wymaga,

e)       przewożenia dzieci pojazdem nie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa oraz nie zapewniającym wszystkim uprawnionym miejsc siedzących,

f)         realizacji przedmiotu umowy z naruszeniem zapisów § 5 ust. 1 pkt 4-9,

g)       realizacji przedmiotu umowy pojazdem innym niż wskazanym w § 2 ust. 3 oraz przy udziale innych osób niż wskazanych w § 2 ust. 4 i 5,

w wysokości 2% średniego miesięcznego wynagrodzenia umownego, ustalonego zgodnie z ust. 1
pkt 1 za każdy przypadek naruszenia.”

3) we wzorze umowy obejmującej trasę 3 stanowiącym załącznik do SIWZ,

 • § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizował za pośrednictwem następującego pojazdu:

–      marka ………………………………………………………..

–      numer rejestracyjny ………………………………………

–      rok produkcji pojazdu …………………………………

(kserokopia dowodu rejestracyjnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy oraz kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC i NNW pojazdu stanowi załącznik nr 4).”

 • § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. w przypadku awarii pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 3, zrealizować przedmiot umowy pojazdem zastępczym. Rok produkcji pojazdu zastępczego nie może być starszy niż zadeklarowany w ofercie, winien odpowiadać wszystkim wymogom, określonym w SIWZ, ofercie Wykonawcy oraz posiadać aktualne badania techniczne i ubezpieczenie OC i NNW (komunikacyjne),”

 • § 6 ust. 1 pkt. 4) otrzymuje brzmienie:

„4) realizacji przedmiotu umowy z naruszeniem postanowień niniejszej umowy, polegającym w szczególności na:

a)       wydłużeniu trasy, nie wynikającym z przyczyn obiektywnych (takim jak np. roboty drogowe, kolizja, wypadek, działanie siły wyższej),

b)       przewożeniu osób nieuprawnionych,

c)       odmowie udzielenia pomocy w wejściu bądź opuszczeniu pojazdu dziecku, które takiej pomocy wymaga,

d)       odmowie w udzieleniu pomocy we wniesieniu i wyniesieniu dziecka do i z pojazdu
w przypadku, gdy dziecko takiej pomocy wymaga,

e)       przewożenia dzieci pojazdem nie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa oraz nie zapewniającym wszystkim uprawnionym miejsc siedzących,

f)         realizacji przedmiotu umowy z naruszeniem zapisów § 5 ust. 1 pkt 4-9,

g)       realizacji przedmiotu umowy pojazdem innym niż wskazanym w § 2 ust. 3 i 4 oraz przy udziale innych osób niż wskazanych w § 2 ust. 5 i 6,

w wysokości 2% średniego miesięcznego wynagrodzenia umownego, ustalonego zgodnie z ust. 1
pkt 1 za każdy przypadek naruszenia.

4) Rozdział XIII SIWZ:

 • ust. 1 pkt 1.2. otrzymuje brzmienie:

„1.2. nazwę zadania, napis „OFERTA na wykonanie zamówienia publicznego pn. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018” – nie otwierać przed 27 lipca 2017 r. (wpisać datę i godzinę terminu otwarcia ofert).”

 • ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Oferty należy składać w kancelarii – pokój nr 307 w: Miejskim Centrum Edukacji,
al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, nie później niż do dnia 27 lipca 2017 r. do godz. 900.”

 • ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lipca 2017 r. o godz. 915 w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji, 44-196 Knurów, al. Lipowa 12. Otwarcie ofert jest jawne.”

2. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura

 

1 Wzory umów – trasy I,II,III 24.07.2017r.