Ogłoszenie nr 550091-N-2017 z dnia 2017-07-14 r.

Miejskie Centrum EdukacjiDowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Edukacji, krajowy numer identyfikacyjny 000727185, ul. al. Lipowa 12 44-196 Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 352 700, , e-mail kancelaria@knurow.edu.pl , , faks 322 352 770.
Adres strony internetowej (URL): www.knurow.edu.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.knurow.edu.pl/index.php/zp/uslugi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.knurow.edu.pl/index.php/zp/uslugi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą, pocztą kurierską, osobiście
Adres:
Miejskie Centrum Edukacji, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018
Numer referencyjny: PT-I/DW/71/38/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018” na 3 trasach opisanych w ust. 2 i polega na: 1.1. Odbiorze dzieci z wyznaczonych przez zamawiającego miejsc (w szczególnych przypadkach również z miejsca zamieszkania) i dowiezieniu dzieci najdogodniejszą dla dzieci trasą do szkoły/placówki oświatowej. 1.2. Odbiorze dzieci po zajęciach ze szkoły/placówki oświatowej i dowiezieniu (najdogodniejszą dla dzieci trasą) do miejsca, z którego zostały odebrane od rodziców/opiekunów, bądź wskazane indywidualnie przez rodziców/opiekunów. 1.3. Przez najdogodniejszą dla dzieci trasę należy rozumieć trasę przejazdu zapewniającą najkrótszy czas przebywania dziecka w pojeździe w czasie podróży od miejsca odbioru dziecka z właściwego przystanku do szkoły/placówki oświatowej oraz w drodze powrotnej. 1.4. Przez odbiór należy rozumieć: 1.4.1. podstawienie pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w oznaczonym miejscu i czasie ustalonym z przewoźnikiem po podpisaniu umowy; 1.4.2. umożliwienie przewożonym dzieciom dostania się do wnętrza pojazdu za pomocą wszelkich możliwych rozwiązań technicznych i organizacyjnych (w uzasadnionych i wskazanych przypadkach również pomoc we wniesieniu dziecka do pojazdu). 1.5. Przez dowiezienie należy rozumieć: 1.5.1. przemieszczenie się najdogodniejszą dla dzieci trasą pomiędzy miejscem odbioru a miejscem celu podróży (z uwzględnieniem wyznaczonych przystanków); 1.5.2. umożliwienie przewożonym dzieciom opuszczenia pojazdu (w tym w uzasadnionych i wskazanych przypadkach pomoc w przeniesieniu dziecka z pojazdu do miejsca zamieszkania). 1.6. Przez szkołę/placówkę oświatową należy rozumieć: 1.6.1. Miejską Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie, ul. Wilsona 22 (MSP nr 2); 1.6.2. Miejską Szkołę Podstawową nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5 (MSP nr 6); 1.6.3. Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, ul. Szpitalna 25 (ZSS); 1.6.4. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gliwicach, ul. Sikornik 34 (ZSO nr 5); 1.6.5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gliwicach, ul. Gierymskiego 7 (ZSO nr 7); 1.6.6. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Gliwicach, ul. Ligonia 36 (SP z Oddz. Interg.); 1.6.7. Gliwicki Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży – Niepubliczne Przedszkole Dla Dzieci Niepełnosprawnych, ul. Słowackiego 58B, 44-100 Gliwice (GORW); 1.6.8. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, ul. Mikulczycka 120, 42-675 Ziemięcice (SOSW). 1.7. Zamawiający wymaga, aby przewozy realizowane były “na wyłączność”, tzn. Zamawiający nie dopuszcza, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w pojeździe znajdowały się inne osoby poza uprawnionymi przez zamawiającego, tj: 1.7.1. realizatorami zamówienia (kierowca i opiekun); 1.7.2. dziećmi (mieszkańcy Gminy Knurów); 1.7.3. w uzasadnionych przypadkach w pojeździe może się znajdować – rodzic lub opiekun prawny przewożonego dziecka, bądź inna osoba upoważniona przez rodzica lub opiekuna prawnego (np. w przypadku niedyspozycji dziecka wymagającej obecności tej osoby). 1.8. Wykonawca zobowiązany jest do przewozu osób, o których mowa w ust. 1, pkt 1.7, ppkt 1.7.3. tylko w przypadku, gdy liczba miejsc siedzących w pojeździe jest większa niż liczba przewożonych osób (tj. dzieci wraz z opiekunem – w danym dniu). 1.9. Na każdą trasę wykonawca winien zapewnić min. jednego opiekuna na całą długość trasy (w obie strony). 1.10. Opiekunem powinna być osoba dorosła, nie karana, sprawna fizycznie oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Opiekun zobowiązany jest do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa przewożonym dzieciom (w tym również obowiązkowego zabezpieczenia dzieci pasami bezpieczeństwa w czasie przejazdu) od momentu odbioru dzieci od rodzica/opiekun, w czasie przewozu a także w czasie przejścia z pojazdu do szkoły lub placówki i ze szkoły/placówki do pojazdu aż do chwili przekazania go rodzicowi/opiekunowi. 1.11. Przewożone dzieci mogą bez opieki udać się z pojazdu do domu, tylko w przypadku pisemnej dyspozycji rodziców lub opiekunów prawnych złożonej opiekunowi. 1.12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie opiekuna oraz za bezpieczeństwo dzieci w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 1.13. Zamawiający wymaga, aby transport dzieci wraz z opiekunami przeprowadzany był pojazdem, zapewniającym wszystkim pasażerom miejsca siedzące, wyposażone w pasy bezpieczeństwa na danym etapie podróży. 1.14. Przez dany etap podróży należy rozumieć podróż dziecka/dzieci, od momentu odbioru z właściwego przystanku/szkoły/placówki oświatowej, do momentu dowozu dziecka/dzieci do szkoły/placówki oświatowej/właściwego przystanku (np. po dowiezieniu dziecka/dzieci na dany przystanek istnieje możliwość odbioru kolejnego dziecka/dzieci z przystanku pod warunkiem, iż wszystkie przewożone dzieci, w tym opiekunowie między przystankiem odbioru a przystankiem dowozu będą miały zapewnione miejsca siedzące zabezpieczone pasami bezpieczeństwa). 1.15. Liczba dzieci może ulec zmianie i będzie podawana przez zamawiającego niezwłocznie po zaistnieniu takiej sytuacji. 1.16. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia przez wykonawcę z wnioskiem o zmianę przebiegu trasy ustalonej wcześniej pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązanie nie będzie mniej korzystne dla zamawiającego. 1.17. Wykonawca może zmienić trasy przejazdu, tylko po uzyskaniu pisemnej zgody od zamawiającego chyba, że wynika to z nieprzewidzianych okoliczności, na które nie miał wpływu wykonawca, a które utrudniały, bądź uniemożliwiały wykonanie przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji, wykonawca winien niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie zamawiającego. 1.18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby dzieci. 1.19. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu, o którym mowa w pkt. 1.16. 1.20. Środek transportu, którym świadczona będzie usługa musi spełniać wymogi bezpieczeństwa i warunki techniczne określone odrębnymi przepisami oraz posiadać aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC i NNW oraz aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu. 1.21. Wykonawca zamówienia musi realizować przewóz dzieci niepełnosprawnych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.128). 1.22. W okresach zimowych pojazd dowożący dzieci musi być ogrzewany, a na stopniach wejściowych do pojazdu nie może zalegać lód i nie mogą one być śliskie. 1.23. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające uprawnienia do przewozu osób, tj. aktualnie obowiązujące zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego osób lub jeżeli usługi objęte przedmiotem zamówienia świadczone będą pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, aktualnie obowiązującej, odpowiedniej licencji. 1.24. Wykonawca winien posiadać opłaconą polisę ubezpieczeń OC i NNW (od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów), a także dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na cały okres realizacji zamówienia, oraz inne dokumenty, jeśli wymagają tego przepisy prawa. 1.25. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z eksploatacją pojazdu i uiszczaniem opłat oraz kar nałożonych na niego przez właściwe organy. 1.26. Wykonawca w razie wystąpienia przejściowych okoliczności uniemożliwiających mu świadczenie usług (np. awaria, zatrzymanie pojazdu) objętych umową we własnym zakresie, na własny koszt zapewni pojazd zastępczy o standardzie nie gorszym niż jego pojazd oraz osoby, które w jego imieniu i za pisemną zgodą zamawiającego będą świadczyć usługi. 1.27. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnoście spełniania warunków realizacji przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z SIWZ, umową oraz wymaganiami stawianymi przepisami prawa. 1.28. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a pzp wymaga, aby osoba wskazana w rozdz. VIII, ust. 2, pkt 2.2. ppkt 2.2.1. wykonująca czynności w zakresie realizacji zamówienia, została zatrudniona w okresie realizacji, umowy przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. 1.29. Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącej załączniki do SIWZ, szczegółowe zapisy dotyczące: 1.29.1. sposobu dokumentowania zatrudnienia w/w osoby, 1.29.2. uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia w/w osoby oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, 1.29.3. rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 2. Szczegółowy opis tras przewozu dzieci: 2.1. Zadanie nr I – TRASA nr I. 2.1.1. Przewóz powinien być realizowany busem bądź autobusem, zapewniającym miejsca siedzące, wyposażone w pasy bezpieczeństwa na danym etapie podróży, wszystkim przewożonym pasażerom. 2.1.2. Zamawiający przewiduje 20 dzieci/uczniów przewożonych na trasie nr I. 2.1.3. Wykonawca winien zapewnić, co najmniej jednego opiekuna na całą długość trasy (w obie strony). 2.1.4. Przystanki na trasie nr I oraz godziny odbioru i dowozu dzieci określa załącznik nr 5.1. do SIWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA I”. Godziny odbioru dzieci podane w załączniku są orientacyjne i będą doprecyzowane przez wykonawcę z zastrzeżeniem, iż dzieci muszą być dowiezione do szkoły do godz. 8.00. 2.1.5. Zamawiający na trasie I przewiduje jeden termin dowozu dzieci/ uczniów do szkoły oraz DWA terminy odbioru dzieci ze szkoły, tj. trasa I obejmuje: – przejazd na trasie miejsca zamieszkania/odbioru dziecka – szkoła (godziny ranne), – przejazd na trasie szkoła – miejsce zamieszkania/odbioru dziecka po lekcjach (godziny południowe), – przejazd na trasie szkoła – miejsce zamieszkania/odbioru dziecka po lekcjach (godziny popołudniowe). 2.1.6. Godzinę odbioru dzieci po zajęciach przewoźnik ustala z dyrektorem szkoły/przedszkola w dwóch godzinowych terminach. 2.2. Zadanie nr II – TRASA nr II. 2.2.1. Przewóz powinien być realizowany busem bądź autobusem, zapewniającym miejsca siedzące, wyposażone w pasy bezpieczeństwa na danym etapie podróży, wszystkim przewożonym pasażerom. 2.2.2. Zamawiający przewiduje 20 dzieci/uczniów przewożonych na trasie nr II. 2.2.3. Wykonawca winien zapewnić co najmniej jednego opiekuna na całą długość trasy (w obie strony). 2.2.4. Przystanki na trasie nr II oraz godziny odbioru i dowozu dzieci określa załącznik nr 5.2. do SIWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA II”. Godziny odbioru dzieci podane w załączniku są orientacyjne i będą doprecyzowane przez wykonawcę z zastrzeżeniem, iż dzieci muszą być dowiezione do szkoły/placówki oświatowej do godz. 8.00. 2.2.5. Zamawiajacy na trasie II przewiduje jeden termin dowozu dziecka do szkoły oraz jeden termin odwozu dziecka ze szkoły na miejsce odwozu dziecka po zajęciach, tj. – przejazd na trasie miejsca zamieszkania/odbioru dziecka – szkoła (godziny ranne), – przejazd na trasie szkoła – miejsce zamieszkania/odbioru dziecka po lekcjach. 2.2.6. Godzinę odbioru dzieci po zajęciach przewoźnik ustala z dyrektorem szkoły. 2.3. Zadanie nr III – TRASA nr III. 2.3.1. Przewóz powinien być realizowany busem zapewniającym miejsca siedzące, wyposażone w pasy bezpieczeństwa na danym etapie podróży, wszystkim przewożonym pasażerom . 2.3.2. Zamawiający przewiduje 6 dzieci/uczniów przewożonych na trasie III, tj. Zamawiający przewiduje, iż 5 dzieci/uczniów będzie dowożonych oraz odwożonych do/z szkół/ placówek oświatowych w Gliwicach, natomiast 1 dziecko/uczeń będzie dowożone oraz odwożone do/z SOSW w Ziemięcicach. 2.3.3. Dni odwozu oraz przywozu dziecka uczęszczajacego do SOSW w Ziemięcicach określa załacznik nr 5.4. pn.”Harmonogram dowozu ucznia do SOSW w Ziemięcicach”. 2.3.4.Wykonawca winien zapewnić jednego opiekuna na całą długość trasy (w obie strony). 2.3.5. Zamawiajacy na trasie III przewiduje jeden termin dowozu dziecka do szkoły/placówki oświatowej oraz jeden termin odwozu dziecka ze szkoły/placówki oświatowej na miejsce odwozu dziecka po zajęciach, z uwzględnieniem różnych dni przewozu dziecka/ucznia na trasie do SOSW w Ziemięcicach, tj: – przejazd na trasie miejsca zamieszkania/odbioru dziecka w Knurowie – szkoła/placówka oświatowa w Gliwicach, z uwglądnieniem przedłużonego kursu do SOSW w Ziemięcicach w dniach wskazanych w załączniku nr 5.4. (godziny ranne), – przejazd na trasie szkoła/placówka oświatowa w Gliwicach, z uwglądnieniem wydłużonego kursu z SOSW w Ziemięcicach w dniach wskazanych w załączniku 5.4. – miejsce zamieszkania/odbioru dziecka po lekcjach w Knurowie (godziny popołudniowe). W dniach wskazanych w załączniku nr 5.4. do SIWZ, przewoźnik wykona odpowiednio “przedłużony kurs” Gliwice – Ziemięcice albo Ziemięcice – Gliwice. 2.3.6. Pojazd, którym będą przewożone dzieci na trasie III musi posiadać platformę przeznaczoną do wjazdu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim (pojazd, platforma oraz drzwi do pojazdu powinny zapewniać przewóz osoby w wózku inwalidzkim o wymiarach 75 cm x 130 cm) oraz miejsce dedykowane do przewożenia osoby na wózku inwalidzkim, zabezpieczone w pasy bezpieczeństwa. 2.3.7. Przystanki na trasie nr III oraz godziny odbioru i dowozu dzieci określają załączniki nr 5.3. do SIWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA III” oraz załącznik nr 5.4. do SIWZ – “Harmonogram dowozu ucznia do SOSW w Ziemięcicach”. Godziny odbioru dzieci podane w załączniku są orientacyjne i będą doprecyzowane przez wykonawcę z zastrzeżeniem, iż dzieci muszą być dowiezione do szkół/placówek oświatowych w Gliwicach do godz. 8.00, a do SOSW w Ziemięcicach do godz. 8.30. 2.3.8. Godziną odbioru dzieci po zajęciach przewoźnik ustala z dyrektorem szkoły/placówki oświatowej.

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
85312120-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp., polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia podstawowego i zgodnych z nim, których całkowita, łączna wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. Zakres możliwych do udzielenia zamówień uzupełniających może polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w szczególności: 1) świadczenie usług poza okresem 04.09.2017 r. – 22.06.2018 r., 2) zwiększenie liczby tras objętych usługami, 3) zwiększenie liczby dzieci do przewozu, 4) wydłużenie tras objętych usługami.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2017-09-04 lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: 1. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed, upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi o wartości co najmniej 40 000,00 zł (brutto) każda, polegające na dowozie osób, 2. dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazane poniżej: 2.1. kierowcą posiadającym kwalifikacje niezbędne dla wykonania zamówienia, zgodnie z art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, 2.2. opiekunem, tj. osobą pełnoletnią, dającą rękojmię bezpiecznego przejazdu dzieci. 2.3. dysponuje pojazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, posiadającym aktualne badania techniczne, ubezpieczenie OC i NNW, z zastrzeżeniem rozdz. II, ust. 2, pkt 2.3. ppkt 2.3.6. SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp, chyba, że wykonawca wskaże dostępność tego dokumentu w formie elektronicznej pod podanym adresem internetowym ogólnodostępnej, bezpłatnej bazy danych i zamawiający może pobrać go samodzielnie z tej bazy danych.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o których mowa w rozdz. VIII ust. 2, pkt 2.1. SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty, potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w rozdz. VIII ust. 2, pkt 2.2. SIWZ wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, 3. wykaz narzędzi (pojazdów), wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, o których mowa w rozdz. VIII ust. 2 pkt 2.3. SIWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, 4. pisemnego zobowiązania podmiotu(ów), na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w myśl art. 22a pzp w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

1. Wykonawcy z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium RP: 1.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 4, pkt. 4.1. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1., zastępuje się je dokumentem, zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu. 3. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 4 i 6 SIWZ w formie elektronicznej pod adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazanych przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 4. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 4 i 6 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, pkt 1 i 3 pzp (rozdz. VIII ust. 1 i 2 SIWZ), skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, pod warunkiem, że: 4.1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w rozdz. VI, ust. 4 SIWZ, przedstawi informacje dotyczące numeru i nazwy postępowania zamawiającego, w którym te oświadczenia lub dokumenty zostały złożone, 4.2. wskazane dokumenty są aktualne. 5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 6. Zasoby innych podmiotów: 6.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a pzp musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa wyżej musi być w oryginale, w formie pisemnej (nie jest dopuszczalna inna forma), podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania innego podmiotu. 6.2. Jeżeli wykonawca, wskazuje spełnienie warunków przez wykonawcę, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a pzp, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności: 6.2.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 6.2.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego, 6.2.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 6.2.4. czy inny podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Powyższe może wynikać z treści zobowiązania, o którym mowa w pkt 6.1. lub z innych dokumentów przedłożonych przez wykonawcę. 6.3. Jeżeli wykonawca, wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) w zakresie określonym w rozdz. VI ust. 4, pkt 4.1. 7. Zasady dotyczące podwykonawców: 7.1. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów wskazanych w rozdz. VI ust. 4, pkt 4.1.SIWZ. 7.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7.3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, iż wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 8.. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne: Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegać się będą o udzielnie zamówienia składają: 8.1. oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 SIWZ (stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ), dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale V ust. 2 SIWZ (stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ) oraz w rozdz. VI ust. 4, pkt 4.1. SIWZ od każdego z tych wykonawców, 8.2. dokumenty wymienione w rozdz. VI ust. 4, pkt 4.2. SIWZ wykonawcy składają wspólnie lub powinien złożyć je dowolny wykonawca spośród wykonawców składających wspólną ofertę. 9. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 10. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 12. W celu sprawdzenia, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w przypadku, gdy kwoty podane w dokumentach będą w walucie obcej, zamawiający dokona ich przeliczenia na złotówki, biorąc za podstawę średni kurs NBP waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs waluty przez NBP, zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP, przed dniem zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Wiek pojazdu którym świadczony będzie dowóz 20,00
Kurs/szkolenie opiekuna – “Pierwsza pomoc przedmedyczna” 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne dla stron postanowienia treści umowy określa wzór umowy, stanowiący załącznik do SIWZ. 2. Zmiana postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dopuszczalna jest, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pzp, oraz w przypadkach określonych przez zamawiającego na podstawie art. 144 ust. 1, pkt 1 pzp poniżej oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 3. Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian, w oparciu o art. 144 ust. 1, pkt 1 pzp. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w następujących przypadkach: 3.1. zmiany terminów realizacji umowy z uwagi na działania siły wyższej. Dla potrzeb umowy siła wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: – katastrofalne działania przyrody, – akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, – zaburzenia życia społecznego. Zmiana umowy, wynikająca z powyższej okoliczności nie może wykraczać poza to, co jest konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności. 3.2. zawieszenia przez zamawiającego wykonania usługi z przyczyn niezależnych od wykonawcy, 3.3. ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w zakresie o którym mowa § 3 ust. 4 wzoru umowy, 3.4. zmiany trasy przejazdu, pojazdów którymi realizowany jest przedmiot umowy, a także zmiany osób realizujących przedmiot umowy, 3.5. zmiana liczby przewożonych dzieci/uczniów. 4. Warunki wprowadzania zmian do umowy w okolicznościach określonych powyżej dopuszczalne są pod następującymi warunkami: 4.1. wprowadzenie zmian wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, 4.2. zmiany mogą być wprowadzone na podstawie umotywowanego, pisemnego wniosku wykonawcy i zaakceptowaniu go przez zamawiającego lub na wniosek zamawiającego, 4.3. w przypadku zmiany pojazdów bądź osób, za pomocą których wykonawca realizuje przedmiot umowy, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany pojazd oraz osoby spełniają wymogi wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 4.4. zmiany nie mogą pogarszać sytuacji zamawiającego w stosunku do warunków na jakich umowa została zawarta, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 wzoru umowy, 4.5. wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-25, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Trasa I

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przewóz powinien być realizowany busem bądź autobusem, zapewniającym miejsca siedzące, wyposażone w pasy bezpieczeństwa na danym etapie podróży, wszystkim przewożonym pasażerom. 2. Zamawiający przewiduje 20 dzieci/uczniów przewożonych na trasie nr I. 3. Wykonawca winien zapewnić, co najmniej jednego opiekuna na całą długość trasy (w obie strony). 4. Przystanki na trasie nr I oraz godziny odbioru i dowozu dzieci określa załącznik nr 5.1. do SIWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA I”. Godziny odbioru dzieci podane w załączniku są orientacyjne i będą doprecyzowane przez wykonawcę z zastrzeżeniem, iż dzieci muszą być dowiezione do szkoły do godz. 8.00. 5. Zamawiający na trasie I przewiduje jeden termin dowozu dzieci/ uczniów do szkoły oraz DWA terminy odbioru dzieci ze szkoły, tj. trasa I obejmuje: – przejazd na trasie miejsca zamieszkania/odbioru dziecka – szkoła (godziny ranne), – przejazd na trasie szkoła – miejsce zamieszkania/odbioru dziecka po lekcjach (godziny południowe), – przejazd na trasie szkoła – miejsce zamieszkania/odbioru dziecka po lekcjach (godziny popołudniowe). 6. Godzinę odbioru dzieci po zajęciach przewoźnik ustala z dyrektorem szkoły/przedszkola w dwóch godzinowych terminach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 85312120-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-09-04
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wiek pojazdu którym świadczony będzie dowóz 20,00
Kurs/szkolenie opiekuna – “Pierwsza pomoc przedmedyczna” 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Trasa II

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przewóz powinien być realizowany busem bądź autobusem, zapewniającym miejsca siedzące, wyposażone w pasy bezpieczeństwa na danym etapie podróży, wszystkim przewożonym pasażerom. 2. Zamawiający przewiduje 20 dzieci/uczniów przewożonych na trasie nr II. 3. Wykonawca winien zapewnić co najmniej jednego opiekuna na całą długość trasy (w obie strony). 4. Przystanki na trasie nr II oraz godziny odbioru i dowozu dzieci określa załącznik nr 5.2. do SIWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA II”. Godziny odbioru dzieci podane w załączniku są orientacyjne i będą doprecyzowane przez wykonawcę z zastrzeżeniem, iż dzieci muszą być dowiezione do szkoły/placówki oświatowej do godz. 8.00. 5. Zamawiajacy na trasie II przewiduje jeden termin dowozu dziecka do szkoły oraz jeden termin odwozu dziecka ze szkoły na miejsce odwozu dziecka po zajęciach, tj. – przejazd na trasie miejsca zamieszkania/odbioru dziecka – szkoła (godziny ranne), – przejazd na trasie szkoła – miejsce zamieszkania/odbioru dziecka po lekcjach. 6. Godzinę odbioru dzieci po zajęciach przewoźnik ustala z dyrektorem szkoły.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 85312120-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-09-04
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wiek pojazdu którym świadczony będzie dowóz 20,00
Kurs/szkolenie opiekuna – “Pierwsza pomoc przedmedyczna” 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Trasa III

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przewóz powinien być realizowany busem zapewniającym miejsca siedzące, wyposażone w pasy bezpieczeństwa na danym etapie podróży, wszystkim przewożonym pasażerom . 2. Zamawiający przewiduje 6 dzieci/uczniów przewożonych na trasie III, tj. Zamawiający przewiduje, iż 5 dzieci/uczniów będzie dowożonych oraz odwożonych do/z szkół/ placówek oświatowych w Gliwicach, natomiast 1 dziecko/uczeń będzie dowożone oraz odwożone do/z SOSW w Ziemięcicach. 3. Dni odwozu oraz przywozu dziecka uczęszczającego do SOSW w Ziemięcicach określa załącznik nr 5.4. pn.”Harmonogram dowozu ucznia do SOSW w Ziemięcicach”. 4.Wykonawca winien zapewnić jednego opiekuna na całą długość trasy (w obie strony). 5. Zamawiający na trasie III przewiduje jeden termin dowozu dziecka do szkoły/placówki oświatowej oraz jeden termin odwozu dziecka ze szkoły/placówki oświatowej na miejsce odwozu dziecka po zajęciach, z uwzględnieniem różnych dni przewozu dziecka/ucznia na trasie do SOSW w Ziemięcicach, tj: – przejazd na trasie miejsca zamieszkania/odbioru dziecka w Knurowie – szkoła/placówka oświatowa w Gliwicach, z uwględnieniem przedłużonego kursu do SOSW w Ziemięcicach w dniach wskazanych w załączniku nr 5.4. (godziny ranne), – przejazd na trasie szkoła/placówka oświatowa w Gliwicach, z uwględnieniem wydłużonego kursu z SOSW w Ziemięcicach w dniach wskazanych w załączniku 5.4. – miejsce zamieszkania/odbioru dziecka po lekcjach w Knurowie (godziny popołudniowe). W dniach wskazanych w załączniku nr 5.4. do SIWZ, przewoźnik wykona odpowiednio “przedłużony kurs” Gliwice – Ziemięcice albo Ziemięcice – Gliwice. 6. Pojazd, którym będą przewożone dzieci na trasie III musi posiadać platformę przeznaczoną do wjazdu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim (pojazd, platforma oraz drzwi do pojazdu powinny zapewniać przewóz osoby w wózku inwalidzkim o wymiarach 75 cm x 130 cm) oraz miejsce dedykowane do przewożenia osoby na wózku inwalidzkim, zabezpieczone w pasy bezpieczeństwa. 7. Przystanki na trasie nr III oraz godziny odbioru i dowozu dzieci określają załączniki nr 5.3. do SIWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA III” oraz załącznik nr 5.4. do SIWZ – “Harmonogram dowozu ucznia do SOSW w Ziemięcicach”. Godziny odbioru dzieci podane w załączniku są orientacyjne i będą doprecyzowane przez wykonawcę z zastrzeżeniem, iż dzieci muszą być dowiezione do szkół/placówek oświatowych w Gliwicach do godz. 8.00, a do SOSW w Ziemięcicach do godz. 8.30. 8. Godziną odbioru dzieci po zajęciach przewoźnik ustala z dyrektorem szkoły/placówki oświatowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 85312120-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-09-04
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wiek pojazdu którym świadczony będzie dowóz 20,00
Kurs/szkolenie opiekuna – “Pierwsza pomoc przedmedyczna” 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura
Lp Nazwa dokumentu Data publikacji Pobieranie
1 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
14.07.2017r. Link
2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 14.07.2017r.
3 Wzory umów – trasy I,II,III (załącznik nr 3 do SIWZ) – NIEAKTUALNE 14.07.2017r.
3a Wzory umów – trasy I,II,III (załącznik nr 3 do SIWZ) 24.07.2017r.
4 Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do SIWZ)

14.07.2017r.
5 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 2 do SIWZ)
14.07.2017r.
6 Formularz oferty (załącznik nr 4 do SIWZ) 14.07.2017r.
7 Harmonogramy dowozu dzieci (załączniki 5.1.-5.4. do SIWZ) 14.07.2017r.
8 Wykaz usług, wykaz osób, wykaz pojazdów (załącznik nr 6,7,8 do SIWZ) 14.07.2017r.
9 Wykaz pracownika zatrudnionego na umowę o pracę
(załącznik do umowy)
14.07.2017r.